viernes, 12 de octubre de 2012

3189JC - Garuda Upanishad

Garuda Upanishad
Jul 27, '08 7:12 AM
para Todos
Garuda Upanishad
garuda.html
 
.. g:,R:ðp:en:\:t:Î..
ev:\:ö b:ÒÉaet:erVt:ö sy:adm:àt:ö b:ÒÉm:a*:km:Î .
b:ÒÉaet:erVt:ö ev:\:v:dÏb:ÒÉm:a*:ö K:g:ðRhm:Î ..
! B:dÓö kN:ðüeB:H S:àN:Øy:am: dðv:aH .. B:dÓö p:Sy:ðm:ax:eB:y:üj:*:aH ..
esT:ròr¤óst:ØÄÙv:aús:st:n:ÜeB:H .. vy:S:ðm: dðv:eht:ö y:day:ØH ..
sv:est: n: EndÓ:ð v:à¹Â:v:aH .. sv:est: n:H p:Ü\:a ev:Ã:v:ðdaH ..
sv:est: n:st:axy::ðý AerÄn:ðem:H .. sv:est: n::ð b:àhsp:et:düD:at:Ø ..
! S:aent:H S:aent:H S:aent:H .. 
herH ! .. g:a,Rb:ÒÉev:½aö )v:xy:aem: y:aö b:ÒÉa ev:½aö 
n:arday: ):ðv:ac: n:ard:ð b:àhts:ðn:ay: b:àhts:ðn: EndÓay: EndÓ:ð
B:r¾aj:ay: B:r¾aj::ð j:iv:tkam:ðBy:H eS:\y:ðBy:H )ay:cCt:Î .
Asy:aH Â:im:hag:,Rb:ÒÉev:½ay:a b:ÒÉa ?e\:H . g:ay:*:i CndH .
Â:iB:g:v:anm:hag:,R:ð dðv:t:a . Â:im:hag:,R)ity:T:ðü m:m:
s:kl:ev:\:ev:n:aS:n:aT:ðü j:p:ð ev:en:y::ðg:H . ! n:m::ð B:g:v:t:ð 
A¤ÛÅaBy:aö n:m:H . Â:i m:hag:,Ray: t:j:ün:iBy:aö sv:aha .
p:x:indÓay: m:Dy:m:aBy:aö v:\:XÏ . Â:iev:\N:Øv:ll:B:ay:
An:aem:kaBy:aö hÚm:Î . *:òl::ðVy: p:erp:Üej:t:ay: ken:eÅkaBy:aö v::ò\:XÏ . 
ug:ÒB:y:¢rkal:an:l:-p:ay: krt:l:krp:àÅaBy:aö PXÏ .
Ov:ö Ædy:aedny:as:H . B:ÜB:Øüv:H s:Øv:r:ðem:et: edgb:nD:H . Dy:an:m:Î .
sv:est:k:ð dex:N:ö p:adö v:am:p:adö t:Ø kÙeWc:t:m:Î .
)aWj:l:ikát:d:ðy:Øügm:ö g:,Rö herv:ll:B:m:Î .. 1..
An:nt::ð v:am:kXk:ð y:ws:Ü*:ö t:Ø v:as:ØekH .
t:x:kaH keXs:Ü*:ö t:Ø harH kak:ðýX ucy:t:ð .. 2..
p:¼:ð dex:N:kN:ðü t:Ø m:hap:¼st:Ø v:am:kñ .
S:£H eS:rH)dðS:ð t:Ø g:Øel:kst:Ø B:Øj:ant:rð .. 3..
p::òNRÕkael:kn:ag:aBy:aö c:am:raBy:aö sv:iej:t:m:Î .
Ol:ap:Ø*:kn:ag:a½òH s:ðvy:m:an:ö m:Ødaenv:t:m:Î .. 4..
kep:l:ax:ö g:,tm:nt:ö s:Øv:N:üs:dáS:)B:m:Î .
diG:üb:ahÚö b:àhtsknD:ö n:adaB:rN:B:Üe\:t:m:Î .. 5..
A:j:an:Øt:H s:Øv:N:aüB:m:ak®:ðst:Øehn:)B:m:Î .
kÙ¢Ûm:a,N:m:akNYö S:t:c:ndÓ en:B:an:n:m:Î .. 6..
n:il:ag:Òn:aes:kav:V*:ö s:Øm:hcc:a,kÙNRl:m:Î .
dö\XÕakral:v:dn:ö ekriXm:ØkÙX:ðjjv:l:m:Î .. 7..
kÙ¢Ûm:aA,N:s:v:aü¤ö kÙndðndÙD:v:l:an:n:m:Î .
ev:\N:Øv:ah n:m:st:ØBy:ö x:ðm:ö kÙ, s:da m:m: .. 8..
Ov:ö Dy:ay:ðet*:s:nDy:as:Ø g:,Rö n:ag:B:Ü\:N:m:Î .
ev:\:ö n:aS:y:t:ð S:iG:Òö t:Ül:reS:em:v:an:l:H .. 9..
A:ðm:im::ðö n:m::ð B:g:v:t:ð Â:im:hag:,Ray: p:x:indÓay: 
ev:\N:Øv:ll:B:ay: *:òl::ðVy:p:erp:Üej:t:ay: ug:ÒB:y:ökrkal:an:l:-p:ay:
v:$n:K:ay: v:$t:ØNRay: v:$dnt:ay: v:$dö\XÕay: 
v:$p:ØcCay: v:$p:x:al:ex:t:S:riray: A:ðm:ikñÊðeh
Â:im:hag:,Ra)et:S:as:n:aesm:Àaev:S:aev:S: dÙÄan:aö 
ev:\:ö dÝ\:y:dÝ\:y: sp:àÄan:aö n:aS:y:n:aS:y:
dndS:Ükan:aö ev:\:ö dary:dary: )l:in:ö ev:\:ö 
)N:aS:y:)N:aS:y: s:v:üev:\:ö n:aS:y:n:aS:y: hn:hn: 
dhdh p:c:p:c: B:sm:ikÙ,B:sm:ikÙ, hÚö PXÏ sv:aha ..  
c:ndÓm:NRl:s:ökaS: s:Üy:üm:NRl:m:ØeÄk .
p:àTv:im:NRl:m:ØdÓa¤ Â:im:hag:,Ray: ev:\:ö 
hrhr hÚö PXÏ sv:aha .. ! ex:p: sv:aha .. A:ðm:iö 
s:c:ret: s:c:ret: t:tkari m:tkari ev:\:aN:aö c: ev:\:-ep:N:i
ev:\:dÝe\:N:i ev:\:S::ð\:N:i ev:\:n:aeS:n:i ev:\:haerN:i
ht:ö ev:\:ö n:Äö ev:\:m:nt:H)l:in:ö ev:\:ö )n:Äö 
ev:\:ö ht:ö t:ð b:ÒÉN:a ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
! n:m::ð B:g:v:t:ð m:hag:,Ray: ev:\N:Øv:ahn:ay: 
*:òl::ðVy:p:erp:Üej:t:ay: v:$n:K:v:$t:ØNRay: v:$p:x:al:ökát:- 
S:riray: OÊðeh m:hag:,R ev:\:ö eCenD:ecCenD: 
A:v:ðS:y:av:ðS:y: hÚö PXÏ sv:aha ..
s:Øp:N::ðü|es: g:,tm:aet*:v:à¶:ð eS:r:ð g:ay:*:ö c:x:ØH st::ðm: A:tm:a
s:am: t:ð t:n:Üv:üm:dðvy:ö b:àhdÓT:nt:rð p:x::ò y:way:ewy:ö
p:ØcCö Cndaösy:¤aen: eD:e\N:y:a S:Pa y:j:ÜöeS: n:am: ..
s:Øp:N::ðü|es: g:,tm:aendv:ö g:cC s:Øv:H p:t: A:ðm:iö b:ÒÉev:½a- 
m:m:av:asy:ay:aö p::òN:üm:asy:aö p:Ør:ðv:ac: s:c:ret: s:c:ret:
t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ev:\:haerN:i ht:ö
ev:\:ö n:Äö ev:\:ö )n:Äö ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
t:sy:m:Î . y:½n:nt:kdÝt::ð|es: y:ed v:an:nt:kH sv:y:ö s:c:ret: s:c:ret:
t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ht:ö ev:\:ö n:Äö 
ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö ht:ö t:ð b:ÒÉN:a ev:\:em:ndÓsy:
v:$ðN: sv:aha . 
y:ed v:aAs:ØekdÝt::ð|es: y:ed v:a v:as:ØekH sv:y:ö s:c:ret: s:c:ret:
t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ht:ö ev:\:ö
n:Äö ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö ht:ö t:ð b:ÒÉN:a
ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha y:ed v:a t:x:kH sv:y:ö s:c:ret:
s:c:ret: t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ht:ö ev:\:ö
n:Äö ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö ht:ö b:ÒÉN:a
ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
y:ed kk:ðýXkdÝt::ð|es: y:ed v:a kk:ðýXkH sv:y:ö s:c:ret: s:c:ret:
t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ht:ö ev:\:ö n:Äö ev:\:ö
ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö ht:ö t:ð b:ÒÉN:a ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
y:ed p:¼kdÝt::ð|es: y:ed v:a p:¼kH sv:y:ö s:c:ret: s:c:ret:
t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ht:ö ev:\:ö 
n:Äö ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö ht:ö t:ð b:ÒÉN:a
ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
y:ed m:hap:¼kdÝt::ð|es: y:ed v:a m:hap:¼kH sv:y:ö 
s:c:ret: s:c:ret: t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ht:ö
ev:\:ö n:Äö ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö ht:ö t:ð b:ÒÉN:a
ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
y:ed S:£kdÝt::ð|es: y:ed v:a S:£kH sv:y:ö
s:c:ret: s:c:ret: t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i 
ht:ö ev:\:ö n:Äö ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö 
ht:ö t:ð b:ÒÉN:a ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
y:ed g:Øel:kdÝt::ð|es: y:ed v:a g:Øel:kH sv:y:ö s:c:ret: s:c:ret:
t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ev:\:haerN:i
ht:ö ev:\:ö n:Äö ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö
ht:ö t:ð b:ÒÉN:a ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
y:ed p::òNRÕkael:kdÝt::ð|es: y:ed v:a p::òNRÕkael:kH sv:y:ö 
s:c:ret: s:c:ret: t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i 
ev:\:haerN:i ht:ö ev:\:ö n:Äö ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: 
ev:\:ö ht:ö t:ð b:ÒÉN:a ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
y:ed n:ag:kdÝt::ð|es: y:ed v:a n:ag:kH sv:y:ö s:c:ret: s:c:ret:
t:tkari m:tkari ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ev:\:haerN:i ht:ö 
ev:\:ö n:Äö ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö ht:ö t:ð 
b:ÒÉN:a ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha ..
y:ed l:Üt:an:aö )l:Üt:an:aö y:ed v:àeÁ:kan:aö y:ed G::ðXkan:aö
y:ed sT:av:rj:¤m:an:aö s:c:ret: s:c:ret: t:tkari m:tkari
ev:\:n:aeS:n:i ev:\:dÝe\:N:i ev:\:haerN:i ht:ö ev:\:ö n:Äö
ev:\:ö ht:em:ndÓsy: v:$ðN: ev:\:ö ht:ö t:ð b:ÒÉN:a ev:\:em:ndÓsy: 
v:$ðN: sv:aha . An:nt:v:as:Øekt:x:kkk:ðýXkp:¼km:hap:¼k- 
S:£kg:Øel:kp::òNRÕkael:kn:ag:k Ety:ð\:aö edvy:an:aö
m:han:ag:an:aö m:han:ag:aed-p:aN:aö ev:\:t:ØNRan:aö ev:\:dnt:an:aö
ev:\:dö\XÕaN:aö ev:\:a¤an:aö ev:\:p:ØcCan:aö ev:Ã:c:araN:aö
v:àeÁ:kan:aö l:Üt:an:aö )l:Üt:an:aö m:Üe\:kaN:aö g:àhg::òel:kan:aö
g:àhg::ðeD:kan:aö G:ÒN:as:an:aö g:àheg:erg:Írkal:an:l:v:lm:ik:ð»Üt:an:aö
t:aN:aün:aö p:aN:aün:aö kaÅda,v:àx:k:ðXrsT:an:aö
m:Ül:tv:gda,en:y:aüs:p:*:p:Ø\p:Pl::ð»Üt:an:aö dÙÄkiXkep:Ã:an:- 
m:aj:aürj:öb:Økvy:aG:Òv:rahaN:aö j:ray:Øj:aNRj::ðe»jj:sv:ðdj:an:aö
S:s*:b:aN:x:t:sP:ðXv:ÒN:m:hav:ÒN:kát:an:aö káe*:m:aN:am:ny:ð\:aö
B:Üt:v:ðt:al:kÝ\m:aNRep:S:ac:)ðt:rax:s:y:x:B:y:)dan:aö
ev:\:t:ØNRdö\XÕan:aö ev:\:a¤an:aö ev:\:p:ØcCan:aö ev:\:aN:aö
ev:\:-ep:N:i ev:\:dÝe\:N:i ev:\:S::ðe\:N:i ev:\:n:aeS:n:i ev:\:haerN:i 
ht:ö ev:\:ö n:Äö ev:\:m:nt:H)l:in:ö ev:\:ö )n:Äö ev:\:ö ht:ö t:ð
b:ÒÉN:a ev:\:em:ndÓsy: v:$ðN: sv:aha . y: Em:aö b:ÒÉev:½am:m:av:asy:ay:aö
p:YðcCáN:Øy:a¾a y:av:jj:iv:ö n: ehös:ent: s:p:aüH . AÄ:ò b:ÒaÉN:ang:Òahey:tv:a
t:àN:ðn: m::ðc:y:ðt:Î . S:t:ö b:ÒaÉN:ang:Òahey:tv:a c:x:Ø\:a m::ðc:y:ðt:Î . 
s:h+ö b:ÒaÉN:ang:Òahey:tv:a m:n:s:a m::ðc:y:ðt:Î . s:p:aüWj:l:ð n: m:ØWc:ent: .
t:àN:ð n: m:ØWc:ent: . kaÅð n: m:ØWc:nt:ity:ah B:g:v:anb:ÒÉðty:Øp:en:\:t:Î ..
! B:dÓö kN:ðüeB:H S:àN:Øy:am: dðv:aH .. B:dÓö p:Sy:ðm:ax:eB:y:üj:*:aH ..
esT:ròr¤óst:ØÄÙv:aús:st:n:ÜeB:H .. vy:S:ðm: dðv:eht:ö y:day:ØH ..
sv:est: n: EndÓ:ð v:à¹Â:v:aH .. sv:est: n:H p:Ü\:a ev:Ã:v:ðdaH ..
sv:est: n:st:axy::ðý AerÄn:ðem:H .. sv:est: n::ð b:àhsp:et:düD:at:Ø ..
! S:aent:H S:aent:H S:aent:H .. herH ! t:ts:t:Î ..
Eet: Â:ig:a,R:ðp:en:\:ts:m:apt:a ..
 

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario