jueves, 11 de octubre de 2012

3178JC - Chandogya Upanishads2 (original)SRI

NRSIMHADEVA

MULTIPLY


juancas

SRI NRSIMHADEVA - MULTIPLY

Creado por juancas  del 11 de Octubre del 2012


Chandogya Upanishads2 (original)
Jul 27, '08 4:13 AM
para Todos

Need ITRANS 4.0 o Itranslator 99 o superior

% The idevn.tex file is now included with ITRANS 4.0, but it has

% a new method of specifying the songtitle (using printtitle).

% For backward compatibility, need to define songtitle.

%From:  P. P. Narayanaswami  (swami@math.mun.ca)

chhaandogyopanishhad.h\footnote{The original encoding, obtained from Oxford Text Archive, was done by students of Professor Peter Schreiner. The transliteration was then methodically converted to ITRANS for devanaagarii printout by P. P.  Narayanaswami.

Please read the portion at the end of the input (.itx) file

for some details and credits.

Send corrections to Narayanaswami at {\tt swami@math.mun.ca}}}

 

|| chhaandogyopanishhad.h ||}

 

AUM  aapyaayantu mamaaN^gaani vaakpraaNashchkshuH

shrotramatho balamindriyaaNi cha sarvaaNi |

sarvaM brahmaupanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa brahma

niraakarodanikaaraNamastvanikaaraNaM me.astu |

tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste

mayi santu te mayi santu ||

 

|| AUM shaantiH shaantiH shaantiH ||

 

|| prathamo.adhyaayaH ||}}

 

|| prathamaH khaNDaH ||}

 

 

omityetadaksharamudgiitamupaasiita | 

omiti hyudgaayati tasyopavyaakhyaanam.h  || 1\.1\.1||

 

eshhaaM bhuutaanaaM pR^ithivii rasaH pR^ithivyaa apo rasaH |

apaamoshhadhayo rasa oshhadhiinaaM purushho rasaH

purushhasya vaagraso vaacha R^igrasa R^ichaH saama rasaH

saamna udgiitho rasaH  || 1\.1\.2||

 

sa eshha rasaanaa\m+rasatamaH paramaH paraardhyo.ashhTamo

yadudgiithaH  || 1\.1\.3||

 

katamaa katamarkkatamatkatamatsaama katamaH katama udgiitha

iti vimR^ishhTaM bhavati  || 1\.1\.4||

 

vaagevarkpraaNaH saamomityetadaksharamudgiithaH |

tadvaa etanmithunaM yadvaakcha praaNashcharkcha saama cha  || 1\.1\.5||

 

tadetanmithunamomityetasminnakshare sa\m+sR^ijyate

yadaa vai mithunau samaagachchhata aapayato vai

taavanyonyasya kaamam.h || 1\.1\.6||

 

aapayitaa ha vai kaamaanaaM bhavati ya etadevaM

vidvaanaksharamudgiithamupaaste  || 1\.1\.7||

 

tadvaa etadanuGYaaksharaM yaddhi kiMchaanujaanaatyomityeva

tadaahaishho eva samR^iddhiryadanuGYaa samardhayitaa ha vai

kaamaanaaM bhavati ya etadevaM vidvaanaksharamudgiithamupaaste  || 1\.1\.8||

 

teneyaM trayiividyaa vartate omityaashraavayatyomiti

sha\m+satyomityudgaayatyetasyaivaaksharasyaapachityai mahimnaa

rasena || 1\.1\.9||

 

tenobhau kuruto yashchaitadevaM veda yashcha na veda |

naanaa tu vidyaa chaavidyaa cha yadeva vidyayaa karoti

shraddhayopanishhadaa tadeva viiryavattaraM bhavatiiti

khalvetasyaivaaksharasyopavyaakhyaanaM bhavati  || 1\.1\.10||

 

 

|| iti prathamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

devaasuraa ha vai yatra saMyetire  ubhaye praajaapatyaastaddha

devaa udgiithamaajahruranenainaanabhibhavishhyaama iti  || 1\.2\.1||

 

te ha naasikyaM praaNamudgiithamupaasaaMchakrire

ta\m+ haasuraaH paapmanaa vividhustasmaattenobhayaM jighrati

surabhi cha durgandhi cha paapmanaa hyeshha viddhaH  || 1\.2\.2||

 

atha ha vaachamudgiithamupaasaaMchakrire taa\m+ haasuraaH paapmanaa

vividhustasmaattayobhayaM vadati satyaM chaanR^itaM cha

paapmanaa hyeshhaa viddhaa  || 1\.2\.3||

 

atha ha chakshurudgiithamupaasaaMchakrire taddhaasuraaH

paapmanaa vividhustasmaattenobhayaM pashyati darshaniiyaM

chaadarshaniiyaM cha paapmanaa hyetadviddham.h || 1\.2\.4||

 

atha ha shrotramudgiithamupaasaaMchakrire taddhaasuraaH

paapmanaa vividhustasmaattenobhaya\m+ shR^iNoti shravaNiiyaM

chaashravaNiiyaM cha paapmanaa hyetadviddham.h  || 1\.2\.5||

 

atha ha mana udgiithamupaasaaMchakrire taddhaasuraaH

paapmanaa vividhustasmaattenobhaya\m+saMkalpate saMkalpaniiyaMcha

chaasaMkalpaniiyaM cha paapmanaa hyetadviddham.h  || 1\.2\.6||

 

atha ha ya evaayaM mukhyaH praaNastamudgiithamupaasaaMchakrire

ta\m+haasuraa R^itvaa vidadhvaMsuryathaashmaanamaakhaNamR^itvaa

vidhva\m+setaivam.h  || 1\.2\.7||

 

yathaashmaanamaakhaNamR^itvaa vidhva\m+sata eva\m+ haiva

sa vidhva\m+sate ya evaMvidi paapaM kaamayate

yashchainamabhidaasati sa eshho.ashmaakhaNaH  || 1\.2\.8||

 

naivaitena surabhi na durgandhi vijaanaatyapahatapaapmaa hyeshha

tena yadashnaati yatpibati tenetaraanpraaNaanavati etamu

evaantato.avittvotkramati vyaadadaatyevaantata iti || 1\.2\.9||

 

ta\m+ haaN^giraa udgiithamupaasaaMchakra etamu evaaN^girasaM

manyante.aN^gaanaaM yadrasaH || 1\.2\.10||

 

tena ta\m+ ha bR^ihaspatirudgiithamupaasaaMchakra etamu eva bR^ihaspatiM

manyante vaagghi bR^ihatii tasyaa eshha patiH  || 1\.2\.11 ||

 

tena ta\m+ haayaasya udgiithamupaasaaMchakra etamu evaayaasyaM

manyanta aasyaadyadayate  || 1\.2\.12||

 

tena ta\m+ha bako daalbhyo vidaaMchakaara |

sa ha naimishiiyaanaamudgaataa babhuuva sa ha smaibhyaH

kaamaanaagaayati  || 1\.2\.13||

 

aagaataa ha vai kaamaanaaM bhavati ya etadevaM

vidvaanaksharamudgiithamupaasta ityadhyaatmam.h  || 1\.2\.14||

 

 

|| iti dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

 

athaadhidaivataM ya evaasau tapati

tamudgiithamupaasiitodyanvaa eshha prajaabhya udgaayati |

udya\m+stamo bhayamapahantyapahantaa ha vai bhayasya

tamaso bhavati ya evaM veda  || 1\.3\.1||

 

samaana u evaayaM chaasau choshhNo.ayamushhNo.asau

svara itiimamaachakshate svara iti pratyaasvara ityamuM

tasmaadvaa etamimamamuM chodgiithamupaasiita  || 1\.3\.2||

 

atha khalu vyaanamevodgiithamupaasiita yadvai praaNiti

sa praaNo yadapaaniti so.apaanaH  |

atha yaH praaNaapaanayoH saMdhiH sa vyaano yo vyaanaH

saa vaak.h |

tasmaadapraaNannanapaananvaachamabhivyaaharati  || 1\.3\.3||

 

yaa vaaksarktasmaadapraaNannanapaanannR^ichamabhivyaaharati

yarktatsaama tasmaadapraaNannanapaanansaama gaayati

yatsaama sa udgiithastasmaadapraaNannanapaanannudgaayati  || 1\.3\.4||

 

ato yaanyanyaani viiryavanti karmaaNi yathaagnermanthanamaajeH

saraNaM dR^iDhasya dhanushha aayamanamapraaNannanapaana\m+staani

karotyetasya hetorvyaanamevodgiithamupaasiita || 1\.3\.5||

 

atha khaluudgiithaaksharaaNyupaasiitodgiitha iti

praaNa evotpraaNena hyuttishhThati vaaggiirvaaco ha

gira ityaachakshate.annaM thamanne hiida\m+sarva\m+sthitam.h || 1\.3\.6||

 

dyaurevodantarikshaM giiH pR^ithivii thamaaditya

evodvaayurgiiragnistha\m+ saamaveda evodyajurvedo

giirR^igvedasthaM dugdhe.asmai vaagdohaM yo vaaco

doho.annavaanannaado bhavati ya etaanyevaM

vidvaanudgiithaaksharaaNyupaasta udgiitha iti  || 1\.3\.7||

 

atha khalvaashiiHsamR^iddhirupasaraNaaniityupaasiita

yena saamnaa stoshhyansyaattatsaamopadhaavet.h || 1\.3\.8|| 

 

yasyaamR^ici taamR^ichaM  yadaarshheyaM tamR^ishhiM  yaaM

devataamabhishhToshhyansyaattaaM devataamupadhaavet.h  || 1\.3\.9||

 

yena chchhandasaa stoshhyansyaattachchhanda upadhaavedyena

stomena stoshhyamaaNaH syaatta\m+stomamupadhaavet.h  || 1\.3\.10||

 

yaaM dishamabhishhToshhyansyaattaaM dishamupadhaavet.h  || 1\.3\.11||

 

aatmaanamantata upasR^itya stuviita kaamaM

dhyaayannapramatto.abhyaasho ha yadasmai sa kaamaH samR^idhyeta

yatkaamaH stuviiteti yatkaamaH stuviiteti  || 1\.3\.12||

 

 

|| iti tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

omityetadaksharamudgiithamupaasiitomiti hyudgaayati

tasyopavyaakhyaanam.h  || 1\.4\.1||

 

devaa vai mR^ityorbibhyatastrayiiM vidyaaM praavisha\m+ste

chhandobhirachchhaadayanyadebhirachchhaadaya\m+stachchhandasaaM

chhandastvam.h  || 1\.4\.2||

 

taanu tatra mR^ityuryathaa matsyamudake paripashyedevaM

paryapashyadR^ichi saamni yajushhi |

te nu viditvordhvaa R^ichaH saamno yajushhaH svarameva

praavishan.h || 1\.4\.3||

 

yadaa vaa R^ichamaapnotyomityevaatisvaratyeva\m+saamaivaM

yajureshha u svaro yadetadaksharametadamR^itamabhayaM tatpravishya

devaa amR^itaa abhayaa abhavan.h  || 1\.4\.4||

 

sa ya etadevaM vidvaanaksharaM praNautyetadevaakshara\m+

svaramamR^itamabhayaM pravishati tatpravishya yadamR^itaa

devaastadamR^ito bhavati  || 1\.4\.5||

 

 

|| iti chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

atha khalu ya udgiithaH sa praNavo yaH praNavaH sa udgiitha

ityasau vaa aaditya udgiitha eshha praNava omiti

hyeshha svaranneti  || 1\.5\.1||

 

etamu evaahamabhyagaasishhaM tasmaanmama tvameko.asiiti

ha kaushhiitakiH putramuvaacha rashmii\m+stvaM paryaavartayaadbahavo

vai te bhavishhyantiityadhidaivatam.h  || 1\.5\.2||

 

athaadhyaatmaM ya evaayaM mukhyaH

praaNastamudgiithamupaasiitomiti hyeshha svaranneti  || 1\.5\.3||

 

etamu evaahamabhyagaasishhaM tasmaanmama tvameko.asiiti ha

kaushhiitakiH putramuvaacha praaNaa\m+stvaM

bhuumaanamabhigaayataadbahavo vai me bhavishhyantiiti  || 1\.5\.4||

 

atha khalu ya udgiithaH sa praNavo yaH praNavaH

sa udgiitha iti hotR^ishhadanaaddhaivaapi

durudgiithamanusamaaharatiityanusamaaharatiiti  ||| 1\.5\.5||

 

 

|| iti paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

iyamevargagniH saama tadetadetasyaamR^ichyadhyuu.Dha\m+ saama

tasmaadR^ichyadhyuuDha\m+saama giiyata iyameva

saagniramastatsaama  || 1\.6\.1||

 

antarikshamevargvaayuH saama tadetadetasyaamR^ichyadhyuuDha\m+ saama

tasmaadR^ichyadhyuuDha\m+ saama giiyate.antarikshameva saa

vaayuramastatsaama  || 1\.6\.2||

 

dyaurevargaadityaH saama tadetadetasyaamR^ichyadhyuuDha\m+ saama

tasmaadR^ichyadhyuuDha\m+ saama giiyate dyaureva

saadityo.amastatsaama  || 1\.6\.3||

 

nakshatraanyevarkchandramaaH saama tadetadetasyaamR^ichyadhyuuDha\m+ saama

tasmaadR^ichyadhyuuDha\m+ saama giiyate nakshatraaNyeva saa chandramaa

amastatsaama  || 1\.6\.4||

 

atha yadetadaadityasya shuklaM bhaaH saivargatha yanniilaM paraH

kR^ishhNaM tatsaama tadetadetasyaamR^ichyadhyuuDha\m+ saama

tasmaadR^ichyadhyuuDha\m+ saama giiyate  || 1\.6\.5||

 

atha yadevaitadaadityasya shuklaM bhaaH saiva

saatha yanniilaM paraH kR^ishhNaM tadamastatsaamaatha

ya eshho.antaraaditye hiraNmayaH purushho dR^ishyate

hiraNyashmashrurhiraNyakesha aapraNasvaatsarva eva

suvarNaH  || 1\.6\.6||

 

tasya yathaa kapyaasaM puNDariikamevamakshiNii

tasyoditi naama sa eshha sarvebhyaH paapmabhya udita

udeti ha vai sarvebhyaH paapmabhyo ya evaM veda  || 1\.6\.7||

 

tasyarkcha saama cha geshhNau

tasmaadudgiithastasmaattvevodgaataitasya hi gaataa

sa eshha ye chaamushhmaatparaaJNcho lokaasteshhaaM cheshhTe

devakaamaanaaM chetyadhidaivatam.h || 1\.6\.8||

 

 

|| iti shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptamaH khaNDaH ||}

 

 

athaadhyaatmaM vaagevarkpraaNaH saama tadetadetasyaamR^ichyadhyuuDha\m+

saama tasmaadR^ichyadhyuuDha\m+saama giiyate|

vaageva saa praaNo.amastatsaama || 1\.7\.1||

 

chakshurevargaatmaa saama tadetadetasyaamR^ichyadhyuuDha\m+saama

tasmaadR^ichyadhyuuDha\m+saama giiyate |

chakshureva saatmaamastatsaama  || 1\.7\.2||

 

shrotramevarN^manaH saama tadetadetasyaamR^ichyadhyuuDha\m+saama

tasmaadR^ichyadhyuuDha\m+saama giiyate  |

shrotrameva saa mano.amastatsaama   || 1\.7\.3||

 

atha yadetadakshNaH shuklaM bhaaH saivargatha yanniilaM paraH

kR^ishhNaM tatsaama tadetadetasyaamR^ichyadhyuuDha\m+saama

tasmaadR^ichyadhyuuDha\m+saama giiyate |

atha yadevaitadakshNaH shuklaM bhaaH saiva saatha yanniilaM paraH

kR^ishhNaM tadamastatsaama   || 1\.7\.4||

 

atha ya eshho.antarakshiNi purushho dR^ishyate saivarktatsaama

tadukthaM tadyajustadbrahma tasyaitasya tadeva ruupaM yadamushhya ruupaM 

yaavamushhya geshhNau tau  geshhNau yannaama tannaama  || 1\.7\.5||

 

sa eshha ye chaitasmaadarvaaJNcho lokaasteshhaaM cheshhTe manushhyakaamaanaaM

cheti tadya ime viiNaayaaM gaayantyetaM te gaayanti

tasmaatte dhanasanayaH || 1\.7\.6||

 

atha ya etadevaM vidvaansaama gaayatyubhau sa gaayati

so.amunaiva sa eshha chaamushhmaatparaaJNcho

lokaastaa\m+shchaapnoti devakaamaa\m+shcha  || 1\.7\.7||

 

athaanenaiva ye chaitasmaadarvaaJNcho lokaastaa\m+shchaapnoti

manushhyakaamaa\m+shcha tasmaadu haivaMvidudgaataa bruuyaat.h || 1\.7\.8||

 

kaM te kaamamaagaayaaniityeshha hyeva kaamaagaanasyeshhTe ya

evaM vidvaansaama gaayati saama gaayati  || 1\.7\.9||

 

 

|| iti saptamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

trayo hodgiithe kushalaa babhuuvuH shilakaH shaalaavatyashchaikitaayano

daalbhyaH pravaahaNo jaivaliriti te hochurudgiithe

vai kushalaaH smo hantodgiithe kathaaM vadaama iti || 1\.8\.1|| 

 

tatheti ha samupavivishuH sa ha praavahaNo jaivaliruvaacha 

bhagavantaavagre vadataaM braahmaNayorvadatorvaacha\m+ shroshhyaamiiti

|| 1\.8\.2||

 

sa ha shilakaH shaalaavatyashchaikitaayanaM daalbhyamuvaacha

hanta tvaa pR^ichchhaaniiti  pR^ichchheti hovaacha  || 1\.8\.3||

 

kaa saamno gatiriti svara iti hovaacha svarasya kaa

gatiriti   praaNa iti hovaacha praaNasya kaa

gatirityannamiti hovaachaannasya kaa gatirityaapa

iti hovaacha  || 1\.8\.4||

 

apaaM kaa gatirityasau loka iti hovaachaamushhya lokasya

kaa gatiriti na svargaM lokamiti nayediti hovaacha svargaM

vayaM loka\m+ saamaabhisaMsthaapayaamaH svargasa\m+staava\m+hi

saameti  || 1\.8\.5||

 

ta\m+ ha shilakaH shaalaavatyashchaikitaayanaM

daalbhyamuvaachaapratishhThitaM vai kila te daalbhya saama  

yastvetarhi bruuyaanmuurdhaa te vipatishhyatiiti muurdhaa te

vipatediti || 1\.8\.6||

 

hantaahametadbhagavato vedaaniiti viddhiiti hovaachaamushhya

lokasya kaa gatirityayaM loka iti hovaachaasya lokasya

kaa gatiriti na pratishhThaaM lokamiti nayediti hovaacha  

pratishhThaaM vayaM loka\m+ saamaabhisa\m+sthaapayaamaH 

pratishhThaasa\m+staava\m+ hi saameti || 1\.8\.7||

 

ta\m+ ha pravaahaNo jaivaliruvaachaantavadvai kila te

shaalaavatya saama   yastvetarhi bruuyaanmuurdhaa te vipatishhyatiiti

muurdhaa te vipatediti  hantaahametadbhagavato vedaaniiti

viddhiiti hovaacha  || 1\.8\.8||

 

 

|| iti ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

|| navamaH khaNDaH ||}

 

 

asya lokasya kaa gatirityaakaasha iti hovaacha  

sarvaaNi ha vaa imaani bhuutaanyaakaashaadeva samutpadyanta  

aakaashaM pratyastaM yantyaakaasho hyevaibhyo jyaayaanakaashaH

paraayaNam.h || 1\.9\.1||

 

sa eshha parovariiyaanudgiithaH sa eshho.anantaH parovariiyo

haasya bhavati parovariiyaso ha lokaaJNjayati

ya etadevaM vidvaanparovariiyaa\m+samudgiithamupaaste || 1\.9\.2||

 

ta\m+ haitamatidhanvaa shaunaka udarashaaNDilyaayoktvovaacha  

yaavatta enaM prajaayaamudgiithaM vedishhyante parovariiyo

haibhyastaavadasmi\m+lloke jiivanaM bhavishhyati || 1\.9\.3||

 

tathaamushhmi\m+lloke loka iti sa ya etamevaM vidvaanupaaste

parovariiya eva haasyaasmi\m+lloke jiivanaM bhavati

tathaamushhmi\m+lloke loka iti loke loka iti || 1\.9\.4||

 

 

|| iti navamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dashamaH khaNDaH ||}

 

 

maTachiihateshhu kurushhvaaTikyaa saha jaayayoshhastirha

chaakraayaNa ibhyagraame pradraaNaka uvaasa || 1\.10\.1|| 

 

sa hebhyaM kulmaashhaankhaadantaM bibhikshe ta\m+ hovaacha |  

neto.anye vidyante yaccha ye ma ima upanihitaa iti

|| 1\.10\.2||

 

eteshhaaM me dehiiti hovaacha taanasmai pradadau

hantaanupaanamityuchchhishhTaM vai me piita\m+syaaditi hovaacha

|| 1\.10\.3||

 

na svidete.apyuchchhishhTaa iti na vaa

ajiivishhyamimaanakhaadanniti hovaacha kaamo ma

udapaanamiti || 1\.10\.4||

 

sa ha khaaditvaatisheshhaaJNjaayaayaa aajahaara saagra eva

subhikshaa babhuuva taanpratigR^ihya nidadhau || 1\.10\.5||

 

sa ha praataH saMjihaana uvaacha yadbataannasya labhemahi

labhemahi dhanamaatraa\m+raajaasau yakshyate sa maa

sarvairaartvijyairvR^iNiiteti || 1\.10\.6||

 

taM jaayovaacha hanta pata ima eva kulmaashhaa iti  

taankhaaditvaamuM yaGYaM vitatameyaaya || 1\.10\.7||

 

tatrodgaatR^Inaastaave stoshhyamaaNaanupopavivesha  

sa ha prastotaaramuvaacha || 1\.10\.8||

 

prastotaryaa devataa prastaavamanvaayattaa taaM chedavidvaanprastoshhyasi

muurdhaa te vipatishhyatiiti  || 1\.10\.9||

 

evamevodgaataaramuvaachodgaataryaa devatodgiithamanvaayattaa

taaM chedavidvaanudgaasyasi muurdhaa te vipatishhyatiiti || 1\.10\.10||

 

evameva pratihartaaramuvaacha pratihartaryaa devataa

pratihaaramanvaayattaa taaM chedavidvaanpratiharishhyasi muurdhaa te

vipatishhyatiiti te ha samaarataastuushhNiimaasaaMchakrire

|| 1\.10\.11|| 

 

 

|| iti dashamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

atha hainaM yajamaana uvaacha  bhagavantaM vaa ahaM

vividishhaaNiityushhastirasmi chaakraayaNa iti hovaacha  || 1\.11\.1||

 

sa hovaacha bhagavantaM vaa ahamebhiH sarvairaartvijyaiH

paryaishhishhaM bhagavato vaa ahamavittyaanyaanavR^ishhi || 1\.11\.2||

 

bhagavaa\m+stveva me sarvairaartvijyairiti tathetyatha

tarhyeta eva samatisR^ishhTaaH  stuvataaM yaavattvebhyo dhanaM

dadyaastaavanmama dadyaa iti tatheti ha yajamaana uvaacha

|| 1\.11\.3||

 

atha hainaM prastotopasasaada prastotaryaa devataa

prastaavamanvaayattaa taaM chedavidvaanprastoshhyasi muurdhaa te

vipatishhyatiiti maa bhagavaanavochatkatamaa saa devateti

|| 1\.11\.4||

 

praaNa iti hovaacha sarvaaNi ha vaa imaani bhuutaani

praaNamevaabhisaMvishanti praaNamabhyujjihate saishhaa devataa

prastaavamanvaayattaa taaM chedavidvaanpraastoshhyo

muurdhaa te vyapatishhyattathoktasya mayeti || 1\.11\.5||

 

atha hainamudgaatopasasaadodgaataryaa devatodgiithamanvaayattaa

taaM chedavidvaanudgaasyasi muurdhaa te vipatishhyatiiti

maa bhagavaanavochatkatamaa saa devateti || 1\.11\.6||

 

aaditya iti hovaacha sarvaaNi ha vaa imaani

bhuutaanyaadityamuchchaiH santaM gaayanti saishhaa

devatodgiithamanvaayattaa taaM chedavidvaanudagaasyo

muurdhaa te vyapatishhyattathoktasya mayeti || 1\.11\.7||

 

atha hainaM pratihartopasasaada pratihartaryaa devataa

pratihaaramanvaayattaa taaM chedavidvaanpratiharishhyasi

muurdhaa te vipatishhyatiiti maa bhagavaanavochatkatamaa

saa devateti || 1\.11\.8||

 

annamiti hovaacha sarvaaNi ha vaa imaani bhuutanyannameva

pratiharamaaNaani jiivanti saishhaa devataa pratihaaramanvaayattaa  

taaM chedavidvaanpratyaharishhyo muurdhaa te vyapatishhyattathoktasya

mayeti tathoktasya mayeti || 1\.11\.9||

 

 

|| iti ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

athaataH shauva udgiithastaddha bako daalbhyo glaavo vaa

maitreyaH svaadhyaayamudvavraaja || 1\.12\.1||

 

tasmai shvaa shvetaH praadurbabhuuva tamanye shvaana

upasametyochurannaM no bhagavaanaagaayatvashanaayaamavaa

iti  || 1\.12\.2||

 

taanhovaachehaiva maa praatarupasamiiyaateti taddha bako daalbhyo

glaavo vaa maitreyaH pratipaalayaaMchakaara  || 1\.12\.3||

 

te ha yathaivedaM bahishhpavamaanena stoshhyamaaNaaH sa\m+rabdhaaH

sarpantiityevamaasasR^ipuste ha samupavishya

hiM chakruH  || 1\.12\.4||

 

o3madaa3moM3pibaa3moM3 devo varuNaH

prajapatiH savitaa2nnamihaa2haradannapate3.annamihaa

2haraa2haro3miti || 1\.12\.5||

 

 

|| iti dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

ayaM vaava loko haaukaaraH vaayurhaaikaarashchandramaa

athakaaraH | aatmehakaaro.agniriikaaraH || 1\.13\.1||

 

aaditya uukaaro nihava ekaaro vishve devaa

auhoyikaaraH  prajapatirhiMkaaraH praaNaH svaro.annaM yaa 

vaagviraaT.h || 1\.13\.2||

 

aniruktastrayodashaH stobhaH saMcharo huMkaaraH  || 1\.13\.3||

 

dugdhe.asmai vaagdohaM yo vaacho doho.annavaanannaado bhavati  

ya etaameva\m+saamnaamupanishhadaM vedopanishhadaM vedeti || 1\.13\.4||

 

 

|| iti trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

|| iti prathamo.adhyaayaH ||}}

 

 

|| dvitiiyo.adhyaayaH ||}}

 

 

|| prathamaH khaNDaH ||}

 

 

samastasya khalu saamna upaasana\m+ saadhu yatkhalu saadhu

tatsaametyaachakshate   yadasaadhu tadasaameti || 2\.1\.1||

 

tadutaapyaahuH saamnainamupaagaaditi saadhunainamupaagaadityeva

tadaahurasaamnainamupaagaadityasaadhunainamupagaadityeva

tadaahuH || 2\.1\.2||

 

athotaapyaahuH saama no bateti yatsaadhu bhavati saadhu batetyeva

tadaahurasaama no bateti yadasaadhu bhavatyasaadhu batetyeva

tadaahuH || 2\.1\.3||

 

sa ya etadevaM vidvaanasaadhu saametyupaaste.abhyaasho ha yadena\m+

saadhavo dharmaa aa cha gachchheyurupa cha nameyuH || 2\.1\.4||

 

 

|| iti prathamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

lokeshhu paJNchavidha\m+ saamopaasiita pR^ithivii hiMkaaraH  |

agniH prastaavo.antarikshamudgiitha aadityaH pratihaaro

dyaurnidhanamityuurdhveshhu  || 2\.2\.1||

 

athaavR^itteshhu dyaurhiMkaara aadityaH

prastaavo.antarikshamudgiitho.agniH pratihaaraH pR^ithivii

nidhanam.h  || 2\.2\.2||

 

kalpante haasmai lokaa uurdhvaashchaavR^ittaashcha ya etadevaM

vidvaa\m+llokeshhu paJNchavidhaM saamopaaste || 2\.2\.3||

 

 

|| iti dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

vR^ishhTau paJNchavidha\m+ saamopaasiita purovaato hiMkaaro 

megho jaayate sa prastaavo varshhati sa udgiitho vidyotate

stanayati sa pratihaara udgR^ihNaati tannidhanam.h || 2\.3\.1||

 

varshhati haasmai varshhayati ha ya etadevaM vidvaanvR^ishhTau

paJNchavidha\m+saamopaaste || 2\.3\.2||

 

 

|| iti tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

sarvaasvapsu paJNchavidha\m+saamopaasiita megho yatsaMplavate

sa hiMkaaro yadvarshhati sa prastaavo yaaH praachyaH syandante

sa udgiitho yaaH  pratiichyaH sa pratihaaraH

samudro nidhanam.h || 2\.4\.1||

 

na haapsu praityapsumaanbhavati ya etadevaM vidvaansarvaasvapsu

paJNchavidha\m+saamopaaste  || 2\.4\.2||

 

 

|| iti chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

R^itushhu paJNchavidha\m+ saamopaasiita vasanto hiMkaaraH

griishhmaH  prastaavo varshhaa udgiithaH sharatpratihaaro

hemanto nidhanam.h || 2\.5\.1||

 

kalpante haasmaa R^itava R^itumaanbhavati ya etadevaM

vidvaanR^itushhu paJNchavidha\m+ saamopaaste || 2\.5\.2||

 

 

|| iti paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

pashushhu paJNchavidha\m+ saamopaasiitaajaa hiMkaaro.avayaH

prastaavo gaava udgiitho.ashvaaH pratihaaraH

purushho nidhanam.h  || 2\.6\.1||

 

bhavanti haasya pashavaH pashumaanbhavati ya etadevaM

vidvaanpashushhu paJNchavidha\m+ saamopaaste  || 2\.6\.2||

 

 

|| iti shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptamaH khaNDaH ||}

 

 

praaNeshhu paJNchavidhaM parovariiyaH saamopaasiita praaNo

hiMkaaro vaakprastaavashchakshurudgiithaH shrotraM pratihaaro

mano nidhanaM parovariiyaa\m+si vaa etaani || 2\.7\.1||

 

parovariiyo haasya bhavati parovariiyaso ha lokaaJNjayati

ya etadevaM vidvaanpraaNeshhu paJNchavidhaM parovariiyaH

saamopaasta iti tu paJNchavidhasya || 2\.7\.2||

 

 

|| iti saptamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

atha saptavidhasya vaachi saptavidh\m+ saamopaasiita

yatkiMcha vaacho humiti sa hiMkaaro yatpreti sa prastaavo

yadeti sa aadiH   || 2\.8\.1||

 

yaduditi sa udgiitho yatpratiiti sa pratihaaro

yadupeti sa upadravo yanniiti tannidhanam.h || 2\.8\.2||

 

dugdhe.asmai vaagdohaM yo vaacho doho.annavaanannaado bhavati 

ya etadevaM vidvaanvaachi saptavidha\m+ saamopaaste  || 2\.8\.3||

 

 

|| iti ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

|| navamaH khaNDaH ||}

 

 

atha khalvamumaaditya\m+saptavidha\m+ saamopaasiita sarvadaa

samastena saama maaM prati maaM pratiiti sarveNa

samastena saama  || 2\.9\.1||

 

tasminnimaani sarvaaNi bhuutaanyanvaayattaaniiti

vidyaattasya yatpurodayaatsa hiMkaarastadasya

pashavo.anvaayattaastasmaatte hiM kurvanti

hiMkaarabhaajino hyetasya saamnaH  || 2\.9\.2||

 

atha yatprathamodite sa prastaavastadasya manushhyaa

anvaayattaastasmaatte prastutikaamaaH prasha\m+saakaamaaH

prastaavabhaajino  hyetasya saamnaH  || 2\.9\.3||

 

atha yatsaMgavavelaayaa\m+ sa aadistadasya vayaa\m+syanvaayattaani

tasmaattaanyantarikshe.anaarambaNaanyaadaayaatmaanaM

paripatantyaadibhaajiini hyetasya saamnaH  || 2\.9\.4||

 

atha yatsaMpratimadhyaMdine  sa udgiithastadasya

devaa anvaayattaastasmaatte sattamaaH 

praajaapatyaanaamudgiithabhaajino hyetasya saamnaH  || 2\.9\.5||

 

atha yaduurdhvaM madhyaMdinaatpraagaparaahNaatsa

pratihaarastadasya garbhaa anvaayattaastasmaatte

pratihR^itaanaavapadyante pratihaarabhaajino

hyetasya saamnaH   || 2\.9\.6||

 

atha yaduurdhvamaparaahNaatpraagastamayaatsa

upadravastadasyaaraNyaa anvaayattaastasmaatte purushhaM

dR^ishhTvaa kaksha\m+shvabhramityupadravantyupadravabhaajino

hyetasya saamnaH  || 2\.9\.7||

 

atha yatprathamaastamite tannidhanaM tadasya

pitaro.anvaayattaastasmaattaannidadhati nidhanabhaajino

hyetasya saamna evaM khalvamumaaditya\m+ saptavidha\m+

saamopaaste  || 2\.9\.8||

 

 

|| iti navamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dashamaH khaNDaH ||}

 

 

atha khalvaatmasaMmitamatimR^ityu saptavidha\m+

saamopaasiita hiMkaara iti tryaksharaM prastaava

iti tryaksharaM tatsamam.h   || 2\.10\.1||

 

aadiriti dvyaksharaM pratihaara iti chaturaksharaM

tata ihaikaM tatsamam.h  || 2\.10\.2||

 

udgiitha iti tryaksharamupadrava iti chaturaksharaM

tribhistribhiH samaM bhavatyaksharamatishishhyate

tryaksharaM tatsamam.h || 2\.10\.3||

 

nidhanamiti tryaksharaM tatsamameva bhavati

taani ha vaa etaani dvaavi\m+shatiraksharaaNi  || 2\.10\.4||

 

ekavi\m+shatyaadityamaapnotyekavi\m+sho vaa

ito.asaavaadityo dvaavi\m+shena paramaadityaajjayati

tannaakaM tadvishokam.h  || 2\.10\.5||

 

aapnotii haadityasya jayaM paro haasyaadityajayaajjayo

bhavati ya etadevaM vidvaanaatmasaMmitamatimR^ityu

saptavidha\m+ saamopaaste saamopaaste || 2\.10\.6||

 

 

|| iti dashamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

mano hiMkaaro vaakprastaavashchakshurudgiithaH shrotraM pratihaaraH 

praaNo nidhanametadgaayatraM praaNeshhu protam.h || 2\.11\.1||

 

sa evametadgaayatraM praaNeshhu protaM veda praaNii bhavati

sarvamaayureti jyogjiivati mahaanprajayaa pashubhirbhavati

mahaankiirtyaa mahaamanaaH syaattadvratam.h || 2\.11\.2||

 

 

|| iti ekadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

abhimanthati sa hiMkaaro dhuumo jaayate sa prastaavo

jvalati sa udgiitho.aN^gaaraa bhavanti sa pratihaara

upashaamyati tannidhana\m+ sa\m+shaamyati

tannidhanametadrathaMtaramagnau protam.h || 2\.12\.1||

 

sa ya evametadrathaMtaramagnau protaM veda brahmavarchasyannaado

bhavati sarvamaayureti jyogjiivati mahaanprajayaa

pashubhirbhavati mahaankiirtyaa   na pratyaN^N^agnimaachaamenna

nishhThiivettadvratam.h || 2\.12\.2||

 

 

|| iti dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

upamantrayate sa hiMkaaro GYapayate sa prastaavaH

striyaa saha shete sa udgiithaH prati striiM saha shete

sa pratihaaraH kaalaM gachchhati tannidhanaM paaraM gachchhati

tannidhanametadvaamadevyaM mithune protam.h   || 2\.13\.1||

 

sa ya evametadvaamadevyaM mithune protaM veda

mithunii bhavati mithunaanmithunaatprajaayate

sarvamaayureti jyogjiivati mahaanprajayaa pashubhirbhavati

mahaankiirtyaa na kaaMchana pariharettadvratam.h || 2\.13\.2||

 

 

|| iti trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

udyanhiMkaara uditaH  prastaavo madhyaMdina udgiitho.aparaahNaH

pratihaaro.astaM yannidhanametadbR^ihadaaditye protam.h || 2\.14\.1||

 

sa ya evametadbR^ihadaaditye protaM veda tejasvyannaado

bhavati sarvamaayureti jyogjiivati mahaanprajayaa

pashubhirbhavati mahaankiirtyaa tapantaM na nindettadvratam.h 

|| 2\.14\.2||

 

 

|| iti chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

abhraaNi saMplavante sa hiMkaaro megho jaayate

sa prastaavo varshhati sa udgiitho vidyotate stanayati

sa pratihaara udgR^ihNaati tannidhanametadvairuupaM parjanye protam.h

|| 2\.15\.1||

 

sa ya evametadvairuupaM parjanye protaM veda

viruupaa\m+shcha suruupa\m+shcha pashuunavarundhe

sarvamaayureti jyogjiivati mahaanprajayaa pashubhirbhavati

mahaankiirtyaa varshhantaM na nindettadvratam.h || 2\.15\.2||

 

 

|| iti paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

vasanto hiMkaaro griishhmaH  prastaavo varshhaa udgiithaH

sharatpratihaaro hemanto nidhanametadvairaajamR^itushhu protam.h

|| 2\.16\.1||

 

sa ya evametadvairaajamR^itushhu protaM veda viraajati

prajayaa pashubhirbrahmavarchasena sarvamaayureti

jyogjiivati mahaanprajayaa pashubhirbhavati

mahaankiirtyartuunna nindettadvratam.h || 2\.16\.2||

 

 

|| iti shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptadashaH khaNDaH ||}

 

 

pR^ithivii hiMkaaro.antarikshaM prastaavo dyaurudgiitho

dishaH  pratihaaraH  samudro nidhanametaaH  shakvaryo

lokeshhu protaaH  || 2\.17\.1||

 

sa ya evametaaH shakvaryo lokeshhu protaa veda lokii bhavati

sarvamaayureti jyogjiivati mahaanprajayaa pashubhirbhavati 

mahaankiirtyaa lokaanna nindettadvratam.h || 2\.17\.2||

 

 

|| iti saptadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTaadashaH khaNDaH ||}

 

 

ajaa hiMkaaro.avayaH prastaavo gaava udgiitho.ashvaaH pratihaaraH 

purushho nidhanametaa revatyaH pashushhu protaaH || 2\.18\.1||

 

sa ya evametaa revatyaH pashushhu protaa veda

pashumaanbhavati sarvamaayureti jyogjiivati

mahaanprajayaa pashubhirbhavati mahaankiirtyaa

pashuunna nindettadvratam.h  || 2\.18\.2||

 

 

|| iti ashhTaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekonaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

loma hiMkaarastvakprastaavo maa\m+samudgiithosthi

pratihaaro majjaa nidhanametadyaGYaayaGYiiyamaN^geshhu

protam.h || 2\.19\.1||

 

sa ya evametadyaGYaayaGYiiyamaN^geshhu protaM vedaaN^gii bhavati 

naaN^gena vihuurchhati sarvamaayureti jyogjiivati

mahaanprajayaa pashubhirbhavati mahaankiirtyaa saMvatsaraM

majGYo naashniiyaattadvrataM majGYo

naashniiyaaditi vaa  || 2\.19\.2||

 

 

|| iti ekonaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| viMshaH khaNDaH ||}

 

 

agnirhiMkaaro vaayuH prastaava aaditya udgiitho

nakshatraaNi pratihaarashchandramaa nidhanametadraajanaM

devataasu protam.h || 2\.20\.1||

 

sa ya evametadraajanaM devataasu protaM vedaitaasaameva

devataanaa\m+salokataa\m+sarshhTitaa\m+saayujyaM gachchhati

sarvamaayureti jyogjiivati mahaanprajayaa pashubhirbhavati

mahaankiirtyaa braahmaNaanna nindettadvratam.h || 2\.20\.2||

 

 

|| iti viMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

trayii vidyaa hiMkaarastraya ime lokaaH sa

prastaavo.agnirvaayuraadityaH sa udgiitho nakshatraaNi

vayaa\m+si mariichayaH sa pratihaaraH sarpaa gandharvaaH

pitarastannidhanametatsaama sarvasminprotam.h || 2\.21\.1||

 

sa ya evametatsaama sarvasminprotaM veda sarva\m+ ha

bhavati || 2\.21\.2||

 

tadeshha shloko yaani paJNchadhaa triiNii triiNi

tebhyo na jyaayaH paramanyadasti || 2\.21\.3||

 

yastadveda sa veda sarva\m+ sarvaa disho balimasmai haranti

sarvamasmiityupaasita tadvrataM tadvratam.h || 2\.21\.4||

 

 

|| iti ekaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

vinardi saamno vR^iNe pashavyamityagnerudgiitho.aniruktaH

prajaapaterniruktaH somasya mR^idu shlakshNaM vaayoH

shlakshNaM balavadindrasya krauJNchaM bR^ihaspaterapadhvaantaM

varuNasya taansarvaanevopaseveta vaaruNaM tveva varjayet.h || 2\.22\.1||

 

amR^itatvaM devebhya aagaayaaniityaagaayetsvadhaaM

pitR^ibhya aashaaM manushhyebhyastR^iNodakaM pashubhyaH

svargaM lokaM yajamaanaayaannamaatmana aagaayaaniityetaani

manasaa dhyaayannapramattaH stuviita  || 2\.22\.2||

 

sarve svaraa indrasyaatmaanaH sarva uushhmaaNaH

prajaapateraatmaanaH sarve sparshaa mR^ityoraatmaanastaM

yadi svareshhuupaalabhetendra\m+sharaNaM prapanno.abhuuvaM

sa tvaa prati vakshyatiityenaM bruuyaat.h || 2\.22\.3||

 

atha yadyenamuushhmasuupaalabheta prajaapati\m+sharaNaM

prapanno.abhuuvaM sa tvaa prati pekshyatiityenaM

bruuyaadatha yadyena\m+ sparsheshhuupaalabheta mR^ityu\m+ sharaNaM

prapanno.abhuuvaM sa tvaa prati dhakshyatiityenaM bruuyaat.h 

|| 2\.22\.4||

 

sarve svaraa ghoshhavanto balavanto vaktavyaa indre balaM

dadaaniiti sarva uushhmaaNo.agrastaa anirastaa vivR^itaa

vaktavyaaH  prajaapateraatmaanaM paridadaaniiti sarve sparshaa

leshenaanabhinihitaa vaktavyaa mR^ityoraatmaanaM

pariharaaNiiti  || 2\.22\.5||

 

 

|| iti dvaaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayoviMshaH khaNDaH ||}

 

 

trayo dharmaskandhaa yaGYo.adhyayanaM daanamiti prathamastapa

eva dvitiiyo brahmachaaryaachaaryakulavaasii

tR^itiiyo.atyantamaatmaanamaachaaryakule.avasaadayansarva

ete puNyalokaa bhavanti brahmasa\m+stho.amR^itatvameti  || 2\.23\.1||

 

prajaapatirlokaanabhyatapattebhyo.abhitaptebhyastrayii vidyaa

saMpraasravattaamabhyatapattasyaa abhitaptaayaa etaanyaksharaaNi

saMpraasrvanta bhuurbhuvaH svariti  || 2\.23\.2||

 

taanyabhyatapattebhyo.abhitaptebhya AUMkaaraH

saMpraasravattadyathaa shaN^kunaa sarvaaNi parNaani

saMtR^iNNaanyevamoMkaareNa sarvaa vaaksaMtR^iNNoMkaara eveda\m+

sarvamoMkaara eveda\m+ sarvam.h || 2\.23\.3||

 

 

|| iti trayoviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturviMshaH khaNDaH ||}

 

 

brahmavaadino vadanti yadvasuunaaM praataH savana\m+ rudraaNaaM

maadhyaMdina\m+ savanamaadityaanaaM cha vishveshhaaM cha o:p>

devaanaaM tR^itiiyasavanam.h || 2\.24\.1||

 

kva tarhi yajamaanasya loka iti sa yastaM na vidyaatkathaM

kuryaadatha vidvaankuryaat.h || 2\.24\.2||

 

puraa praataranuvaakasyopaakaraNaajjaghanena

gaarhapatyasyodaaN^mukha upavishya sa vaasava\m+

saamaabhigaayati || 2\.24\.3||

 

lo3kadvaaramapaavaa3rNuu 33 pashyema tvaa vaya\m+

raa 33333 hu 3 m.h aa 33 jyaa 3 yo 3 aa 32111

iti || 2\.24\.4||

 

atha juhoti namo.agnaye pR^ithiviikshite lokakshite

lokaM me yajamaanaaya vindaishha vai yajamaanasya loka

etaasmi  || 2\.24\.5||

 

atra yajamaanaH  parastaadaayushhaH  svaahaapajahi

parighamityuktvottishhThati tasmai vasavaH praataHsavana\m+

saMprayachchhanti  || 2\.24\.6||

 

puraa maadhyaMdinasya

savanasyopaakaraNaajjaghanenaagniidhriiyasyodaN^mukha

upavishya sa raudra\m +saamaabhigaayati || 2\.24\.7||

 

lo3kadvaaramapaavaa3rNuu33 pashyema tvaa vayaM

vairaa33333 hu3m.h aa33jyaa 3yo3aa32111iti

|| 2\.24\.8||

 

atha juhoti namo vaayave.antarikshakshite lokakshite

lokaM me yajamaanaaya vindaishha vai yajamaanasya loka

etaasmi  || 2\.24\.9||

 

atra yajamaanaH parastaadaayushhaH svaahaapajahi

parighamityuktvottishhThati tasmai rudraa

maadhyaMdina\m+savana\m+saMprayachchhanti  || 2\.24\.10||

 

puraa tR^itiiyasavanasyopaakaraNaajjaghanenaahavaniiyasyodaN^mukha

upavishya sa aaditya\m+sa vaishvadeva\m+ saamaabhigaayati 

|| 2\.24\.11||

 

lo3kadvaaramapaavaa3rNuu33pashyema tvaa vaya\m+ svaaraa

33333 hu3m.h aa33 jyaa3 yo3aa 32111 iti

|| 2\.24\.12||

 

aadityamatha vaishvadevaM lo3kadvaaramapaavaa3rNuu33 pashyema

tvaa vaya\m+saamraa33333 hu3m.h aa33 jyaa3yo3aa 32111

iti || 2\.24\.13||

 

atha juhoti nama aadityebhyashcha vishvebhyashcha devebhyo

divikshidbhyo lokakshidbhyo lokaM me yajamaanaaya

vindata  || 2\.24\.14||

 

eshha vai yajamaanasya loka etaasmyatra yajamaanaH

parastaadaayushhaH svaahaapahata parighamityuktvottishhThati

|| 2\.24\.15||

 

tasmaa aadityaashcha vishve cha devaastR^itiiyasavana\m+

saMprayachchhantyeshha ha vai yaGYasya maatraaM veda ya evaM veda

ya evaM veda  || 2\.24\.16||

 

 

|| iti chaturviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| iti dvitiiyo.adhyaayaH ||}}

 

 

 

|| tR^itiiyo.adhyaayaH ||}}

 

 

|| prathamaH khaNDaH ||}

 

 

asau vaa aadityo devamadhu tasya dyaureva

tirashchiinava\m+sho.antarikshamapuupo mariichayaH putraaH  || 3\.1\.1||

 

tasya ye praaJNcho rashmayastaa evaasya praachyo madhunaaDyaH | 

R^icha eva madhukR^ita R^igveda eva pushhpaM taa amR^itaa

aapastaa vaa etaa R^ichaH   || 3\.1\.2||

 

etamR^igvedamabhyatapa\m+stasyaabhitaptasya yashasteja

indriyaM viiryamannaadya\m+raso.ajaayata  || 3\.1\.3||

 

tadvyaksharattadaadityamabhito.ashrayattadvaa

etadyadetadaadityasya rohita\m+ruupam.h || 3\.1\.4||

 

 

|| iti prathamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

atha ye.asya dakshiNaa rashmayastaa evaasya dakshiNaa

madhunaaDyo yajuu\m+shhyeva madhukR^ito yajurveda eva pushhpaM

taa amR^ita aapaH   || 3\.2\.1||

 

taani vaa etaani yajuu\m+shhyetaM

yajurvedamabhyatapa\m+stasyaabhitaptasya yashasteja indriyaM

viiryamannaadya\m+rasojaayata  || 3\.2\.2||

 

tadvyaksharattadaadityamabhito.ashrayattadvaa

etadyadetadaadityasya shukla\m+ ruupam.h || 3\.2\.3||

 

 

|| iti dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

atha ye.asya pratyaJNcho rashmayastaa evaasya pratiichyo

madhunaaDyaH saamaanyeva madhukR^itaH saamaveda eva pushhpaM  

taa amR^itaa aapaH || 3\.3\.1||

 

taani vaa etaani saamaanyeta\m+

saamavedamabhyatapa\m+stasyaabhitaptasya yashasteja indriyaM

viiryamannaadya\m+raso.ajaayata  || 3\.3\.2||

 

tadvyaksharattadaadityamabhito.ashrayattadvaa

etadyadetadaadityasya kR^ishhNa\m+ruupam.h || 3\.3\.3||

 

 

|| iti tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

atha ye.asyodaJNcho rashmayastaa evaasyodiichyo

madhunaaDyo.atharvaaN^girasa eva madhukR^ita

itihaasapuraaNaM pushhpaM taa amR^itaa aapaH || 3\.4\.1||

 

te vaa ete.atharvaaN^girasa etaditihaasapuuraaNamabhyatapa\m+  

stasyaabhitaptasya yashasteja indriyaaM

viiryamannaadya\m+raso.ajaayata  || 3\.4\.2||

 

tadvyaksharattadaadityamabhito.ashrayattadvaa

etadyadetadaadityasya paraM kR^ishhNa\m+ruupam.h || 3\.4\.3||

 

 

|| iti chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

atha ye.asyordhvaa rashmayastaa evaasyordhvaa

madhunaaDyo guhyaa evaadeshaa madhukR^ito brahmaiva

pushhpaM   taa amR^itaa aapaH  || 3\.5\.1||

 

te vaa ete guhyaa aadeshaa etadbrahmaabhyatapa\m+  

stasyaabhitaptasya yashasteja indriyaM

viiryamannaadya\m+raso.ajaayata  || 3\.5\.2||

 

tadvyaksharattadaadityamabhito.ashrayattadvaa

etadyadetadaadityasya madhye kshobhata iva  || 3\.5\.3||

 

te vaa ete rasaanaa\m+rasaa vedaa hi rasaasteshhaamete

rasaastaani vaa etaanyamR^itaanaamamR^itaani vedaa

hyamR^itaasteshhaametaanyamR^itaani || 3\.5\.4||

 

 

|| iti paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

tadyatprathamamamR^itaM tadvasava upajiivantyagninaa mukhena na vai

devaa ashnanti na pibantyetadevaamR^itaM dR^ishhTvaa

tR^ipyanti || 3\.6\.1||

 

ta etadeva ruupamabhisaMvishantyetasmaadruupaadudyanti || 3\.6\.2||

 

sa ya etadevamamR^itaM veda vasuunaamevaiko bhuutvaagninaiva

mukhenaitadevaamR^itaM dR^ishhTvaa tR^ipyati sa ya etadeva

ruupamabhisaMvishatyetasmaadruupaadudeti  || 3\.6\.3||

 

sa yaavadaadityaH purastaadudetaa pashchaadastametaa

vasuunaameva taavadaadhipatya\m+svaaraajyaM paryetaa  || 3\.6\.4||

 

 

|| iti shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptamaH khaNDaH ||}

 

 

atha yaddvitiiyamamR^itaM tadrudraa upajiivantiindreNa

mukhena na vai devaa ashnanti na pibantyetadevaamR^itaM

dR^ishhTvaa tR^ipyanti || 3\.7\.1||

 

ta etadeva ruupamabhisaMvishantyetasmaadruupaadudyanti  || 3\.7\.2||

 

sa ya etadevamamR^itaM veda rudraaNaamevaiko bhuutvendreNaiva

mukhenaitadevaamR^itaM dR^ishhTvaa tR^ipyati sa etadeva

ruupamabhisaMvishatyetasmaadruupaadudeti  || 3\.7\.3||

 

sa yaavadaadityaH purastaadudetaa pashchaadastametaa

dvistaavaddakshiNata udetottarato.astametaa rudraaNaameva

taavadaadhipatya\m+svaaraajyaM paryetaa || 3\.7\.4||

 

 

|| iti saptamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

atha yattR^itiiyamamR^itaM tadaadityaa upajiivanti varuNena

mukhena na vai devaa ashnanti na pibantyetadevaamR^itaM

dR^ishhTvaa tR^ipyanti  || 3\.8\.1||

 

ta etadeva ruupamabhisaMvishantyetasmaadruupaadudyanti  || 3\.8\.2||

 

sa ya etadevamamR^itaM vedaadityaanaamevaiko bhuutvaa varuNenaiva

mukhenaitadevaamR^itaM dR^ishhTvaa tR^ipyati   sa etadeva

ruupamabhisaMvishatyetasmaadruupaadudeti  || 3\.8\.3||

 

sa yaavadaadityo dakshiNata udetottarato.astametaa

dvistaavatpashchaadudetaa purastaadastametaadityaanaameva

taavadaadhipatya\m+svaaraajyaM paryetaa  || 3\.8\.4||

 

 

|| iti ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

|| navamaH khaNDaH ||}

 

 

atha yachchaturthamamR^itaM tanmaruta upajiivanti somena

mukhena na vai devaa ashnanti na pibantyetadevaamR^itaM

dR^ishhTvaa tR^ipyanti  || 3\.9\.1||

 

ta etadeva ruupamabhisaMvishantyetasmaadruupaadudyanti  || 3\.9\.2||

 

sa ya etadevamamR^itaM veda marutaamevaiko bhuutvaa somenaiva

mukhenaitadevaamR^itaM dR^ishhTvaa tR^ipyati   sa etadeva

ruupamabhisaMvishatyetasmaadruupaadudeti  || 3\.9\.3||

 

sa yaavadaadityaH pashchaadudetaa purastaadastametaa

dvistaavaduttarata udetaa dakshiNato.astametaa marutaameva

taavadaadhipaty\m+svaaraajyaM paryetaa  || 3\.9\.4||

 

 

|| iti navamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dashamaH khaNDaH ||}

 

 

atha yatpaJNchamamamR^itaM tatsaadhyaa upajiivanti brahmaNaa

mukhena  na vai devaa ashnanti na pibantyetadevaamR^itaM

dR^ishhTvaa tR^ipyanti  || 3\.10\.1||

 

ta etadeva ruupamabhisaMvishantyetasmaadruupaadudyanti  || 3\.10\.2||

 

sa ya etadevamamR^itaM veda saadhyaanaamevaiko bhuutvaa

brahmaNaiva mukhenaitadevaamR^itaM dR^ishhTvaa tR^ipyati sa etadeva

ruupamabhisaMvishatyetasmaadruupaadudeti  || 3\.10\.3||

 

sa yaavadaaditya uttarata udetaa dakshiNato.astametaa

dvistaavaduurdhvaM udetaarvaagastametaa saadhyaanaameva

taavadaadhipatya\m+svaaraajyaM paryetaa  || 3\.10\.4||

 

 

|| iti dashamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

atha tata uurdhva udetya naivodetaa naastametaikala eva

madhye sthaataa tadeshha shlokaH  || 3\.11\.1||

 

na vai tatra na nimlocha nodiyaaya kadaachana |

devaastenaaha\m+satyena maa viraadhishhi brahmaNeti || 3\.11\.2|| 

 

na ha vaa asmaa udeti na nimlochati sakR^iddivaa haivaasmai

bhavati ya etaamevaM brahmopanishhadaM veda || 3\.11\.3||

 

taddhaitadbrahmaa prajaapataya uvaacha prajaapatirmanave 

manuH prajaabhyastaddhaitaduddaalakaayaaruNaye jyeshhThaaya putraaya

pitaa brahma provaacha || 3\.11\.4||

 

idaM vaava tajjyeshhThaaya putraaya pitaa brahma

prabruuyaatpraNaayyaaya vaantevaasine || 3\.11\.5||

 

naanyasmai kasmaichana yadyapyasmaa imaamadbhiH parigR^ihiitaaM

dhanasya puurNaaM dadyaadetadeva tato bhuuya ityetadeva

tato bhuuya iti || 3\.11\.6||

 

 

|| iti ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

gaayatrii vaa iida\m+ sarvaM bhuutaM yadidaM  kiM cha vaagvai gaayatrii

vaagvaa ida\m+ sarvaM bhuutaM gaayati cha traayate cha || 3\.12\.1||

 

yaa vai saa gaayatriiyaM vaava saa yeyaM pR^ithivyasyaa\m+ hiida\m+

sarvaM bhuutaM pratishhThitametaameva naatishiiyate || 3\.12\.2||

 

yaa vai saa pR^ithiviiyaM vaava saa yadidamasminpurushhe

shariiramasminhiime praaNaaH pratishhThitaa etadeva

naatishiiyante || 3\.12\.3||

 

yadvai tatpurushhe shariiramidaM vaava tadyadidamasminnantaH

purushhe hR^idayamasminhiime praaNaaH pratishhThitaa etadeva

naatishiiyante || 3\.12\.4||

 

saishhaa chatushhpadaa shhaDvidhaa gaayatrii tadetadR^ichaabhyanuuktam.h

|| 3\.12\.5||

 

taavaanasya mahimaa tato jyaayaa\m+shcha puurushhaH |

paado.asya sarvaa bhuutaani tripaadasyaamR^itaM diviiti || 3\.12\.6||

 

yadvai tadbrahmetiidaM vaava tadyoyaM bahirdhaa

purushhaadaakaasho yo vai sa bahirdhaa purushhaadaakaashaH || 3\.12\.7||

 

ayaM vaava sa yo.ayamantaH purushha akaasho yo vai so.antaH

purushha aakaashaH  || 3\.12\.8||

 

ayaM vaava sa yo.ayamantarhR^idaya aakaashastadetatpuurNamapravarti 

puurNamapravartinii\m+shriyaM labhate ya evaM veda || 3\.12\.9||

 

 

|| iti dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

tasya ha vaa etasya hR^idayasya paJNcha devasushhayaH 

sa yo.asya praaN^sushhiH sa praaNastachchakshuH 

sa aadityastadetattejo.annaadyamityupaasiita 

tejasvyannaado bhavati ya evaM veda || 3\.13\.1||

 

atha yo.asya dakshiNaH  sushhiH  sa vyaanastachchhrotra\m+ 

sa chandramaastadetachchhriishcha yashashchetyupaasiita 

shriimaanyashasvii bhavati ya evaM veda || 3\.13\.2||

 

atha yo.asya pratyaN^sushhiH so.apaanaH 

saa vaakso.agnistadetadbrahmavarchasamannaadyamityupaasiita 

brahmavarchasyannaado bhavati ya evaM veda || 3\.13\.3||

 

atha yo.asyodaN^sushhiH sa samaanastanmanaH 

sa parjanyastadetatkiirtishcha vyushhTishchetyupaasiita 

kiirtimaanvyushhTimaanbhavati ya evaM veda || 3\.13\.4||

 

atha yo.asyordhvaH sushhiH sa udaanaH sa vaayuH 

sa aakaashastadetadojashcha mahashchetyupaasiitaujasvii

mahasvaanbhavati ya evaM veda || 3\.13\.5||

 

te vaa ete paJNcha brahmapurushhaaH svargasya lokasya

dvaarapaaH sa ya etaanevaM paJNcha brahmapurushhaansvargasya

lokasya dvaarapaanvedaasya kule viiro jaayate pratipadyate

svargaM lokaM ya etaanevaM paJNcha brahmapurushhaansvargasya

lokasya dvaarapaanveda || 3\.13\.6||

 

atha yadataH paro divo jyotirdiipyate vishvataH pR^ishhTheshhu

sarvataH pR^ishhTheshhvanuttameshhuuttameshhu lokeshhvidaM vaava

tadyadidamasminnantaH purushhe jyotiH || 3\.13\.7||

 

tasyaishhaa dR^ishhTiryatritadasmiJNchhariire sa\m+sparshenoshhNimaanaM

vijaanaati tasyaishhaa shrutiryatraitatkarNaavapigR^ihya ninadamiva

nadathurivaagneriva jvalata upashR^iNoti  tadetaddR^ishhTaM cha

shrutaM chetyupaasiita  chakshushhyaH shruto bhavati ya evaM veda

ya evaM veda  || 3\.13\.8||

 

 

|| iti trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

sarvaM khalvidaM brahma tajjalaaniti shaanta upaasiita |

atha khalu kratumayaH purushho yathaakraturasmi\m+lloke

purushho bhavati tathetaH pretya bhavati  sa kratuM kurviita 

|| 3\.14\.1||

 

manomayaH praaNashariiro bhaaruupaH satyasaMkalpa

aakaashaatmaa sarvakarmaa sarvakaamaH sarvagandhaH sarvarasaH

sarvamidamabhyatto.avaakyanaadaraH  || 3\.14\.2||

 

eshha ma aatmaantarhR^idaye.aNiiyaanvriihervaa yavaadvaa

sarshhapaadvaa shyaamaakaadvaa shyaamaakataNDulaadvaishha 

ma aatmaantarhR^idaye jyaayaanpR^ithivyaa

jyaayaanantarikshaajjyaayaandivo jyaayaanebhyo

lokebhyaH  || 3\.14\.3||

 

sarvakarmaa sarvakaamaH sarvagandhaH sarvarasaH

sarvamidamabhyaatto.avaakyanaadara eshha ma aatmaantarhR^idaya 

etadbrahmaitamitaH pretyaabhisaMbhavitaasmiiti yasya syaadaddhaa

na vichikitsaastiiti ha smaaha shaaNDilyaH shaaNDilyaH 

|| 3\.14\.4||

 

 

|| iti chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

antarikshodaraH kosho bhuumibudhno na jiiryati disho

hyasya sraktayo dyaurasyottaraM bila\m+  sa eshha kosho

vasudhaanastasminvishvamida\m+ shritam.h  || 3\.15\.1||

 

tasya praachii digjuhuurnaama sahamaanaa naama dakshiNaa 

raaGYii naama pratiichii subhuutaa naamodiichii taasaaM

vaayurvatsaH  sa ya etamevaM vaayuM dishaaM vatsaM veda na

putraroda\m+ roditi so.ahametamevaM vaayuM dishaaM vatsaM

veda maa putraroda\m+rudam.h || 3\.15\.2||

 

arishhTaM koshaM prapadye.amunaamunaamunaa 

praaNaM prapadye.amunaamunaamunaa bhuuH prapadye.amunaamunaamunaa 

bhuvaH prapadye.amunaamunaamunaa svaH prapadye.amunaamunaamunaa 

|| 3\.15\.3||

 

sa yadavochaM praaNaM prapadya iti praaNo vaa ida\m+ sarvaM

bhuutaM yadidaM kiMcha tameva tatpraapatsi  || 3\.15\.4||

 

atha yadavochaM bhuuH prapadya iti pR^ithiviiM prapadye.antarikshaM

prapadye divaM prapadya ityeva tadavocham.h || 3\.15\.5||

 

atha yadavochaM bhuvaH prapadya ityagniM prapadye vaayuM

prapadya aadityaM prapadya ityeva tadavocham.h || 3\.15\.6||

 

atha yadavocha\m+svaH prapadya ityR^igvedaM prapadye yajurvedaM prapadye

saamavedaM prapadya ityeva tadavochaM  tadavocham.h || 3\.15\.7||

 

 

|| iti paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

purushho vaava yaGYastasya yaani chaturvi\m+shati varshhaaNi

tatpraataHsavanaM chaturvi\m+shatyaksharaa gaayatrii gaayatraM

praataHsavanaM tadasya vasavo.anvaayattaaH  praaNaa vaava vasava

ete hiida\m+sarvaM vaasayanti  || 3\.16\.1||

 

taM chedetasminvayasi kiMchidupatapetsa bruuyaatpraaNaa

vasava idaM me praataHsavanaM maadhyaMdina\m+savanamanusaMtanuteti

maahaM praaNaanaaM vasuunaaM madhye yaGYo vilopsiiyetyuddhaiva

tata etyagado ha bhavati  || 3\.16\.2||

 

atha yaani chatushchatvaari\m+shadvarshhaaNi tanmaadhyaMdina\m+

savanaM  chatushchatvaari\m+shadaksharaa trishhTuptraishhTubhaM

maadhyaMdina\m+savanaM tadasya rudraa anvaayattaaH  praaNaa

vaava rudraa  ete hiida\m+sarva\m+rodayanti  || 3\.16\.3||

 

taM chedetasminvayasi kiMchidupatapetsa bruuyaatpraaNaa rudraa

idaM me maadhyaMdina\m+savanaM tR^itiiyasavanamanusaMtanuteti

maahaM praaNaanaa\m+rudraaNaaM madhye yaGYo vilopsiiyetyuddhaiva

tata etyagado ha bhavati  || 3\.16\.4||

 

atha yaanyashhTaachatvaari\m+shadvarshhaaNi

tattR^itiiyasavanamashhTaachatvaari\m+shadaksharaa

jagatii jaagataM tR^itiiyasavanaM tadasyaadityaa anvaayattaaH

praaNaa vaavaadityaa ete hiida\m+sarvamaadadate  || 3\.16\.5||

 

taM chedetasminvayasi kiMchidupatapetsa bruuyaatpraaNaa

adityaa idaM me tR^itiiyasavanamaayuranusaMtanuteti maahaM

praaNaanaamaadityaanaaM madhye yaGYo vilopsiiyetyuddhaiva

tata etyagado haiva bhavati  || 3\.16\.6||

 

etaddha sma vai tadvidvaanaaha mahidaasa aitareyaH 

sa kiM ma etadupatapasi yo.ahamanena na preshhyaamiiti 

sa ha shhoDashaM varshhashatamajiivatpra ha shhoDashaM

varshhashataM jiivati ya evaM veda  || 3\.16\.7||

 

 

|| iti shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptadashaH khaNDaH ||}

 

 

sa yadashishishhati yatpipaasati yanna ramate taa asya

diikshaaH  || 3\.17\.1||

 

atha yadashnaati yatpibati yadramate tadupasadaireti  || 3\.17\.2||

 

atha yaddhasati yajjakshati yanmaithunaM charati stutashastraireva

tadeti  || 3\.17\.3||

 

atha yattapo daanamaarjavamahi\m+saa satyavachanamiti

taa asya dakshiNaaH  || 3\.17\.4||

 

tasmaadaahuH soshhyatyasoshhTeti punarutpaadanamevaasya

tanmaraNamevaavabhR^ithaH  || 3\.17\.5||

 

taddhaitadghor aaN^girasaH kR^ishhNaaya

devakiiputraayoktvovaachaapipaasa eva sa babhuuva 

so.antavelaayaametattrayaM pratipadyetaakshitamasyachyutamasi

praaNasa\m+shitamasiiti tatraite dve R^ichau bhavataH  || 3\.17\.6||

 

aaditpratnasya retasaH |

udvayaM tamasaspari jyotiH pashyanta uttara\m+svaH

pashyanta uttaraM devaM devatraa suuryamaganma

jyotiruttamamiti jyotiruttamamiti  || 3\.17\.7||

 

 

|| iti saptadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTaadashaH khaNDaH ||}

 

 

mano brahmetyupaasiitetyadhyaatmamathaadhidaivatamaakaasho

brahmetyubhayamaadishhTaM bhavatyadhyaatmaM chaadhidaivataM cha 

|| 3\.18\.1||

 

tadetachchatushhpaadbrahma vaakpaadaH praaNaH paadashchakshuH

paadaH shrotraM paada ityadhyaatmamathaadhidaivatamagniH

paado vaayuH paadaa adityaH paado dishaH paada

ityubhayamevaadishhTaM bhavatyadhyaatmaM  chaivaadhidaivataM cha 

|| 3\.18\.2||

 

vaageva brahmaNashchaturthaH paadaH so.agninaa jyotishhaa

bhaati cha tapati cha bhaati cha tapati cha kiirtyaa yashasaa

brahmavarchasena ya evaM veda  || 3\.18\.3||

 

praaNa eva brahmaNashchaturthaH paadaH sa vaayunaa jyotishhaa

bhaati cha tapati ch  bhaati cha tapati cha kiirtyaa yashasaa

brahmavarchasena ya evaM veda  || 3\.18\.4||

 

chakshureva brahmaNashchaturthaH paadaH sa aadityena jyotishhaa

bhaati cha tapati cha  bhaati cha tapati cha kiirtyaa yashasaa

brahmavarchasena ya evaM veda  || 3\.18\.5||

 

shrotrameva brahmaNashchaturthaH paadaH sa digbhirjyotishhaa

bhaati cha tapati cha  bhaati cha tapati cha kiirtyaa yashasaa

brahmavarchasena ya evaM veda ya evaM veda  || 3\.18\.6||

 

 

|| iti ashhTaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekonaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

aadityo brahmetyaadeshastasyopavyaakhyaanamasadevedamagra

aasiit.h | tatsadaasiittatsamabhavattadaaNDaM niravartata 

tatsaMvatsarasya maatraamashayata tannirabhidyata te aaNDakapaale

rajataM cha suvarNaM chaabhavataam.h || 3\.19\.1||

 

tadyadrajata\m+ seyaM pR^ithivii yatsuvarNa\m+ saa dyauryajjaraayu

te parvataa  yadulba\m+ samegho niihaaro yaa dhamanayastaa

nadyo yadvaasteyamudaka\m+ sa samudraH  || 3\.19\.2||

 

atha yattadajaayata so.asaavaadityastaM jaayamaanaM ghoshhaa

uluulavo.anuudatishhThantsarvaaNi cha bhuutaani sarve cha

kaamaastasmaattasyodayaM prati pratyaayanaM prati ghoshhaa

uluulavo.anuuttishhThanti sarvaaNi cha bhuutaani sarve cha kaamaaH 

|| 3\.19\.3||

 

sa ya etamevaM vidvaanaadityaM brahmetyupaaste.abhyaasho ha

yadena\m+ saadhavo ghoshhaa aa cha gachchheyurupa cha

nimreDerannimreDeran.h || 3\.19\.4||

 

 

|| iti ekonaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| iti tR^itiiyo.adhyaayaH ||}}

 

 

 

|| chaturtho.adhyaayaH ||}}

 

 

|| prathamaH khaNDaH ||}

 

 

jaanashrutirha pautraayaNaH shraddhaadeyo bahudaayii bahupaakya aasa

sa ha sarvata aavasathaanmaapayaaMchakre sarvata eva

me.annamatsyantiiti || 4\.1\.1||

 

atha ha\m+saa nishaayaamatipetustaddhaiva\m+ ha\m+ soha\m+ samabhyuvaada

ho ho.ayi bhallaaksha bhallaaksha jaanashruteH pautraayaNasya

samaM divaa jyotiraatataM tanmaa prasaaN^kshii stattvaa

maa pradhaakshiiriti || 4\.1\.2||

 

tamu ha paraH pratyuvaacha kamvara enametatsanta\m+ sayugvaanamiva

raikvamaattheti yo nu katha\m+ sayugvaa raikva iti || 4\.1\.3||

 

yathaa kR^itaayavijitaayaadhareyaaH saMyantyevamena\m+ sarvaM

tadabhisamaiti yatkiMcha prajaaH saadhu kurvanti yastadveda

yatsa veda sa mayaitadukta iti || 4\.1\.4||

 

tadu ha jaanashrutiH pautraayaNa upashushraava

sa ha saMjihaana eva kshattaaramuvaachaaN^gaare ha sayugvaanamiva

raikvamaattheti yo nu katha\m+ sayugvaa raikva iti || 4\.1\.5||

 

yathaa kR^itaayavijitaayaadhareyaaH saMyantyevamena\m+ sarvaM

tadabhisamaiti yatkiMcha prajaaH saadhu kurvanti yastadveda

yatsa veda sa mayaitadukta iti || 4\.1\.6||

 

sa ha kshattaanvishhya naavidamiti pratyeyaaya ta\m+ hovaacha

yatraare braahmaNasyaanveshhaNaa tadenamarchchheti || 4\.1\.7||

 

so.adhastaachchhakaTasya paamaanaM kashhamaaNamupopavivesha

ta\m+ haabhyuvaada tvaM nu bhagavaH sayugvaa raikva

ityaha\m+ hyaraa3 iti ha pratijaGYe sa ha kshattaavidamiti

pratyeyaaya || 4\.1\.8 ||

 

 

|| iti prathamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

tadu ha jaanashrutiH pautraayaNaH shhaTshataani gavaaM

nishhkamashvatariirathaM tadaadaaya pratichakrame ta\m+ haabhyuvaada

|| 4\.2\.1||

 

raikvemaani shhaTshataani gavaamayaM nishhko.ayamashvatariiratho.anu

ma etaaM bhagavo devataa\m+ shaadhi yaaM devataamupaassa iti

|| 4\.2\.2||

 

tamu ha paraH pratyuvaachaaha haaretvaa shuudra tavaiva saha

gobhirastviti tadu ha punareva jaanashrutiH pautraayaNaH

sahasraM gavaaM nishhkamashvatariirathaM duhitaraM tadaadaaya

pratichakrame || 4\.2\.3||

 

ta\m+ haabhyuvaada raikveda\m+ sahasraM gavaamayaM

nishhko.ayamashvatariiratha iyaM jaayaayaM graamo

yasminnaasse.anveva maa bhagavaH shaadhiiti || 4\.2\.4 ||

 

tasyaa ha mukhamupodgR^ihNannuvaachaajahaaremaaH shuudraanenaiva

mukhenaalaapayishhyathaa iti te haite raikvaparNaa naama

mahaavR^ishheshhu yatraasmaa uvaasa sa tasmai hovaacha || 4\.2\.5 ||

 

 

|| iti dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

vaayurvaava saMvargo yadaa vaa agnirudvaayati vaayumevaapyeti

yadaa suuryo.astameti vaayumevaapyeti yadaa chandro.astameti

vaayumevaapyeti || 4\.3\.1||

 

yadaapa uchchhushhyanti vaayumevaapiyanti

vaayurhyevaitaansarvaansaMvR^iN^kta ityadhidaivatam.h || 4\.3\.2||

 

athaadhyaatmaM praaNo vaava saMvargaH sa yadaa svapiti praaNameva

vaagapyeti praaNaM chakshuH praaNa\m+ shrotraM praaNaM manaH praaNo

hyevaitaansarvaansaMvR^iN^kta iti || 4\.3\.3||

 

tau vaa etau dvau samvargau vaayureva deveshhu praaNaH praaNeshhu

|| 4\.3\.4||

 

atha ha shaunakaM cha kaapeyamabhiprataariNaM cha kaakshaseniM

parivishhyamaaNau brahmachaarii bibhikshe tasmaa u ha na dadatuH

|| 4\.3\.5||

 

sa hovaacha mahaatmanashchaturo deva ekaH kaH sa jagaara

bhuvanasya gopaastaM kaapeya naabhipashyanti martyaa

abhiprataarinbahudhaa vasantaM yasmai vaa etadannaM tasmaa

etanna dattamiti || 4\.3\.6||

 

tadu ha shaunakaH kaapeyaH pratimanvaanaH pratyeyaayaatmaa devaanaaM

janitaa prajaanaa\m+ hiraNyada\m+shhTro babhaso.anasuurirmahaantamasya

mahimaanamaahuranadyamaano yadanannamattiiti vai vayaM

brahmachaarinnedamupaasmahe dattaasmai bhikshaamiti || 4\.3\.7||

 

tasma u ha daduste vaa ete paJNchaanye paJNchaanye dasha

santastatkR^itaM tasmaatsarvaasu dikshvannameva dasha kR^ita\m+ saishhaa

viraaDannaadii tayeda\m+ sarvaM dR^ishhTa\m+ sarvamasyedaM dR^ishhTaM

bhavatyannaado bhavati ya evaM veda ya evaM veda || 4\.3\.8||

 

 

|| iti tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

 

satyakaamo ha jaabaalo jabaalaaM maataramaamantrayaaMchakre

brahmacharyaM bhavati vivatsyaami kiMgotro nvahamasmiiti

|| 4\.4\.1||

 

saa hainamuvaacha naahametadveda taata yadgotrastvamasi

bahvahaM charantii parichaariNii yauvane tvaamalabhe

saahametanna veda yadgotrastvamasi jabaalaa tu naamaahamasmi

satyakaamo naama tvamasi sa satyakaama eva jaabaalo

braviithaa iti || 4\.4\.2||

 

sa ha haaridrumataM gautamametyovaacha brahmacharyaM bhagavati

vatsyaamyupeyaaM bhagavantamiti || 4\.4\.3||

 

ta\m+ hovaacha kiMgotro nu somyaasiiti sa hovaacha

naahametadveda bho yadgotro.ahamasmyapR^ichchhaM maatara\m+

saa maa pratyabraviidbahvahaM charantii parichariNii yauvane

tvaamalabhe saahametanna veda yadgotrastvamasi jabaalaa tu

naamaahamasmi satyakaamo naama tvamasiiti so.aha\m+

satyakaamo jaabaalo.asmi bho iti || 4\.4\.4||

 

ta\m+ hovaacha naitadabraahmaNo vivaktumarhati samidha\m+

somyaaharopa tvaa neshhye na satyaadagaa iti tamupaniiya

kR^ishaanaamabalaanaaM chatuHshataa gaa niraakR^ityovaachemaaH

somyaanusaMvrajeti taa abhiprasthaapayannuvaacha

naasahasreNaavarteyeti sa ha varshhagaNaM provaasa taa yadaa

sahasra\m+ saMpeduH || 4\.4\.5||

 

 

|| iti chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

atha hainamR^ishhabho.abhyuvaada satyakaama3 iti

bhagava iti ha pratishushraava praaptaaH somya sahasra\m+ smaH

praapaya na aachaaryakulam.h || 4\.5\.1||

 

brahmaNashcha te paadaM bravaaNiiti braviitu me bhagavaaniti

tasmai hovaacha praachii dikkalaa pratiichii dikkalaa

dakshiNaa dikkalodiichii dikkalaishha vai somya chatushhkalaH

paado brahmaNaH prakaashavaannaama || 4\.5\.2||

 

sa ya etamevaM vidvaa\m+shchatushhkalaM paadaM brahmaNaH

prakaashavaanityupaaste prakaashavaanasmi\m+lloke bhavati

prakaashavato ha lokaaJNjayati ya etamevaM vidvaa\m+shchatushhkalaM

paadaM brahmaNaH prakaashavaanityupaaste || 4\.5\.3||

 

 

|| iti paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhashhThaH  khaNDaH ||}

 

 

agnishhTe paadaM vakteti sa ha shvobhuute ga

aabhiprasthaapayaaMchakaara taa yatraabhi saayaM

babhuuvustatraagnimupasamaadhaaya gaa uparudhya samidhamaadhaaya

pashchaadagneH  praaN^upopavivesha  || 4\.6\.1||

 

tamagnirabhyuvaada satyakaama3 iti bhagava iti

ha pratishushraava  || 4\.6\.2||

 

brahmaNaH somya te paadaM bravaaNiiti braviitu me bhagavaaniti

tasmai hovaacha pR^ithivii kalaantarikshaM kalaa dyauH kalaa

samudraH kalaishha vai somya chatushhkalaH paado

brahmaNo.anantavaannaama  || 4\.6\.3||

 

sa ya etamevaM vidvaa\m+shchatushhkalaM paadaM

brahmaNo.anantavaanityupaaste.anantavaanasmi\m+lloke

bhavatyanantavato ha lokaaJNjayati ya etamevaM vidvaa\m+shchatushhkalaM

paadaM brahmaNo.anantavaanityupaaste  || 4\.6\.4||

 

 

|| iti shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptamaH khaNDaH ||}

 

 

ha\m+saste paadaM vakteti sa ha shvobhuute gaa

abhiprasthaapayaaMchakaara taa yatraabhi saayaM

babhuuvustatraagnimupasamaadhaaya gaa uparudhya samidhamaadhaaya

pashchaadagneH  praaN^upopavivesha || 4\.7\.1||

 

ta\m+ha\m+sa upanipatyaabhyuvaada satyakaama3 iti bhagava

iti ha pratishushraava || 4\.7\.2||

 

brahmaNaH somya te paadaM bravaaNiiti braviitu me bhagavaaniti

tasmai hovaachaagniH kalaa suuryaH kalaa chandraH kalaa

vidyutkalaishha vai somya chatushhkalaH paado brahmaNo

jyotishhmaannaama || 4\.7\.3||

 

sa ya etamevaM vidvaa\m+shchatushhkalaM paadaM brahmaNo

jyotishhmaanityupaaste jyotishhmaanasmi\m+lloke bhavati

jyotishhmato ha lokaaJNjayati ya etamevaM vidvaa\m+shchatushhkalaM

paadaM brahmaNo jyotishhmaanityupaaste || 4\.7\.4||

 

 

|| iti saptamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

 

madgushhTe paadaM vakteti sa ha shvobhuute gaa abhiprasthaapayaaMchakaara

taa yatraabhi saayaM babhuuvustatraagnimupasamaadhaaya gaa

uparudhya samidhamaadhaaya pashchaadagneH praaN^upopavivesha || 4\.8\.1||

 

taM madgurupanipatyaabhyuvaada satyakaama3 iti bhagava iti

ha pratishushraava || 4\.8\.2||

 

brahmaNaH somya te paadaM bravaaNiiti braviitu me bhagavaaniti

tasmai hovaacha praaNaH kalaa chakshuH kalaa shrotraM kalaa manaH

kalaishha vai somya chatushhkalaH paado brahmaNa aayatanavaannaama

|| 4\.8\.3||

 

sa yai etamevaM vidvaa\m+shchatushhkalaM paadaM brahmaNa

aayatanavaanityupaasta aayatanavaanasmi\m+lloke

bhavatyaayatanavato ha lokaaJNjayati ya etamevaM

vidvaa\m+shchatushhkalaM paadaM brahmaNa aayatanavaanityupaaste

|| 4\.8\.4||

 

 

|| iti ashhTamaH  khaNDaH ||}

 

 

 

|| navamaH khaNDaH ||}

 

 

praapa haacharyakulaM tamaacharyo.abhyuvaada satyakaama3 iti

bhagava iti ha pratishushraava || 4\.9\.1||

 

brahmavidiva vai somya bhaasi ko nu tvaanushashaasetyanye

manushhyebhya iti ha pratijaGYe bhagavaa\m+stveva me kaame bruuyaat.h

|| 4\.9\.2||

 

shruta\m+hyeva me bhagavaddR^ishebhya aachaaryaaddhaiva vidyaa viditaa

saadhishhThaM praapatiiti tasmai haitadevovaachaatra ha na kiMchana

viiyaayeti viiyaayeti || 4\.9\.3||

 

 

|| iti navamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dashamaH khaNDaH ||}

 

 

upakosalo ha vai kaamalaayanaH satyakaame jaabaale

brahmachaaryamuvaasa tasya ha dvaadasha vaarshhaaNyagniinparichachaara

sa ha smaanyaanantevaasinaH samaavartaya\m+staM ha smaiva na

samaavartayati || 4\.10\.1||

 

taM jaayovaacha tapto brahmachaarii kushalamagniinparichachaariinmaa

tvaagnayaH paripravochanprabruuhyasmaa iti tasmai haaprochyaiva

pravaasaaMchakre || 4\.10\.2||

 

sa ha vyaadhinaanashituM dadhre tamaachaaryajaayovaacha

brahmachaarinnashaana kiM nu naashnaasiiti sa hovaacha

bahava ime.asminpurushhe kaamaa naanaatyayaa vyaadhiibhiH

pratipuurNo.asmi naashishhyaamiiti || 4\.10\.3||

 

atha haagnayaH samuudire tapto brahmachaarii kushalaM naH

paryachaariiddhantaasmai prabravaameti tasmai hochuH praaNo brahma

kaM brahma khaM brahmeti || 4\.10\.4||

 

sa hovaacha vijaanaamyahaM yatpraaNo brahma kaM cha tu khaM cha na

vijaanaamiiti te hochuryadvaava kaM tadeva khaM yadeva khaM tadeva

kamiti praaNaM cha haasmai tadaakaashaM chochuH || 4\.10\.5||

 

 

|| iti dashamaH  khaNDaH ||}

 

 

|| ekaadashaH  khaNDaH ||}

 

 

atha hainaM gaarhapatyo.anushashaasa pR^ithivyagnirannamaaditya

iti ya eshha aaditye purushho dR^ishyate so.ahamasmi sa

evaahamasmiiti || 4\.11\.1||

 

sa ya etamevaM vidvaanupaaste.apahate paapakR^ityaaM lokii bhavati

sarvamaayureti jyogjiivati naasyaavarapurushhaaH kshiiyanta upa

vayaM taM bhuJNjaamo.asmi\m+shcha loke.amushhmi\m+shcha ya etamevaM

vidvaanupaaste || 4\.11\.2||

 

 

|| iti ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

atha hainamanvaahaaryapachano.anushashaasaapo disho nakshatraaNi

chandramaa iti ya eshha chandramasi purushho dR^ishyate so.ahamasmi

sa evaahamasmiiti || 4\.12\.1||

 

sa ya etamevaM vidvaanupaaste.apahate paapakR^ityaaM lokii bhavati

sarvamaayureti jyogjiivati naasyaavarapurushhaaH kshiiyanta upa

vayaM taM bhuJNjaamo.asmi\m+shcha loke.amushhmi\m+shcha ya etamevaM

vidvaanupaaste || 4\.12\.2||

 

 

|| iti dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

atha hainamaahavaniiyo.anushashaasa praaNa aakaasho dyaurvidyuditi

ya eshha vidyuti purushho dR^ishyate so.ahamasmi sa

evaahamasmiiti || 4\.13\.1||

 

sa ya etamevaM vidvaanupaaste.apahate paapakR^ityaaM lokii bhavati

sarvamayureti jyogjiivati naasyaavarapurushhaaH kshiiyanta upa

vayaM taM bhuJNjaamo.asmi\m+shcha loke.amushhmi\m+shcha ya etamevaM

vidvaanupaaste || 4\.13\.2||

 

 

|| iti trayodashaH  khaNDaH ||}

 

 

|| chaturdashaH  khaNDaH ||}

 

 

te hochurupakosalaishhaa somya te.asmadvidyaatmavidyaa

chaachaaryastu te gatiM vaktetyaajagaama

haasyaachaaryastamaachaaryo.abhyuvaadopakosala3 iti

|| 4\.14\.1||

 

bhagava iti ha pratishushraava brahmavida iva somya te mukhaM bhaati

ko nu tvaanushashaaseti ko nu maanushishhyaadbho itiihaapeva

nihnuta ime nuunamiidR^ishaa anyaadR^ishaa itiihaagniinabhyuude

kiM nu somya kila te.avochanniti || 4\.14\.2||

 

idamiti ha pratijaGYe lokaanvaava kila somya te.avochannahaM

tu te tadvakshyaami yathaa pushhkarapalaasha aapo na shlishhyanta

evamevaMvidi paapaM karma na shlishhyata iti braviitu me

bhagavaaniti tasmai hovaacha || 4\.14\.3||

 

 

|| iti chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNjadashaH  khaNDaH ||}

 

 

ya eshho.akshiNi purushho dR^ishyata eshha aatmeti

hovaachaitadamR^itamabhayametadbrahmeti

tadyadyapyasminsarpirvodakaM vaa siJNchati vartmanii eva

gachchhati || 4\.15\.1||

 

eta\m+ saMyadvaama ityaachakshata eta\m+ hi sarvaaNi

vaamaanyabhisaMyanti sarvaaNyenaM vaamaanyabhisaMyanti

ya evaM veda || 4\.15\.2||

 

eshha u eva vaamaniireshha hi sarvaaNi vaamaani nayati

sarvaaNi vaamaani nayati ya evaM veda || 4\.15\.3||

 

eshha u eva bhaamaniireshha hi sarveshhu lokeshhu bhaati

sarveshhu lokeshhu bhaati ya evaM veda || 4\.15\.4||

 

atha yadu chaivaasmiJNchhavyaM kurvanti yadi cha

naarchishhamevaabhisaMbhavantyarchishho.aharahna

aapuuryamaaNapakshamaapuuryamaaNapakshaadyaanshhaDudaN^N^eti

maasaa\m+staanmaasebhyaH saMvatsara\m+

saMvatsaraadaadityamaadityaachchandramasaM chandramaso vidyutaM

tat purushho.amaanavaH sa enaanbrahma gamayatyeshha devapatho

brahmapatha etena pratipadyamaanaa imaM maanavamaavartaM naavartante

naavartante || 4\.15\.5||

 

 

|| iti paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhoDashaH  khaNDaH ||}

 

 

eshha ha vai yaGYo yo.ayaM pavate eshha ha yannida\m+ sarvaM punaati

yadeshha yannida\m+ sarvaM punaati tasmaadeshha eva yaGYastasya

manashcha vaakcha vartanii || 4\.16\.1||

 

tayoranyataraaM manasaa sa\m+skaroti brahmaa vaachaa

hotaadhvaryurudgaataanyataraa\m+sa yatraupaakR^ite praataranuvaake

puraa paridhaaniiyaayaa brahmaa vyavadati || 4\.16\.2||

 

anyataraameva vartanii\m+ sa\m+skaroti hiiyate.anyataraa

sa yathaikapaadvrajanratho vaikena chakreNa vartamaano

rishhyatyevamasya yaGYorishhyati yaGYa\m+ rishhyantaM

yajamaano.anurishhyati sa ishhTvaa paapiiyaanbhavati || 4\.16\.3||

 

atha yatropaakR^ite praataranuvaake na puraa paridhaaniiyaayaa brahmaa

vyavadatyubhe eva vartanii sa\m+skurvanti na hiiyate.anyataraa

|| 4\.16\.4||

 

sa yathobhayapaadvrajanratho vobhaabhyaaM chakraabhyaaM vartamaanaH

pratitishhThatyevamasya yaGYaH pratitishhThati yaGYaM pratitishhThantaM

yajamaano.anupratitishhThati sa ishhTvaa shreyaanbhavati || 4\.16\.5||

 

 

|| iti shhoDashaH  khaNDaH ||}

 

 

|| saptadashaH khaNDaH ||}

 

 

prajaapatirlokaanabhyatapatteshhaaM tapyamaanaanaa\m+

rasaanpraavR^ihadagniM pR^ithivyaa vaayumantarikshaataadityaM divaH

|| 4\.17\.1||

 

sa etaastisro devataa abhyatapattaasaaM tapyamaanaanaa\m+

rasaanpraavR^ihadagnerR^icho vaayoryajuu\m+shhi saamaanyaadityaat.h

|| 4\.17\.2||

 

sa etaaM trayiiM vidyaamabhyatapattasyaastapyamaanaayaa

rasaanpraavR^ihadbhuurityR^igbhyo bhuvariti yajurbhyaH svariti

saamabhyaH || 4\.17\.3||

 

tadyadR^ikto rishhyedbhuuH svaaheti gaarhapatye juhuyaadR^ichaameva

tadrasenarchaaM viiryeNarchaaM yaGYasya virishhTa\m+ saMdadhaati

|| 4\.17\.4||

 

sa yadi yajushhTo rishhyedbhuvaH svaaheti dakshiNaagnau

juhuyaadyajushhaameva tadrasena yajushhaaM viiryeNa yajushhaaM yaGYasya

virishhTa\m+ saMdadhaati || 4\.17\.5||

 

atha yadi saamato rishhyetsvaH svaahetyaahavaniiye

juhuyaatsaamnaameva tadrasena saamnaaM viiryeNa saamnaaM yaGYasya

virishhTaM saMdadhaati || 4\.17\.6||

 

tadyathaa lavaNena suvarNa\m+ saMdadhyaatsuvarNena rajata\m+

rajatena trapu trapuNaa siisa\m+ siisena lohaM lohena daaru

daaru charmaNaa || 4\.17\.7||

 

evameshhaaM lokaanaamaasaaM devataanaamasyaastrayyaa vidyaayaa

viiryeNa yaGYasya virishhTa\m+ saMdadhaati bheshhajakR^ito ha vaa

eshha yaGYo yatraivaMvidbrahmaa bhavati || 4\.17\.8||

 

eshha ha vaa udakpravaNo yaGYo yatraivaMvidbrahmaa bhavatyevaMvida\m+

ha vaa eshhaa brahmaaNamanugaathaa yato yata aavartate

tattadgachchhati || 4\.17\.9||

 

maanavo brahmaivaika R^itvikkuruunashvaabhirakshatyevaMviddha

vai brahmaa yaGYaM yajamaana\m+ sarvaa\m+shchartvijo.abhirakshati

tasmaadevaMvidameva brahmaaNaM kurviita naanevaMvidaM naanevaMvidam.h

|| 4\.17\.10||

 

 

 

|| iti chaturtho.adhyaayaH ||}}

 

 

 

|| paJNchamo.adhyaayaH ||}}

 

 

|| prathamaH khaNDaH ||}

 

 

yo ha vai jyeshhThaM cha shreshhThaM cha veda jyeshhThashcha ha vai shreshhThashcha

bhavati praaNo vaava jyeshhThashcha shreshhThashcha || 5\.1\.1||

 

yo ha vai vasishhThaM veda vasishhTho ha svaanaaM bhavati

vaagvaava vasishhThaH || 5\.1\.2||

 

yo ha vai pratishhThaaM veda prati ha tishhThatyasmi\m+shcha

loke.amushhmi\m+shcha chakshurvaava pratishhThaa || 5\.1\.3||

 

yo ha vai saMpadaM veda sa\m+haasmai kaamaaH padyante

daivaashcha maanushhaashcha shrotraM vaava saMpat.h || 5\.1\.4||

 

yo ha vaa aayatanaM vedaayatana\m+ ha svaanaaM bhavati

mano ha vaa aayatanam.h || 5\.1\.5||

 

atha ha praaNaa aha\m+shreyasi vyuudire.aha\m+shreyaanasmyaha\m+

shreyaanasmiiti || 5\.1\.6||

 

te ha praaNaaH prajaapatiM pitarametyochurbhagavanko naH

shreshhTha iti taanhovaacha yasminva utkraante shariiraM

paapishhThataramiva dR^ishyeta sa vaH shreshhTha iti || 5\.1\.7||

 

saa ha vaaguchchakraama saa saMvatsaraM proshhya paryetyovaacha

kathamashakatarte majjiivitumiti yathaa kalaa avadantaH

praaNantaH praaNena pashyantashchakshushhaa shR^iNvantaH shrotreNa

dhyaayanto manasaivamiti pravivesha ha vaak.h || 5\.1\.8||

 

chakshurhochchakraama tatsaMvatsaraM proshhya paryetyovaacha

kathamashakatarte majjiivitumiti yathaandhaa apashyantaH

praaNantaH praaNena vadanto vaachaa shR^iNvantaH shrotreNa

dhyaayanto manasaivamiti pravivesha ha chakshuH || 5\.1\.9||

 

shrotra\m+ hochchakraama tatsaMvatsaraM proshhya paryetyovaacha

kathamashakatarte majjiivitumiti yathaa badhiraa ashR^iNvantaH

praaNantaH praaNena vadanto vaachaa pashyantashchakshushhaa

dhyaayanto manasaivamiti pravivesha ha shrotram.h || 5\.1\.10||

 

mano hochchakraama tatsaMvatsaraM proshhya paryetyovaacha

kathamashakatarte majjiivitumiti yathaa baalaa amanasaH

praaNantaH praaNena vadanto vaachaa pashyantashchakshushhaa

shR^iNvantaH shrotreNaivamiti pravivesha ha manaH || 5\.1\.11||

 

atha ha praaNa ucchikramishhansa yathaa suhayaH

paDviishashaN^kuunsaMkhidedevamitaraanpraaNaansamakhidatta\m+

haabhisametyochurbhagavannedhi tvaM naH shreshhTho.asi

motkramiiriti || 5\.1\.12||

 

atha hainaM vaaguvaacha yadahaM vasishhTho.asmi tvaM

tadvasishhTho.asiityatha hainaM chakshuruvaacha yadahaM

pratishhThaasmi tvaM tatpratishhThaasiiti || 5\.1\.13||

 

atha haina\m+shrotramuvaacha yadahaM saMpadasmi tvaM

tatsaMpadasiityatha hainaM mana uvaacha yadahamaayatanamasmi

tvaM tadaayatanamasiiti || 5\.1\.14||

 

na vai vaacho na chakshuu\m+shhi na shrotraaNi na

manaa\m+siityaachakshate praaNaa ityevaachakshate praaNo

hyevaitaani sarvaaNi bhavati || 5\.1\.15||

 

 

|| iti prathamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvitiyaH khaNDaH ||}

 

 

sa hovaacha kiM me.annaM bhavishhyatiiti yatkiMchididamaa

shvabhya aa shakunibhya iti hochustadvaa etadanasyaannamano

ha vai naama pratyakshaM na ha vaa evaMvidi kiMchanaanannaM

bhavatiiti || 5\.2\.1||

 

sa hovaacha kiM me vaaso bhavishhyatiityaapa iti

hochustasmaadvaa etadashishhyantaH

purastaachchoparishhTaachchaadbhiH paridadhati

lambhuko ha vaaso bhavatyanagno ha bhavati || 5\.2\.2||

 

taddhaitatsatyakaamo jaabaalo goshrutaye vaiyaaghrapadyaayoktvovaacha

yadyapyenachchhushhkaaya sthaaNave bruuyaajjaayerannevaasmiJNchhaakhaaH

praroheyuH palaashaaniiti || 5\.2\.3||

 

atha yadi mahajjigamishhedamaavaasyaayaaM diikshitvaa paurNamaasyaa\m+

raatrau sarvaushhadhasya manthaM dadhimadhunorupamathya jyeshhThaaya

shreshhThaaya svaahetyagnaavaajyasya hutvaa manthe

saMpaatamavanayet.h || 5\.2\.4||

 

vasishhThaaya svaahetyagnaavaajyasya hutvaa manthe

saMpaatamavanayetpratishhThaayai svaahetyagnaavaajyasya hutvaa

manthe saMpaatamavanayetsaMpade svaahetyagnaavaajyasya hutvaa

manthe saMpaatamavanayedaayatanaaya svaahetyagnaavaajyasya hutvaa

manthe saMpaatamavanayet.h || 5\.2\.5||

 

atha pratisR^ipyaaJNjalau manthamaadhaaya japatyamo naamaasyamaa

hi te sarvamida\m+ sa hi jyeshhThaH shreshhTho raajaadhipatiH

sa maa jyaishhThya\m+ shraishhThya\m+ raajyamaadhipatyaM

gamayatvahameveda\m+ sarvamasaaniiti || 5\.2\.6||

 

atha khalvetayarchaa pachchha aachaamati tatsaviturvR^iNiimaha

ityaachaamati vayaM devasya bhojanamityaachaamati shreshhTha\m+

sarvadhaatamamityaachaamati turaM bhagasya dhiimahiiti sarvaM pibati

nirNijya ka\m+saM chamasaM vaa pashchaadagneH saMvishati charmaNi vaa

sthaNDile vaa vaachaMyamo.aprasaahaH sa yadi striyaM

pashyetsamR^iddhaM karmeti vidyaat.h || 5\.2\.7||

 

tadeshha shloko yadaa karmasu kaamyeshhu striya\m+ svapneshhu

pashyanti samR^iddhiM tatra jaaniiyaattasminsvapnanidarshane

tasminsvapnanidarshane  || 5\.2\.8||

 

 

|| iti dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

 

shvetaketurhaaruNeyaH paJNchaalaanaa\m+ samitimeyaaya

ta\m+ ha pravaahaNo jaivaliruvaacha kumaaraanu

tvaashishhatpitetyanu hi bhagava iti || 5\.3\.1||

 

vettha yadito.adhi prajaaH prayantiiti na bhagava iti vettha

yathaa punaraavartanta3 iti na bhagava iti vettha

pathordevayaanasya pitR^iyaaNasya cha vyaavartanaa3 iti

na bhagava iti || 5\.3\.2||

 

vettha yathaasau loko na saMpuuryata3 iti na bhagava iti

vettha yathaa paJNchamyaamaahutaavaapaH purushhavachaso

bhavantiiti naiva bhagava iti || 5\.3\.3 ||

 

athaanu kimanushishhTho.avochathaa yo hiimaani na

vidyaatkatha\m+ so.anushishhTo bruviiteti sa haayastaH

piturardhameyaaya ta\m+ hovaachaananushishhya vaava kila maa

bhagavaanabraviidanu tvaashishhamiti || 5\.3\.4 ||

 

paJNcha maa raajanyabandhuH prashnaanapraakshiitteshhaaM

naikaMchanaashakaM vivaktumiti sa hovaacha yathaa maa tvaM

tadaitaanavado yathaahameshhaaM naikaMchana veda

yadyahamimaanavedishhyaM kathaM te naavakshyamiti || 5\.3\.5||

 

sa ha gautamo raaGYo.ardhameyaaya tasmai ha praaptaayaarhaaM chakaara

sa ha praataH sabhaaga udeyaaya ta\m+ hovaacha maanushhasya

bhagavangautama vittasya varaM vR^iNiithaa iti sa hovaacha tavaiva

raajanmaanushhaM vittaM yaameva kumaarasyaante

vaachamabhaashhathaastaameva me bruuhiiti sa ha kR^ichchhrii babhuuva 

|| 5\.3\.6||

 

ta\m+ ha chiraM vasetyaaGYaapayaaMchakaara ta\m+ hovaacha

yathaa maa tvaM gautamaavado yatheyaM na praaktvattaH puraa vidyaa

braahmaNaangachchhati tasmaadu sarveshhu lokeshhu kshatrasyaiva

prashaasanamabhuuditi tasmai hovaacha || 5\.3\.7

 

 

|| iti tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

asau vaava loko gautamaagnistasyaaditya eva

samidrashmayo dhuumo.ahararchishchandramaa aN^gaaraa nakshatraaNi

visphuliN^gaaH || 5\.4\.1||

 

tasminnetasminnagnau devaaH shraddhaaM juhvati

tasyaa ahuteH somo raajaa saMbhavati || 5\.4\.2 ||

 

 

|| iti chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

parjanyo vaava gautamaagnistasya vaayureva samidabhraM dhuumo

vidyudarchirashaniraN^gaaraahraadanayo visphuliN^gaaH || 5\.5\.1||

 

tasminnetasminnagnau devaaH soma\m+ raajaanaM juhvati

tasyaa aahutervarshha\m+ saMbhavati || 5\.5\.2||

 

 

|| iti paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

pR^ithivii vaava gautamaagnistasyaaH saMvatsara eva

samidaakaasho dhuumo raatrirarchirdisho.aN^gaaraa

avaantaradisho visphuliN^gaaH || 5\.6\.1||

 

tasminnetasminnagnau devaa varshhaM juhvati

tasyaa aahuteranna\m+ saMbhavati || 5\.6\.2||

 

 

|| iti shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptamaH khaNDaH ||}

 

 

purushho vaava gautamaagnistasya vaageva samitpraaNo dhuumo

jihvaarchishchakshuraN^gaaraaH shrotraM visphuliN^gaaH || 5\.7\.1||

 

tasminnetasminnagnau devaa annaM juhvati tasyaa

aahute retaH sambhavati || 5\.7\.2||

 

 

|| iti sapatamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

yoshhaa vaava gautamaagnistasyaa upastha eva samidyadupamantrayate

sa dhuumo yonirarchiryadantaH karoti te.aN^gaaraa abhinandaa

visphuliN^gaaH || 5\.8\.1||

 

tasminnetasminnagnau devaa reto juhvati

tasyaa aahutergarbhaH saMbhavati || 5\.8\.2 ||

 

 

|| iti ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

|| navamaH khaNDaH ||}

 

 

iti tu paJNchamyaamaahutaavaapaH purushhavachaso bhavantiiti

sa ulbaavR^ito garbho dasha vaa nava vaa maasaanantaH shayitvaa

yaavadvaatha jaayate || 5\.9\.1||

 

sa jaato yaavadaayushhaM jiivati taM pretaM dishhTamito.agnaya

eva haranti yata eveto yataH saMbhuuto bhavati || 5\.9\.2||

 

 

|| iti navamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dashamaH khaNDaH ||}

 

 

tadya itthaM viduH| ye cheme.araNye shraddhaa tapa ityupaasate

te.archishhamabhisaMbhavantyarchishho.aharahna

aapuuryamaaNapakshamaapuuryamaaNapakshaadyaanshhaDudaN^N^eti

maasaa\m+staan.h || 5\.10\.1||

 

maasebhyaH saMvatsara\m+ saMvatsaraadaadityamaadityaachchandramasaM

chandramaso vidyutaM tatpurushho.amaanavaH sa enaanbrahma

gamayatyeshha devayaanaH panthaa iti || 5\.10\.2||

 

atha ya ime graama ishhTaapuurte dattamityupaasate te

dhuumamabhisaMbhavanti dhuumaadraatri\m+

raatreraparapakshamaparapakshaadyaanshhaDdakshiNaiti

maasaa\m+staannaite saMvatsaramabhipraapnuvanti || 5\.10\.3||

 

maasebhyaH pitR^ilokaM pitR^ilokaadaakaashamaakaashaachchandramasameshha

somo raajaa taddevaanaamannaM taM devaa bhakshayanti || 5\.10\.4||

 

tasminyavaatsaMpaatamushhitvaathaitamevaadhvaanaM punarnivartante

yathetamaakaashamaakaashaadvaayuM vaayurbhuutvaa dhuumo bhavati

dhuumo bhuutvaabhraM bhavati || 5\.10\.5||

 

abhraM bhuutvaa megho bhavati megho bhuutvaa pravarshhati

ta iha vriihiyavaa oshhadhivanaspatayastilamaashhaa iti

jaayante.ato vai khalu durnishhprapataraM yo yo hyannamatti

yo retaH siJNchati tadbhuuya eva bhavati || 5\.10\.6||

 

tadya iha ramaNiiyacharaNaa abhyaasho ha yatte ramaNiiyaaM

yonimaapadyeranbraahmaNayoniM vaa kshatriyayoniM vaa vaishyayoniM

vaatha ya iha kapuuyacharaNaa abhyaasho ha yatte kapuuyaaM

yonimaapadyeraJNshvayoniM vaa suukarayoniM vaa

chaNDaalayoniM vaa || 5\.10\.7||

 

athaitayoH pathorna katareNachana taaniimaani

kshudraaNyasakR^idaavartiini bhuutaani bhavanti jaayasva

mriyasvetyetattR^itiiya\m+sthaanaM tenaasau loko na saMpuuryate 

tasmaajjugupseta tadeshha shlokaH || 5\.10\.8||

 

steno hiraNyasya suraaM piba\m+shcha gurostalpamaavasanbrahmahaa

chaite patanti chatvaaraH paJNchamashchaachara\m+stairiti || 5\.10\.9||

 

atha ha ya etaanevaM paJNchaagniinveda na saha

tairapyaacharanpaapmanaa lipyate shuddhaH puutaH puNyaloko bhavati

ya evaM veda ya evaM veda || 5\.10\.10||

 

 

|| iti dashamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

praachiinashaala aupamanyavaH satyayaGYaH

paulushhirindradyumno bhaallaveyo janaH shaarkaraakshyo

buDila aashvataraashviste haite mahaashaalaa mahaashrotriyaaH

sametya miimaa\m+saaM chakruH ko na aatmaa kiM brahmeti || 5\.11\.1||

 

te ha saMpaadayaaMchakruruddaalako vai bhagavanto.ayamaaruNiH

saMpratiimamaatmaanaM vaishvaanaramadhyeti ta\m+

hantaabhyaagachchhaameti ta\m+ haabhyaajagmuH || 5\.11\.2||

 

sa ha saMpaadayaaMchakaara prakshyanti maamime

mahaashaalaa mahaashrotriyaastebhyo na sarvamiva pratipatsye

hantaahamanyamabhyanushaasaaniiti || 5\.11\.3||

 

taanhovaachaashvapatirvai bhagavanto.ayaM kaikeyaH

saMpratiimamaatmaanaM vaishvaanaramadhyeti

ta\m+hantaabhyaagachchhaameti ta\m+haabhyaajagmuH || 5\.11\.4||

 

tebhyo ha praaptebhyaH pR^ithagarhaaNi kaarayaaMchakaara

sa ha praataH saMjihaana uvaacha na me steno janapade na

kardaryo na madyapo naanaahitaagnirnaavidvaanna svairii svairiNii

kuto yakshyamaaNo vai bhagavanto.ahamasmi yaavadekaikasmaa

R^itvije dhanaM daasyaami taavadbhagavadbhyo daasyaami

vasantu bhagavanta iti || 5\.11\.5||

 

te hochuryena haivaarthena purushhashcharetta\m+haiva

vadedaatmaanamevemaM vaishvaanara\m+ saMpratyadhyeshhi tameva no

bruuhiiti || 5\.11\.6||

 

taanhovaacha praatarvaH prativaktaasmiiti te ha samitpaaNayaH

puurvaahNe pratichakramire taanhaanupaniiyaivaitaduvaacha || 5\.11\.7||

 

 

|| iti ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

aupamanyava kaM tvamaatmaanamupaassa iti divameva bhagavo

raajanniti hovaachaishha vai sutejaa aatmaa vaishvaanaro yaM

tvamaatmaanamupaasse tasmaattava sutaM prasutamaasutaM kule

dR^ishyate || 5\.12\.1||

 

atsyannaM pashyasi priyamattyannaM pashyati priyaM bhavatyasya

brahmavarchasaM kule ya etamevamaatmaanaM vaishvaanaramupaaste

muudhaa tveshha aatmana iti hovaacha muurdhaa te

vyapatishhyadyanmaaM naagamishhya iti || 5\.12\.2||

 

 

|| iti dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

atha hovaacha satyayaGYaM paulushhiM praachiinayogya kaM

tvamaatmaanamupaassa ityaadityameva bhagavo raajanniti

hovaachaishha vai vishvaruupa aatmaa vaishvaanaro yaM

tvamaatmaanamupaasse tasmaattava bahu vishvaruupaM kule

dR^ishyate || 5\.13\.1||

 

pravR^itto.ashvatariiratho daasiinishhko.atsyannaM pashyasi

priyamattyannaM pashyati priyaM bhavatyasya brahmavarchasaM kule

ya etamevamaatmaanaM vaishvaanaramupaaste chakshushhetadaatmana iti

hovaachaandho.abhavishhyo yanmaaM naagamishhya iti || 5\.13\.2||

 

 

|| iti trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

atha hovaachendradyumnaM bhaallaveyaM vaiyaaghrapadya kaM

tvamaatmaanamupaassa iti vaayumeva bhagavo raajanniti

hovaachaishha vai pR^ithagvartmaatmaa vaishvaanaro yaM

tvamaatmaanamupaasse tasmaattvaaM pR^ithagbalaya aayanti

pR^ithagrathashreNayo.anuyanti || 5\.14\.1||

 

atsyannaM pashyasi priyamattyannaM pashyati priyaM bhavatyasya

brahmavarchasaM kule ya etamevamaatmaanaM vaishvaanaramupaaste

praaNastveshha aatmana iti hovaacha praaNasta

udakramishhyadyanmaaM naagamishhya iti || 5\.14\.2||

 

 

|| iti chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

atha hovaacha jana\m+shaarkaraakshya kaM tvamaatmaanamupaassa

ityaakaashameva bhagavo raajanniti hovaachaishha vai bahula

aatmaa vaishvaanaro yaM tvamaatmaanamupasse tasmaattvaM

bahulo.asi prajayaa cha dhanena cha || 5\.15\.1||

 

atsyannaM pashyasi priyamattyannaM pashyati priyaM bhavatyasya

brahmavarchasaM kule ya etamevamaatmaanaM vaishvaanaramupaaste

saMdehastveshha aatmana iti hovaacha saMdehaste vyashiiryadyanmaaM

naagamishhya iti || 5\.15\.2||

 

 

|| iti paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

atha hovaacha buDilamaashvataraashviM vaiyaaghrapadya kaM

tvamaatmaanamupaassa ityapa eva bhagavo raajanniti hovaachaishha

vai rayiraatmaa vaishvaanaro yaM tvamaatmaanamupaasse

tasmaattva\m+rayimaanpushhTimaanasi || 5\.16\.1||

 

atsyannaM pashyasi priyamattyannaM pashyati priyaM bhavatyasya

brahmavarchasaM kule ya etamevamaatmaanaM vaishvaanaramupaaste

bastistveshha aatmana iti hovaacha bastiste vyabhetsyadyanmaaM

naagamishhya iti || 5\.16\.2||

 

 

|| iti shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptadashaH khaNDaH ||}

 

 

atha hovaachoddaalakamaaruNiM gautama kaM tvamaatmaanamupassa

iti pR^ithiviimeva bhagavo raajanniti hovaachaishha vai

pratishhThaatmaa vaishvaanaro yaM tvamaatmaanamupaasse

tasmaattvaM pratishhThito.asi prajayaa cha pashubhishcha 5\.17\.1||

 

atsyannaM pashyasi priyamattyannaM pashyati priyaM bhavatyasya

brahmavarchasaM kule ya etamevamaatmaanaM vaishvaanaramupaaste

paadau tvetaavaatmana iti hovaacha paadau te vyamlaasyetaaM

yanmaaM naagamishhya iti 5\.17\.2||

 

 

|| iti saptadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTaadashaH khaNDaH ||}

 

 

 

taanhovaachaite vai khalu yuuyaM pR^ithagivemamaatmaanaM

vaishvaanaraM vidvaa\m+so.annamattha yastvetamevaM

praadeshamaatramabhivimaanamaatmaanaM vaishvaanaramupaaste sa sarveshhu

lokeshhu sarveshhu bhuuteshhu sarveshhvaatmasvannamatti || 5\.18\.1||

 

tasya ha vaa etasyaatmano vaishvaanarasya muurdhaiva

sutejaashchakshurvishvaruupaH praaNaH pR^ithagvartmaatmaa saMdeho

bahulo bastireva rayiH pR^ithivyeva paadaavura eva vedirlomaani

barhirhR^idayaM gaarhapatyo mano.anvaahaaryapachana aasyamaahavaniiyaH

|| 5\.18\.2||

 

 

|| iti ashhTaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekonaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

tadyadbhaktaM prathamamaagachchhettaddhomiiya\m+ sa yaaM

prathamaamaahutiM juhuyaattaaM juhuyaatpraaNaaya svaaheti

praaNastR^ipyati || 5\.19\.1||

 

praaNe tR^ipyati chakshustR^ipyati chakshushhi

tR^ipyatyaadityastR^ipyatyaaditye tR^ipyati dyaustR^ipyati

divi tR^ipyantyaaM yatkiMcha dyaushchaadityashchaadhitishhThatastattR^ipyati

tasyaanutR^iptiM tR^ipyati prajayaa pashubhirannaadyena tejasaa

brahmavarchaseneti || 5\.19\.2||

 

 

|| iti ekonaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| viMshaH khaNDaH ||}

 

 

atha yaaM dvitiiyaaM juhuyaattaaM juhuyaadvyaanaaya svaaheti

vyaanastR^ipyati || 5\.20\.1||

 span>

vyaane tR^ipyati shrotraM tR^ipyati shrotre tR^ipyati

chandramaastR^ipyati chandramasi tR^ipyati dishastR^ipyanti

dikshu tR^ipyantiishhu yatkiMcha dishashcha chandramaashchaadhitishhThanti

tattR^ipyati tasyaanu tR^iptiM tR^ipyati prajayaa pashubhirannaadyena

tejasaa brahmavarchaseneti || 5\.20\.2||

 

 

|| iti viMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

atha yaaM tR^itiiyaaM juhuyaattaaM juhuyaadapaanaaya

svaahetyapaanastR^ipyati || 5\.21\.1||

 

apaane tR^ipyati vaaktR^ipyati vaachi tR^ipyantyaamagnistR^ipyatyagnau

tR^ipyati pR^ithivii tR^ipyati pR^ithivyaaM tR^ipyantyaaM yatkiMcha

pR^ithivii chaagnishchaadhitishhThatastattR^ipyati

tasyaanu tR^iptiM tR^ipyati prajayaa pashubhirannaadyena tejasaa

brahmavarchaseneti || 5\.21\.2||

 

 

|| iti ekaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

atha yaaM chaturthiiM juhuyaattaaM juhuyaatsamaanaaya svaaheti

samaanastR^ipyati || 5\.22\.1||

 

samaane tR^ipyati manastR^ipyati manasi tR^ipyati parjanyastR^ipyati

parjanye tR^ipyati vidyuttR^ipyati vidyuti tR^ipyantyaaM yatkiMcha

vidyuchcha parjanyashchaadhitishhThatastattR^ipyati tasyaanu tR^iptiM

tR^ipyati prajayaa pashubhirannaadyena tejasaa brahmavarchaseneti

|| 5\.22\.2 ||

 

 

|| iti dvaaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayoviMshaH khaNDaH ||}

 

 

atha yaaM paJNchamiiM juhuyaattaaM juhuyaadudaanaaya

svaahetyudaanastR^ipyati || 5\.23\.1||

 

udaane tR^ipyati tvaktR^ipyati tvachi tR^ipyantyaaM vaayustR^ipyati

vaayau tR^ipyatyaakaashastR^ipyatyaakaashe tR^ipyati yatkiMcha

vaayushchaakaashashchaadhitishhThatastattR^ipyati tasyaanu tR^iptiM

tR^ipyati prajayaa pashubhirannaadyena tejasaa brahmavarchasena

|| 5\.23\.2||

 

 

|| iti trayoviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturviMshaH khaNDaH ||}

 

 

sa ya idamavidvaagnihotraM juhoti yathaaN^gaaraanapohya

bhasmani juhuyaattaadR^iktatsyaat.h || 5\.24\.1||

 

atha ya etadevaM vidvaanagnihotraM juhoti tasya sarveshhu lokeshhu

sarveshhu bhuuteshhu sarveshhvaatmasu hutaM bhavati || 5\.24\.2||

 

tadyatheshhiikaatuulamagnau protaM praduuyetaiva\m+haasya sarve

paapmaanaH praduuyante ya etadevaM vidvaanagnihotraM juhoti

|| 5\.24\.3||

 

tasmaadu haivaMvidyadyapi chaNDaalaayochchhishhTaM

prayachchhedaatmani haivaasya tadvaishvaanare huta\m+ syaaditi

tadeshha shlokaH || 5\.24\.4||

 

yatheha kshudhitaa baalaa maataraM paryupaasata eva\m+ sarvaaNi

bhuutaanyagnihotramupaasata ityagnihotramupaasata iti || 5\.24\.5||

 

 

|| iti chaturviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| iti paJNchamo.adhyaayaH ||}}

 

 

 

|| shhashhTho.adhyaayaH ||}}

 

 

|| prathamaH khaNDaH ||}

 

 

shvetaketurhaaruNeya aasa ta\m+ ha pitovaacha shvetaketo

vasa brahmacharyaM na vai somyaasmatkuliino.ananuuchya

brahmabandhuriva bhavatiiti || 6\.1\.1||

 

sa ha dvaadashavarshha upetya chaturvi\m+shativarshhaH

sarvaanvedaanadhiitya mahaamanaa anuuchaanamaanii stabdha

eyaaya ta\m+ha pitovaacha || 6\.1\.2||

 

shvetaketo yannu somyedaM mahaamanaa anuuchaanamaanii

stabdho.asyuta tamaadeshamapraakshyaH yenaashruta\m+ shrutaM

bhavatyamataM matamaviGYaataM viGYaatamiti kathaM nu bhagavaH

sa aadesho bhavatiiti || 6\.1\.3||

 

yathaa somyaikena mR^itpiNDena sarvaM mR^inmayaM viGYaata\m+

syaadvaachaarambhaNaM vikaaro naamadheyaM mR^ittiketyeva satyam.h

|| 6\.1\.4||

 

yathaa somyaikena lohamaNinaa sarvaM lohamayaM viGYaata\m+

 syaadvaachaarambhaNaM vikaaro naamadheyaM lohamityeva

satyam.h || 6\.1\.5||

 

yathaa somyikena nakhanikR^intanena sarvaM kaarshhNaayasaM viGYaata\m+

syaadvaachaarambhaNaM vikaaro naamadheyaM kR^ishhNaayasamityeva

satyameva\m+somya sa aadesho bhavatiiti || 6\.1\.6||

 

na vai nuunaM bhagavantasta etadavedishhuryaddhyetadavedishhyankathaM

me naavakshyanniti bhagavaa\m+stveva me tadbraviitviti tathaa

somyeti hovaacha || 6\.1\.7||

 

 

|| iti prathamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

sadeva somyedamagra aasiidekamevaadvitiiyam.h |

taddhaika aahurasadevedamagra aasiidekamevaadvitiiyaM

tasmaadasataH sajjaayata || 6\.2\.1||

 

kutastu khalu somyaiva\m+syaaditi hovaacha kathamasataH

sajjaayeteti| sattveva somyedamagra

aasiidekamevaadvitiiyam.h || 6\.2\.2||

 

tadaikshata bahu syaaM prajaayeyeti tattejo.asR^ijata tatteja

aikshata bahu syaaM prajaayeyeti tadapo.asR^ijata |

tasmaadyatra kvacha shochati svedate vaa purushhastejasa eva

tadadhyaapo jaayante || 6\.2\.3||

 

taa aapa aikshanta bahvyaH syaama prajaayemahiiti taa

annamasR^ijanta tasmaadyatra kva cha varshhati tadeva bhuuyishhThamannaM

bhavatyadbhya eva tadadhyannaadyaM jaayate || 6\.2\.4||

 

 

|| iti dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

teshhaaM khalveshhaaM bhuutaanaaM triiNyeva biijaani

bhavantyaaNDajaM jiivajamudbhijjamiti || 6\.3\.1||

 

seyaM devataikshata hantaahamimaastisro devataa anena

jiivenaatmanaanupravishya naamaruupe vyaakaravaaNiiti || 6\.3\.2||

 

taasaaM trivR^itaM trivR^itamekaikaaM karavaaNiiti seyaM

devatemaastisro devataa anenaiva jiivenaatmanaanupravishya

naamaruupe vyaakarot.h || 6\.3\.3||

 

taasaaM trivR^itaM trivR^itamekaikaamakarodyathaa tu khalu

somyemaastisro devataastrivR^ittrivR^idekaikaa bhavati

tanme vijaaniihiiti || 6\.3\.4 ||

 

 

|| iti tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

yadagne rohita\m+ruupaM tejasastadruupaM yachchhuklaM tadapaaM

yatkR^ishhNaM tadannasyaapaagaadagneragnitvaM vaachaarambhaNaM

vikaaro naamadheyaM triiNi ruupaaNiityeva satyam.h || 6\.4\.1||

 

yadaadityasya rohita\m+ruupaM tejasastadruupaM yachchhuklaM tadapaaM

yatkR^ishhNaM tadannasyaapaagaadaadityaadaadityatvaM vaachaarambhaNaM

vikaaro naamadheyaM triiNi ruupaaNiityeva satyam.h || 6\.4\.2||

 

yachchhandramaso rohita\m+ruupaM tejasastadruupaM yachchhuklaM tadapaaM

yatkR^ishhNaM tadannasyaapaagaachchandraachchandratvaM vaachaarambhaNaM

vikaaro naamadheyaM triiNi ruupaaNiityeva satyam.h || 6\.4\.3||

 

yadvidyuto rohita\m+ruupaM tejasastadruupaM yachchhuklaM tadapaaM

yatkR^ishhNaM tadannasyaapaagaadvidyuto vidyuttvaM vaachaarambhaNaM

vikaaro naamadheyaM triiNi ruupaaNiityeva satyam.h || 6\.4\.4||

 

etaddha sma vai tadvidvaa\m+sa aahuH puurve mahaashaalaa

mahaashrotriyaa na no.adya

kashchanaashrutamamatamaviGYaatamudaaharishhyatiiti hyebhyo

vidaaMchakruH || 6\.4\.5||

 

yadu rohitamivaabhuuditi tejasastadruupamiti tadvidaaMchakruryadu

shuklamivaabhuudityapaa\m+ruupamiti tadvidaaMchakruryadu

kR^ishhNamivaabhuudityannasya ruupamiti tadvidaaMchakruH || 6\.4\.6||

 

yadvaviGYaatamivaabhuudityetaasaameva devataanaa\m+samaasa iti

tadvidaaMchakruryathaa tu khalu somyemaastisro devataaH

purushhaM praapya trivR^ittrivR^idekaikaa bhavati tanme vijaaniihiiti

|| 6\.4\.7||

 

 

|| iti chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

annamashitaM tredhaa vidhiiyate tasya yaH sthavishhTho

dhaatustatpuriishhaM bhavati yo madhyamastanmaa\m+saM

yo.aNishhThastanmanaH || 6\.5\.1||

 

aapaH piitaastredhaa vidhiiyante taasaaM yaH sthavishhTho

dhaatustanmuutraM bhavati yo madhyamastallohitaM yo.aNishhThaH

sa praaNaH || 6\.5\.2||

 

tejo.ashitaM tredhaa vidhiiyate tasya yaH sthavishhTho

dhaatustadasthi bhavati yo madhyamaH sa majjaa

yo.aNishhThaH saa vaak.h || 6\.5\.3||

 

annamaya\m+hi somya manaH aapomayaH praaNastejomayii

vaagiti bhuuya eva maa bhagavaanviGYaapayatviti tathaa

somyeti hovaacha || 6\.5\.4||

 

 

|| iti paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhashhThaH khanDaH ||}

 

 

dadhnaH somya mathyamaanasya yo.aNimaa sa urdhvaH samudiishhati

tatsarpirbhavati || 6\.6\.1||

 

evameva khalu somyaannasyaashyamaanasya yo.aNimaa sa urdhvaH

samudiishhati tanmano bhavati || 6\.6\.2||

 

apaa\m+somya piiyamaanaanaaM yo.aNimaa sa urdhvaH samudiishhati

saa praaNo bhavati || 6\.6\.3 ||

 

tejasaH somyaashyamaanasya yo.aNimaa sa urdhvaH samudiishhati

saa vaagbhavati || 6\.6\.4||

 

annamaya\m+ hi somya mana aapomayaH praaNastejomayii vaagiti

bhuuya eva maa bhagavaanviGYaapayatviti tathaa somyeti hovaacha

|| 6\.6\.6||

 

 

|| iti shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptamaH khaNDaH ||}

 

 

shhoDashakalaH somya purushhaH paJNchadashaahaani maashiiH

kaamamapaH pibaapomayaH praaNo napibato vichchhetsyata

iti || 6\.7\.1||

 

sa ha paJNchadashaahaani nashaatha hainamupasasaada kiM braviimi

bho ityR^ichaH somya yajuu\m+shhi saamaaniiti sa hovaacha na vai

maa pratibhaanti bho iti || 6\.7\.2||

 

ta\m+ hovaacha yathaa somya mahato.abhyaa hitasyaiko.aN^gaaraH

khadyotamaatraH parishishhTaH syaattena tato.api na bahu

dahedeva\m+somya te shhoDashaanaaM kalaanaamekaa kalaatishishhTaa

syaattayaitarhi vedaannaanubhavasyashaanaatha me viGYaasyasiiti

|| 6\.7\.3||

 

sa hashaatha hainamupasasaada ta\m+ ha yatkiMcha paprachchha

sarva\m+ha pratipede || 6\.7\.4||

 

ta\m+ hovaacha yathaa somya mahato.abhyaahitasyaikamaN^gaaraM

khadyotamaatraM parishishhTaM taM tR^iNairupasamaadhaaya

praajvalayettena tato.api bahu dahet.h || 6\.7\.5||

 

 eva\m+ somya te shhoDashaanaaM kalaanaamekaa

kalaatishishhTaabhuutsaannenopasamaahitaa praajvaalii

tayaitarhi vedaananubhavasyannamaya\m+hi somya mana aapomayaH

praaNastejomayii vaagiti taddhaasya vijaGYaaviti vijaGYaaviti

|| 6\.7\.6||

 

 

|| iti saptamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhamaH khaNDaH ||}

 

 

uddaalako haaruNiH shvetaketuM putramuvaacha svapnaantaM me somya

vijaaniihiiti yatraitatpurushhaH svapiti naama sataa somya tadaa

saMpanno bhavati svamapiito bhavati tasmaadena\m+

svapitiityaachakshate sva\m+hyapiito bhavati || 6\.8\.1||

 

sa yathaa shakuniH suutreNa prabaddho dishaM dishaM

patitvaanyatraayatanamalabdhvaa bandhanamevopashrayata

evameva khalu somya tanmano dishaM dishaM

patitvaanyatraayatanamalabdhvaa praaNamevopashrayate

praaNabandhana\m+ hi somya mana iti || 6\.8\.2 ||

 

ashanaapipaase me somya vijaaniihiiti

yatraitatpurushho.ashishishhati naamaapa eva tadashitaM nayante

tadyathaa gonaayo.ashvanaayaH purushhanaaya ityevaM tadapa

aachakshate.ashanaayeti tatritachchhuN^gamutpatita\m+ somya

vijaaniihi nedamamuulaM bhavishhyatiiti || 6\.8\.3||

 

tasya kva muula\m+ syaadanyatraannaadevameva khalu somyaannena

shuN^genaapo muulamanvichchhaadbhiH somya shuN^gena tejo

muulamanvichchha tejasaa somya shuN^gena sanmuulamanvichchha

sanmuulaaH somyemaaH sarvaaH prajaaH sadaayatanaaH

satpratishhThaaH || 6\.8\.4||

 

atha yatraitatpurushhaH pipaasati naama teja eva tatpiitaM nayate

tadyathaa gonaayo.ashvanaayaH purushhanaaya ityevaM tatteja

aachashhTa udanyeti tatraitadeva shuN^gamutpatita\m+ somya

vijaaniihi nedamamuulaM bhavishhyatiiti || 6\.8\.5||

 

tasya kva muula\m+ syaadanyatraadbhy.adbhiH somya shuN^gena tejo

muulamanvichchha tejasaa somya shuN^gena sanmuulamanvichchha

sanmuulaaH somyemaaH sarvaaH prajaaH sadaayatanaaH satpratishhThaa

yathaa tu khalu somyemaastisro devataaH purushhaM praapya

trivR^ittrivR^idekaikaa bhavati taduktaM purastaadeva bhavatyasya

somya purushhasya prayato vaaN^manasi saMpadyate manaH praaNe

praaNastejasi tejaH parasyaaM devataayaam.h || 6\.8\.6||

 

sa ya eshho.aNimaitadaatmyamida\m+ sarvaM tatsatya\m+ sa

aatmaa tattvamasi shvetaketo iti bhuuya eva maa

bhagavaanviGYaapayatviti tathaa somyeti hovaacha || 6\.8\.7||

 

 

|| iti ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

|| navamaH khaNDaH ||}

 

 

yathaa somya madhu madhukR^ito nistishhThanti naanaatyayaanaaM

vR^ikshaaNaa\m+rasaansamavahaaramekataa\m+rasaM gamayanti || 6\.9\.1||

 

te yathaa tatra na vivekaM labhante.amushhyaahaM vR^ikshasya

raso.asmyamushhyaahaM vR^ikshasya raso.asmiityevameva khalu

somyemaaH sarvaaH prajaaH sati saMpadya na viduH sati

saMpadyaamaha iti || 6\.9\.2 ||

 

ta iha vyaghro vaa si\m+ho vaa vR^iko vaa varaaho vaa kiiTo vaa

pataN^go vaa da\m+sho vaa mashako vaa yadyadbhavanti tadaabhavanti

|| 6\.9\.3 ||

 

sa ya eshho.aNimaitadaatmyamida\m+ sarvaM tatsatya\m+ sa aatmaa

tattvamasi shvetaketo iti bhuuya eva maa bhagavaanviGYaapayatviti

tathaa somyeti hovaacha || 6\.9\.4||

 

 

|| iti navamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dashamaH khaNDaH ||}

 

 

imaaH somya nadyaH purastaatpraachyaH syandante

pashchaatpratiichyastaaH samudraatsamudramevaapiyanti sa samudra

eva bhavati taa yathaa tatra na viduriyamahamasmiiyamahamasmiiti

|| 6\.10\.1||

 

evameva khalu somyemaaH sarvaaH prajaaH sata aagamya na viduH

sata aagachchhaamaha iti ta iha vyaaghro vaa si\m+ho vaa

vR^iko vaa varaaho vaa kiiTo vaa pataN^go vaa da\m+sho vaa mashako vaa

yadyadbhavanti tadaabhavanti || 6\.10\.2||

 

sa ya eshho.aNimaitadaatmyamida\m+ sarvaM tatsatya\m+ sa aatmaa

tattvamasi shvetaketo iti bhuuya eva maa bhagavaanviGYaapayatviti

tathaa somyeti hovaacha || 6\.10\.3||

 

 

|| iti dashamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

asya somya mahato vR^ikshasya yo muule.abhyaahanyaajjiivansravedyo

madhye.abhyaahanyaajjiivansravedyo.agre.abhyaahanyaajjiivansravetsa

eshha jiivenaatmanaanuprabhuutaH pepiiyamaano modamaanastishhThati

|| 6\.11\.1||

 

asya yadekaa\m+ shaakhaaM jiivo jahaatyatha saa shushhyati

dvitiiyaaM jahaatyatha saa shushhyati tR^itiiyaaM jahaatyatha saa

shushhyati sarvaM jahaati sarvaH shushhyati || 6\.11\.2||

 

evameva khalu somya viddhiiti hovaacha jiivaapetaM vaava kiledaM

mriyate na jiivo mriyate iti sa ya eshho.aNimaitadaatmyamida\m+

sarvaM tatsatya\m+ sa aatmaa tattvamasi shvetaketo iti bhuuya eva

maa bhagavaanviGYaapayatviti tathaa somyeti hovaacha || 6\.11\.3||

 

 

|| iti ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

nyagrodhaphalamata aaharetiidaM bhagava iti bhinddhiiti bhinnaM

bhagava iti kimatra pashyasiityaNvya ivemaa dhaanaa bhagava

ityaasaamaN^gaikaaM bhinddhiiti bhinnaa bhagava iti kimatra

pashyasiiti na kiMchana bhagava iti || 6\.12\.1||

 

ta\m+ hovaacha yaM vai somyaitamaNimaanaM na nibhaalayasa

etasya vai somyaishho.aNimna evaM mahaanyagrodhastishhThati

shraddhatsva somyeti || 6\.12\.2||

 

sa ya eshho.aNimaitadaatmyamidad\m+ sarvaM tatsatya\m+ sa aatmaa

tattvamasi shvetaketo iti bhuuya eva maa bhagavaanviGYaapayatviti

tathaa somyeti hovaacha || 6\.12\.3||

 

 

|| iti dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayodashaH khaNDaH ||}

 

lavaNametadudake.avadhaayaatha maa praatarupasiidathaa iti

sa ha tathaa chakaara ta\m+ hovaacha yaddoshhaa lavaNamudake.avaadhaa

aN^ga tadaahareti taddhaavamR^ishya na viveda || 6\.13\.1||

 

yathaa viliinamevaaN^gaasyaantaadaachaameti kathamiti lavaNamiti

madhyaadaachaameti kathamiti lavaNamityantaadaachaameti

kathamiti lavaNamityabhipraasyaitadatha mopasiidathaa iti

taddha tathaa chakaara tachchhashvatsaMvartate ta\m+ hovaachaatra

vaava kila tatsomya na nibhaalayase.atraiva kileti || 6\.13\.2||

 

sa ya eshho.aNimaitadaatmyamida\m+ sarvaM tatsatya\m+ sa aatmaa

tattvamasi shvetaketo iti bhuuya eva maa bhagavaanviGYaapayatviti

tathaa somyeti hovaacha || 6\.13\.3||

 

 

 

|| iti trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

 

 

|| chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

yathaa somya purushhaM gandhaarebhyo.abhinaddhaakshamaaniiya taM

tato.atijane visR^ijetsa yathaa tatra praaN^vodaN^vaadharaaN^vaa

pratyaN^vaa pradhmaayiitaabhinaddhaaksha aaniito.abhinaddhaaksho

visR^ishhTaH || 6\.14\.1||

 

tasya yathaabhinahanaM pramuchya prabruuyaadetaaM dishaM gandhaaraa

etaaM dishaM vrajeti sa graamaadgraamaM pR^ichchhanpaNDito medhaavii

gandhaaraanevopasaMpadyetaivamevehaachaaryavaanpurushho veda

tasya taavadeva chiraM yaavanna vimokshye.atha saMpatsya iti

|| 6\.14\.2||

 

sa ya eshho.aNimaitadaatmyamida\m+ sarvaM tatsatya\m+ sa aatmaa

tattvamasi shvetaketo iti bhuuya eva maa bhagavaanviGYaapayatviti

tathaa somyeti hovaacha || 6\.14\.3||

 

 

|| iti chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

purushha\m+ somyotopataapinaM GYaatayaH paryupaasate jaanaasi

maaM jaanaasi maamiti tasya yaavanna vaaN^manasi saMpadyate

manaH praaNe praaNastejasi tejaH parasyaaM devataayaaM

taavajjaanaati || 6\.15\.1||

 

atha yadaasya vaaN^manasi saMpadyate manaH praaNe praaNastejasi

tejaH parasyaaM devataayaamatha na jaanaati || 6\.15\.2||

 

sa ya eshho.aNimaitadaatmyamida\m+ sarvaM tat satya\m+ sa aatmaa

tattvamasi shvetaketo iti bhuuya eva maa bhagavaanviGYaapayatviti

tathaa somyeti hovaacha || 6\.15\.3||

 

 

|| iti paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

purushha\m+ somyota

hastagR^ihiitamaanayantyapahaarshhiitsteyamakaarshhiitparashumasmai

tapateti sa yadi tasya kartaa bhavati tata evaanR^itamaatmaanaM

kurute so.anR^itaabhisaMdho.anR^itenaatmaanamantardhaaya

parashuM taptaM pratigR^ihNaati sa dahyate.atha hanyate || 6\.16\.1||

 

atha yadi tasyaakartaa bhavati tateva satyamaatmaanaM kurute

sa satyaabhisandhaH satyenaatmaanamantardhaaya parashuM taptaM

pratigR^ihNaati sana dahyate.atha muchyate || 6\.16\.2||

 

sa yathaa tatra naadaahyetaitadaatmyamida\m+ sarvaM tatsatya\m+ sa

aatmaa tattvamasi shvetaketo iti taddhaasya vijaGYaaviti

vijaGYaaviti || 6\.16\.3||

 

 

|| iti shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

 

|| iti shhashhTho.adhyaayaH ||}}

 

 

 

|| saptamo.adhyaayaH ||}}

 

 

 

|| prathamaH khaNDaH ||}

 

 

adhiihi bhagava iti hopasasaada sanatkumaaraM naaradasta\m+

hovaacha yadvettha tena mopasiida tatasta uurdhvaM vakshyaamiiti

sa hovaacha || 7\.1\.1||

 

R^igvedaM bhagavo.adhyemi yajurveda\m+ saamavedamaatharvaNaM

chaturthamitihaasapuraaNaM paJNchamaM vedaanaaM vedaM pitrya\m+ raashiM

daivaM nidhiM vaakovaakyamekaayanaM devavidyaaM brahmavidyaaM

bhuutavidyaaM kshatravidyaaM nakshatravidyaa\m+

sarpadevajanavidyaametadbhagavo.adhyemi || 7\.1\.2||

 

so.ahaM bhagavo mantravidevaasmi naatmavichchhruta\m+ hyeva me

bhagavaddR^ishebhyastarati shokamaatmaviditi so.ahaM bhagavaH

shochaami taM maa bhagavaaJNchhokasya paaraM taarayatviti

ta\m+ hovaacha yadvai kiMchaitadadhyagiishhThaa naamaivaitat.h || 7\.1\.3||

 

naama vaa R^igvedo yajurvedaH saamaveda aatharvaNashchaturtha

itihaasapuraaNaH paJNchamo vedaanaaM vedaH pitryo raashirdaivo

nidhirvaakovaakyamekaayanaM devavidyaa brahmavidyaa bhuutavidyaa

kshatravidyaa nakshatravidyaa sarpadevajanavidyaa

naamaivaitannaamopaassveti || 7\.1\.4 ||

 

sa yo naama brahmetyupaaste yaavannaamno gataM tatraasya

yathaakaamachaaro bhavati yo naama brahmetyupaaste.asti

bhagavo naamno bhuuya iti naamno vaava bhuuyo.astiiti tanme

bhagavaanbraviitviti || 7\.1\.5||

 

 

|| iti prathamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

vaagvaava naamno bhuuyasii vaagvaa R^igvedaM viGYaapayati yajurveda\m+

saamavedamaatharvaNaM chaturthamitihaasapuraaNaM paJNchamaM vedaanaaM vedaM

pitrya\m+raashiM daivaM nidhiM vaakovaakyamekaayanaM devavidyaaM

brahmavidyaaM bhuutavidyaaM kshatravidyaa\m+ sarpadevajanavidyaaM

divaM cha pR^ithiviiM cha vaayuM chaakaashaM chaapashcha tejashcha

devaa\m+shcha manushhyaa\m+shcha pashuu\m+shcha vayaa\m+si cha

tR^iNavanaspatiiJNshvaapadaanyaakiiTapataN^gapipiilakaM

dharmaM chaadharmaM cha satyaM chaanR^itaM cha saadhu chaasaadhu cha

hR^idayaGYaM chaahR^idayaGYaM cha yadvai vaaN^naabhavishhyanna dharmo

naadharmo vyaGYaapayishhyanna satyaM naanR^itaM na saadhu naasaadhu

na hR^idayaGYo naahR^idayaGYo vaagevaitatsarvaM viGYaapayati

vaachamupaassveti || 7\.2\.1||

 

sa yo vaachaM brahmetyupaaste yaavadvaacho gataM tatraasya

yathaakaamachaaro bhavati yo vaachaM brahmetyupaaste.asti

bhagavo vaacho bhuuya iti vaacho vaava bhuuyo.astiiti tanme

bhagavaanbraviitviti || 7\.2\.2||

 

 

|| iti dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

mano vaava vaacho bhuuyo yathaa vai dve vaamalake dve vaa kole

dvau vaakshau mushhTiranubhavatyevaM vaachaM cha naama cha

mano.anubhavati sa yadaa manasaa manasyati

mantraanadhiiyiiyetyathaadhiite karmaaNi kurviiyetyatha kurute

putraa\m+shcha pashuu\m+shchechchheyetyathechchhata imaM cha

lokamamuM chechchheyetyathechchhate mano hyaatmaa mano hi loko

mano hi brahma mana upaassveti || 7\.3\.1 ||

 

sa yo mano brahmetyupaaste yaavanmanaso gataM tatraasya

yathaakaamachaaro bhavati yo mano brahmetyupaaste.asti

bhagavo manaso bhuuya iti manaso vaava bhuuyo.astiiti

tanme bhagavaanbraviitviti || 7\.3\.2||

 

 

|| iti tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

saMkalpo vaava manaso bhuuyaanyadaa vai saMkalpayate.atha

manasyatyatha vaachamiirayati taamu naamniirayati naamni

mantraa ekaM bhavanti mantreshhu karmaaNi || 7\.4\.1||

 

taani ha vaa etaani saMkalpaikaayanaani saMkalpaatmakaani

saMkalpe pratishhThitaani samakL^ipataaM dyaavaapR^ithivii

samakalpetaaM vaayushchaakaashaM cha samakalpantaapashcha

tejashcha teshhaa\m+ saM kL^iptyai varshha\m+ saMkalpate

varshhasya saMkL^iptyaa anna\m+ saMkalpate.annasya saM kL^iptyai

praaNaaH saMkalpante praaNaanaa\m+ saM kL^iptyai mantraaH saMkalpante

mantraaNaa\m+ saM kL^iptyai karmaaNi saMkalpante karmaNaaM

saMkL^iptyai lokaH saMkalpate lokasya saM kL^iptyai sarva\m+

saMkalpate sa eshha saMkalpaH saMkalpamupaassveti || 7\.4\.2 ||

 

sa yaH saMkalpaM brahmetyupaaste saMkL^iptaanvai sa lokaandhruvaandhruvaH

pratishhThitaan.h pratishhThito.avyathamaanaanavyathamaano.abhisidhyati

yaavatsaMkalpasya gataM tatraasya yathaakaamachaaro bhavati yaH

saMkalpaM brahmetyupaaste.asti bhagavaH saMkalpaadbhuuya iti

saMkalpaadvaava bhuuyo.astiiti tanme bhagavaanbraviitviti || 7\.4\.3||

 

 

|| iti chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

chittaM vaava saM kalpaadbhuuyo yadaa vai chetayate.atha

saMkalpayate.atha manasyatyatha vaachamiirayati taamu naamniirayati

naamni mantraa ekaM bhavanti mantreshhu karmaaNi || 7\.5\.1||

 

taani ha vaa etaani chittaikaayanaani chittaatmaani chitte

pratishhThitaani tasmaadyadyapi bahuvidachitto bhavati

naayamastiityevainamaahuryadayaM veda yadvaa ayaM

vidvaannetthamachittaH syaadityatha yadyalpavicchittavaanbhavati

tasmaa evota shushruushhante chitta\m+hyevaishhaamekaayanaM

chittamaatmaa chittaM pratishhThaa chittamupaassveti || 7\.5\.2 ||

 

sa yashchittaM brahmetyupaaste chittaanvai sa lokaandhruvaandhruvaH

pratishhThitaanpratishhThito.avyathamaanaanavyathamaano.abhisidhyati

yaavacchittasya gataM tatraasya yathaakaamachaaro bhavati yashchittaM

brahmetyupaaste.asti bhagavashchittaadbhuuya iti chittaadvaava

bhuuyo.astiiti tanme bhagavaanbraviitviti || 7\.5\.3||

 

 

|| iti paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

dhyaanaM vaava chittaadbhuuyo dhyaayatiiva pR^ithivii

dhyaayatiivaantarikshaM dhyaayatiiva dyaurdhyaayantiivaapo

dhyaayantiiva parvataa devamanushhyaastasmaadya iha manushhyaaNaaM

mahattaaM praapnuvanti dhyaanaapaadaa\m+shaa ivaiva te bhavantyatha

ye.alpaaH kalahinaH pishunaa upavaadinaste.atha ye prabhavo

dhyaanaapaadaa\m+shaa ivaiva te bhavanti dhyaanamupaassveti || 7\.6\.1||

 

sa yo dhyaanaM brahmetyupaaste yaavaddhyaanasya gataM tatraasya

yathaakaamachaaro bhavati yo dhyaanaM brahmetyupaaste.asti

bhagavo dhyaanaadbhuuya iti dhyaanaadvaava bhuuyo.astiiti

tanme bhagavaanbraviitviti || 7\.6\.2||

 

 

|| iti shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptamaH khaNDaH ||}

 

 

viGYaanaM vaava dhyaanaadbhuuyaH viGYaanena vaa R^igvedaM vijaanaati

yajurveda\m+ saamavedamaatharvaNaM chaturthamitihaasapuraaNaM

paJNchamaM vedaanaaM vedaM pitrya\m+raashiM daivaM nidhiM

vaakovaakyamekaayanaM devavidyaaM brahmavidyaaM bhuutavidyaaM

kshatravidyaaM nakshatravidyaa\m+sarpadevajanavidyaaM divaM cha

pR^ithiviiM cha vaayuM chaakaashaM chaapashcha tejashcha devaa\m+shcha

manushhyaa\m+shcha pashuu\m+shcha vayaa\m+si cha

tR^iNavanaspatiiJNchhvaapadaanyaakiiTapataN^gapipiilakaM

dharmaM chaadharmaM cha satyaM chaanR^itaM cha saadhu chaasaadhu cha

hR^idayaGYaM chaahR^idayaGYaM chaannaM cha rasaM chemaM cha lokamamuM

cha viGYaanenaiva vijaanaati viGYaanamupaassveti || 7\.7\.1 ||

 

sa yo viGYaanaM brahmetyupaaste viGYaanavato vai sa

lokaaJNGYaanavato.abhisidhyati yaavadviGYaanasya gataM tatraasya

yathaakaamachaaro bhavati yo viGYaanaM brahmetyupaaste.asti bhagavo

viGYaanaadbhuuya iti viGYaanaadvaava bhuuyo.astiiti tanme

bhagavaanbraviitviti || 7\.7\.2||

 

 

|| iti saptamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

balaM vaava viGYaanaadbhuuyo.api ha shataM viGYaanavataameko

balavaanaakampayate sa yadaa balii bhavatyathotthaataa

bhavatyuttishhThanparicharitaa bhavati paricharannupasattaa

bhavatyupasiidandrashhTaa bhavati shrotaa bhavati mantaa bhavati

boddhaa bhavati kartaa bhavati viGYaataa bhavati balena vai pR^ithivii

tishhThati balenaantarikshaM balena dyaurbalena parvataa balena

devamanushhyaa balena pashavashcha vayaa\m+si cha tR^iNavanaspatayaH

shvaapadaanyaakiiTapataN^gapipiilakaM balena lokastishhThati

balamupaassveti || 7\.8\.1||

 

sa yo balaM brahmetyupaaste yaavadbalasya gataM tatraasya

yathaakaamachaaro bhavati yo balaM brahmetyupaaste.asti bhagavo

balaadbhuuya iti balaadvaava bhuuyo.astiiti tanme

bhagavaanbraviitviti || 7\.8\.2||

 

 

|| iti ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

|| navamaH khaNDaH ||}

 

 

annaM vaava balaadbhuuyastasmaadyadyapi dasha

raatriirnaashniiyaadyadyu ha

jiivedathavaadrashhTaashrotaamantaaboddhaakartaaviGYaataa

bhavatyathaannasyaayai drashhTaa bhavati shrotaa bhavati mantaa

bhavati boddhaa bhavati kartaa bhavati viGYaataa

bhavatyannamupaassveti || 7\.9\.1||

 

sa yo.annaM brahmetyupaaste.annavato vai sa

lokaanpaanavato.abhisidhyati  yaavadannasya gataM tatraasya

yathaakaamachaaro bhavati yo.annaM brahmetyupaaste.asti

bhagavo.annaadbhuuya ityannaadvaava bhuuyo.astiiti tanme

bhagavaanbraviitviti || 7\.9\.2||

 

 

|| iti navamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dashamaH khaNDaH ||}

 

 

aapo vaavaannaadbhuuyastasmaadyadaa suvR^ishhTirna bhavati

vyaadhiiyante praaNaa annaM kaniiyo bhavishhyatiityatha yadaa

suvR^ishhTirbhavatyaanandinaH praaNaa bhavantyannaM bahu

bhavishhyatiityaapa evemaa muurtaa yeyaM pR^ithivii yadantarikshaM

yaddyauryatparvataa yaddevamanushhyaayatpashavashcha vayaa\m+si cha

tR^iNavanaspatayaH shvaapadaanyaakiiTapataN^gapipiilakamaapa

evemaa muurtaa apa upaassveti || 7\.10\.1||

 

sa yo.apo brahmetyupaasta aapnoti sarvaankaamaa\m+stR^iptimaanbhavati

yaavadapaaM gataM tatraasya yathaakaamachaaro bhavati yo.apo

brahmetyupaaste.asti bhagavo.adbhyo bhuuya ityadbhyo vaava

bhuuyo.astiiti tanme bhagavaanbraviitviti || 7\.10\.2||

 

 

|| iti dashamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

tejo vaavaadbhyo bhuuyastadvaa etadvaayumaagR^ihyaakaashamabhitapati

tadaahurnishochati nitapati varshhishhyati vaa iti teja eva

tatpuurvaM darshayitvaathaapaH sR^ijate tadetaduurdhvaabhishcha

tirashchiibhishcha vidyudbhiraahraadaashcharanti tasmaadaahurvidyotate

stanayati varshhishhyati vaa iti teja eva tatpuurvaM darshayitvaathaapaH

sR^ijate teja upaassveti || 7\.11\.1||

 

sa yastejo brahmetyupaaste tejasvii vai sa tejasvato

lokaanbhaasvato.apahatatamaskaanabhisidhyati yaavattejaso gataM

tatraasya yathaakaamachaaro bhavati yastejo brahmetyupaaste.asti

bhagavastejaso bhuuya iti tejaso vaava bhuuyo.astiiti tanme

bhagavaanbraviitviti || 7\.11\.2||

 

 

|| iti ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

aakaasho vaava tejaso bhuuyaanaakaashe vai suuryaachandramasaavubhau

vidyunnakshatraaNyagniraakaashenaahvayatyaakaashena

shR^iNotyaakaashena pratishR^iNotyaakaashe ramata aakaashe na ramata

aakaashe jaayata aakaashamabhijaayata aakaashamupaassveti

|| 7\.12\.1||

 

sa ya aakaashaM brahmetyupaasta aakaashavato vai sa

lokaanprakaashavato.asaMbaadhaanurugaayavato.abhisidhyati

yaavadaakaashasya gataM tatraasya yathaakaamachaaro bhavati

ya aakaashaM brahmetyupaaste.asti bhagava aakaashaadbhuuya iti

aakaashaadvaava bhuuyo.astiiti tanme bhagavaanbraviitviti

|| 7\.12\.2||

 

 

|| iti dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

smaro vaavaakaashaadbhuuyastasmaadyadyapi bahava aasiiranna

smaranto naiva te kaMchana shR^iNuyurna manviiranna vijaaniiranyadaa

vaava te smareyuratha shR^iNuyuratha manviirannatha vijaaniiransmareNa

vai putraanvijaanaati smareNa pashuunsmaramupaassveti || 7\.13\.1||

 

sa yaH smaraM brahmetyupaaste yaavatsmarasya gataM tatraasya

yathaakaamachaaro bhavati yaH smaraM brahmetyupaaste.asti bhagavaH

smaraadbhuuya iti smaraadvaava bhuuyo.astiiti tanme

bhagavaanbraviitviti || 7\.13\.2||

 

 

|| iti trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

aashaa vaava smaraadbhuuyasyaasheddho vai smaro mantraanadhiite

karmaaNi kurute putraa\m+shcha pashuu\m+shchechchhata imaM cha

lokamamuM chechchhata aashaamupaassveti || 7\.14\.1||

 

sa ya aashaaM brahmetyupaasta aashayaasya sarve kaamaaH

samR^idhyantyamoghaa haasyaashishho bhavanti yaavadaashaayaa

gataM tatraasya yathaakaamachaaro bhavati ya aashaaM

brahmetyupaaste.asti bhagava aashaayaa bhuuya ityaashaayaa vaava

bhuuyo.astiiti tanme bhagavaanbraviitviti || 7\.14\.2||

 

 

|| iti chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

praaNo vaa aashaayaa bhuuyaanyathaa vaa araa naabhau samarpitaa

evamasminpraaNe sarva\m+samarpitaM praaNaH praaNena yaati

praaNaH praaNaM dadaati praaNaaya dadaati praaNo ha pitaa praaNo

maataa praaNo bhraataa praaNaH svasaa praaNa aachaaryaH

praaNo braahmaNaH || 7\.15\.1||

 

sa yadi pitaraM vaa maataraM vaa bhraataraM vaa svasaaraM vaachaaryaM

vaa braahmaNaM vaa kiMchidbhR^ishamiva pratyaaha

dhiktvaastvityevainamaahuH pitR^ihaa vai tvamasi maatR^ihaa vai

tvamasi bhraatR^ihaa vai tvamasi svasR^ihaa vai tvamasyaachaaryahaa

vai tvamasi braahmaNahaa vai tvamasiiti || 7\.15\.2||

 

atha yadyapyenaanutkraantapraaNaaJNchhuulena samaasaM

vyatishhaMdahennaivainaM bruuyuH pitR^ihaasiiti na maatR^ihaasiiti

na bhraatR^ihaasiiti na svasR^ihaasiiti naachaaryahaasiiti

na braahmaNahaasiiti || 7\.15\.3||

 

praaNo hyevaitaani sarvaaNi bhavati sa vaa eshha evaM pashyannevaM

manvaana evaM vijaanannativaadii bhavati taM

chedbruuyurativaadyasiityativaadyasmiiti bruuyaannaapahnuviita

|| 7\.15\.4||

 

 

|| iti paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

eshha tu vaa ativadati yaH satyenaativadati so.ahaM bhagavaH

satyenaativadaaniiti satyaM tveva vijiGYaasitavyamiti satyaM

bhagavo vijiGYaasa iti || 7\.16\.1||

 

 

|| iti shhoDashaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptadashaH khaNDaH ||}

 

 

yadaa vai vijaanaatyatha satyaM vadati naavijaanansatyaM vadati

vijaananneva satyaM vadati viGYaanaM tveva vijiGYaasitavyamiti

viGYaanaM bhagavo vijiGYaasa iti || 7\.17\.1||

 

 

|| iti saptadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTaadashaH khaNDaH ||}

 

 

yadaa vai manute.atha vijaanaati naamatvaa vijaanaati matvaiva

vijaanaati matistveva vijiGYaasitavyeti matiM bhagavo

vijiGYaasa iti || 7\.18\.1||

 

 

|| iti ashhTaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekonaviMshatitamaH khaNDaH ||}

 

 

yadaa vai shraddadhaatyatha manute naashraddadhanmanute

shraddadhadeva manute shraddhaa tveva vijiGYaasitavyeti

shraddhaaM bhagavo vijiGYaasa iti || 7\.19\.1||

 

 

|| iti ekonaviMshatitamaH khaNDaH ||}

 

 

|| viMshatitamaH khaNDaH ||}

 

 

yadaa vai nistishhThatyatha shraddadhaati

naanistishhThaJNchhraddadhaati nistishhThanneva shraddadhaati

nishhThaa tveva vijiGYaasitavyeti nishhThaaM bhagavo

vijiGYaasa iti || 7\.20\.1||

 

 

|| iti viMshatitamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

yadaa vai karotyatha nistishhThati naakR^itvaa nistishhThati

kR^itvaiva nistishhThati kR^itistveva vijiGYaasitavyeti

kR^itiM bhagavo vijiGYaasa iti || 7\.21\.1||

 

 

|| iti ekaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

yadaa vai sukhaM labhate.atha karoti naasukhaM labdhvaa karoti

sukhameva labdhvaa karoti sukhaM tveva vijiGYaasitavyamiti

sukhaM bhagavo vijiGYaasa iti || 7\.22\.1||

 

 

|| iti dvaaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayoviMshaH khaNDaH ||}

 

 

yo vai bhuumaa tatsukhaM naalpe sukhamasti bhuumaiva sukhaM

bhuumaa tveva vijiGYaasitavya iti bhuumaanaM bhagavo

vijiGYaasa iti || 7\.23\.1||

 

 

|| iti trayoviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturviMshaH khaNDaH ||}

 

 

yatra naanyatpashyati naanyachchhR^iNoti naanyadvijaanaati sa

bhuumaatha yatraanyatpashyatyanyachchhR^iNotyanyadvijaanaati

tadalpaM yo vai bhuumaa tadamR^itamatha yadalpaM tanmarty\m+ sa

bhagavaH kasminpratishhThita iti sve mahimni yadi vaa

na mahimniiti || 7\.24\.1||

 

goashvamiha mahimetyaachakshate hastihiraNyaM daasabhaaryaM

kshetraaNyaayatanaaniiti naahamevaM braviimi braviimiiti

hovaachaanyohyanyasminpratishhThita iti || 7\.24\.2||

 

 

|| iti chaturviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

sa evaadhastaatsa uparishhTaatsa pashchaatsa purastaatsa

dakshiNataH sa uttarataH sa eveda\m+ sarvamityathaato.ahaMkaaraadesha

evaahamevaadhastaadahamuparishhTaadahaM pashchaadahaM purastaadahaM

dakshiNato.ahamuttarato.ahameveda\m+ sarvamiti || 7\.25\.1||

 

athaata aatmaadesha evaatmaivaadhastaadaatmoparishhTaadaatmaa

pashchaadaatmaa purastaadaatmaa dakshiNata aatmottarata

aatmaiveda\m+ sarvamiti sa vaa eshha evaM pashyannevaM manvaana evaM

vijaanannaatmaratiraatmakriiDa aatmamithuna aatmaanandaH sa

svaraaDbhavati tasya sarveshhu lokeshhu kaamachaaro bhavati

atha ye.anyathaato viduranyaraajaanaste kshayyalokaa bhavanti

teshhaa\m+ sarveshhu lokeshhvakaamachaaro bhavati || 7\.25\.2||

 

 

|| iti paJNchaviMshaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhaDviMshaH khaNDaH ||}

 

 

tasya ha vaa etasyaivaM pashyata evaM manvaanasyaivaM vijaanata

aatmataH praaNa aatmata aashaatmataH smara aatmata aakaasha

aatmatasteja aatmata aapa aatmata

aavirbhaavatirobhaavaavaatmato.annamaatmato balamaatmato

viGYaanamaatmato dhyaanamaatmatashchittamaatmataH

saMkalpa aatmato mana aatmato vaagaatmato naamaatmato mantraa

aatmataH karmaaNyaatmata eveda\m+sarvamiti || 7\.26\.1||

 

tadeshha shloko na pashyo mR^ityuM pashyati na rogaM nota duHkhataa\m+

sarva\m+ ha pashyaH pashyati sarvamaapnoti sarvasha iti

sa ekadhaa bhavati tridhaa bhavati paJNchadhaa 

saptadhaa navadhaa chaiva punashchaikaadashaH smR^itaH

shataM cha dasha chaikashcha sahasraaNi cha

vi\m+shatiraahaarashuddhau sattvashuddhau dhruvaa smR^itiH

smR^itilambhe sarvagranthiinaaM vipramokshastasmai

mR^iditakashhaayaaya tamasaspaaraM darshayati

bhagavaansanatkumaarasta\m+ skanda ityaachakshate

ta\m+ skanda ityaachakshate || 7\.26\.2||

 

 

|| iti shhaDviMshaH khaNDaH ||}

 

 

 

 

|| iti saptamo.adhyaayaH ||}}

 

 

 

|| ashhTamo.adhyaayaH ||}}

 

 

|| prathamaH khaNDaH ||}

 

 

atha yadidamasminbrahmapure daharaM puNDariikaM veshma

daharo.asminnantaraakaashastasminyadantastadanveshhTavyaM

tadvaava vijiGYaasitavyamiti || 8\.1\.1||

 

taM chedbruuyuryadidamasminbrahmapure daharaM puNDariikaM veshma

daharo.asminnantaraakaashaH kiM tadatra vidyate yadanveshhTavyaM

yadvaava vijiGYaasitavyamiti sa bruuyaat.h || 8\.1\.2||

 

yaavaanvaa ayamaakaashastaavaaneshho.antarhR^idaya akaasha

ubhe asmindyaavaapR^ithivii antareva samaahite

ubhaavagnishcha vaayushcha suuryaachandramasaavubhau

vidyunnakshatraaNi yachchaasyehaasti yachcha naasti sarvaM

tadasminsamaahitamiti || 8\.1\.3||

 

taM chedbruuyurasmi\m+shchedidaM brahmapure sarva\m+ samaahita\m+

sarvaaNi cha bhuutaani sarve cha kaamaa yadaitajjaraa vaapnoti

pradhva\m+sate vaa kiM tato.atishishhyata iti || 8\.1\.4||

 

sa bruuyaatnaasya jarayaitajjiiryati na vadhenaasya hanyata

etatsatyaM brahmapuramasmikaamaaH samaahitaaH eshha

aatmaapahatapaapmaa vijaro vimR^ityurvishoko

vijighatso.apipaasaH satyakaamaH satyasaMkalpo yathaa hyeveha

prajaa anvaavishanti yathaanushaasanam yaM yamantamabhikaamaa

bhavanti yaM janapadaM yaM kshetrabhaagaM taM tamevopajiivanti

|| 8\.1\.5||

 

tadyatheha karmajito lokaH kshiiyata evamevaamutra puNyajito

lokaH kshiiyate tadya ihaatmaanamanuvidya vrajantyetaa\m+shcha

satyaankaamaa\m+steshhaa\m+ sarveshhu lokeshhvakaamachaaro

bhavatyatha ya ihaatmaanamanivudya vrajantyeta\m+shcha

satyaankaamaa\m+steshhaa\m+ sarveshhu lokeshhu kaamachaaro bhavati

|| 8\.1\.6||

 

 

|| iti prathamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

sa yadi pitR^ilokakaamo bhavati saMkalpaadevaasya pitaraH

samuttishhThanti tena pitR^ilokena saMpanno mahiiyate || 8\.2\.1||

 

atha yadi maatR^ilokakaamo bhavati saMkalpaadevaasya maataraH

samuttishhThanti tena maatR^ilokena saMpanno mahiiyate || 8\.2\.2||

 

atha yadi bhraatR^ilokakaamo bhavati saMkalpaadevaasya bhraataraH

samuttishhThanti tena bhraatR^ilokena saMpanno mahiiyate || 8\.2\.3||||

 

atha yadi svasR^ilokakaamo bhavati saMkalpaadevaasya svasaaraH

samuttishhThanti tena svasR^ilokena saMpanno mahiiyate || 8\.2\.4||

 

atha yadi sakhilokakaamo bhavati saMkalpaadevaasya sakhaayaH

samuttishhThanti tena sakhilokena saMpanno mahiiyate || 8\.2\.5||

 

atha yadi gandhamaalyalokakaamo bhavati saMkalpaadevaasya

gandhamaalye samuttishhThatastena gandhamaalyalokena saMpanno

mahiiyate || 8\.2\.6||

 

atha yadyannapaanalokakaamo bhavati saMkalpaadevaasyaannapaane

samuttishhThatastenaannapaanalokena saMpanno mahiiyate || 8\.2\.7||

 

atha yadi giitavaaditralokakaamo bhavati saMkalpaadevaasya

giitavaaditre samuttishhThatastena giitavaaditralokena saMpanno

mahiiyate || 8\.2\.8||

 

atha yadi striilokakaamo bhavati saMkalpaadevaasya striyaH

samuttishhThanti tena striilokena saMpanno mahiiyate || 8\.2\.9||

 

yaM yamantamabhikaamo bhavati yaM kaamaM kaamayate so.asya

saMkalpaadeva samuttishhThati tena saMpanno mahiiyate || 8\.2\.10||

 

 

|| iti dvitiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

ta ime satyaaH kaamaa anR^itaapidhaanaasteshhaa\m+ satyaanaa\m+

sataamanR^itamapidhaanaM yo yo hyasyetaH praiti na tamiha

darshanaaya labhate || 8\.3\.1||

 

atha ye chaasyeha jiivaa ye cha pretaa yachchaanyadichchhanna

labhate sarvaM tadatra gatvaa vindate.atra hyasyaite satyaaH

kaamaa anR^itaapidhaanaastadyathaapi hiraNyanidhiM nihitamakshetraGYaa

uparyupari saJNcharanto na vindeyurevamevemaaH sarvaaH prajaa

aharahargachchhantya etaM brahmalokaM na vindantyanR^itena hi

pratyuuDhaaH || 8\.3\.2||

 

sa vaa eshha aatmaa hR^idi tasyaitadeva nirukta\m+ hR^idyayamiti

tasmaaddhR^idayamaharaharvaa evaMvitsvargaM lokameti || 8\.3\.3||

 

atha ya eshha saMprasaado.asmaachchhariiraatsamutthaaya paraM

jyotirupasaMpadya svena ruupeNaabhinishhpadyata eshha aatmeti

hovaachaitadamR^itamabhayametadbrahmeti tasya ha vaa etasya

brahmaNo naama satyamiti || 8\.3\.4||

 

taani ha vaa etaani triiNyaksharaaNi satiiyamiti

tadyatsattadamR^itamatha yatti tanmartyamatha yadyaM tenobhe

yachchhati yadanenobhe yachchhati tasmaadyamaharaharvaa

evaMvitsvargaM lokameti || 8\.3\.5||

 

 

|| iti tR^itiiyaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

atha ya aatmaa sa seturdhR^itireshhaaM lokaanaamasaMbhedaaya

naita\m+ setumahoraatre tarato na jaraa na mR^ityurna shoko na

sukR^itaM na dushhkR^ita\m+ sarve paapmaano.ato

nivartante.apahatapaapmaa hyeshha brahmalokaH || 8\.4\.1||

 

tasmaadvaa eta\m+ setuM tiirtvaandhaH sannanandho bhavati

viddhaH sannaviddho bhavatyupataapii sannanupataapii bhavati

tasmaadvaa eta\m+ setuM tiirtvaapi naktamaharevaabhinishhpadyate

sakR^idvibhaato hyevaishha brahmalokaH || 8\.4\.2||

 

tadya evaitaM brahmalokaM brahmacharyeNaanuvindanti

teshhaamevaishha brahmalokasteshhaa\m+ sarveshhu lokeshhu kaamachaaro

bhavati || 8\.4\.3||

 

 

|| iti chaturthaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

atha yadyaGYa ityaachakshate brahmacharyameva tadbrahmacharyeNa

hyeva yo GYaataa taM vindate.atha yadishhTamityaachakshate

brahmacharyameva tadbrahmacharyeNa hyeveshhTvaatmaanamanuvindate

|| 8\.5\.1||

 

atha yatsattraayaNamityaachakshate brahmacharyameva tadbrahmacharyeNa

hyeva sata aatmanastraaNaM vindate.atha yanmaunamityaachakshate

brahmacharyameva tabbrahmacharyeNa hyevaatmaanamanuvidya manute '|| 8\.5\.2||

 

atha yadanaashakaayanamityaachakshate brahmacharyameva tadeshha

hyaatmaa na nashyati yaM brahmacharyeNaanuvindate.atha

yadaraNyaayanamityaachakshate brahmacharyameva tadarashcha ha vai

NyashchaarNavau brahmaloke tR^itiiyasyaamito divi tadairaM

madiiya\m+ sarastadashvatthaH somasavanastadaparaajitaa

puurbrahmaNaH prabhuvimita\m+ hiraNmayam.h || 8\.5\.3||

 

tadya evaitavaraM cha NyaM chaarNavau brahmaloke

brahmacharyeNaanuvindanti teshhaamevaishha brahmalokasteshhaa\m+

sarveshhu lokeshhu kaamachaaro bhavati || 8\.5\.4||

 

 

|| iti paJNchamaH khaNDaH ||}

 

 

|| shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

atha yaa etaa hR^idayasya naaDyastaaH piN^galasyaaNimnastishhThanti

shuklasya niilasya piitasya lohitasyetyasau vaa aadityaH

piN^gala eshha shukla eshha niila eshha piita eshha lohitaH

|| 8\.6\.1||

 

tadyathaa mahaapatha aatata ubhau graamau gachchhatiimaM chaamuM

chaivamevaitaa aadityasya rashmaya ubhau lokau gachchhantiimaM chaamuM

chaamushhmaadaadityaatprataayante taa aasu naaDiishhu sR^iptaa

aabhyo naaDiibhyaH prataayante te.amushhminnaaditye sR^iptaaH

|| 8\.6\.2||

 

tadyatraitatsuptaH samastH saMprasannaH svapnaM na vijaanaatyaasu

tadaa naaDiishhu sR^ipto bhavati taM na kashchana paapmaa spR^ishati

tejasaa hi tadaa saMpanno bhavati || 8\.6\.3||

 

atha yatraitadabalimaanaM niito bhavati tamabhita aasiinaa

aahurjaanaasi maaM jaanaasi maamiti sa

yaavadasmaachchhariiraadanutkraanto bhavati taavajjaanaati

|| 8\.6\.4||

 

atha yatraitadasmaachchhariiraadutkraamatyathaitaireva

rashmibhiruurdhvamaakramate sa omiti vaa hodvaa miiyate

sa yaavatkshipyenmanastaavadaadityaM gachchhatyetadvai khalu

lokadvaaraM vidushhaaM prapadanaM nirodho.avidushhaam.h || 8\.6\.5||

 

tadeshha shlokaH | shataM chaikaa cha hR^idayasya naaDyastaasaaM

muurdhaanamabhiniHsR^itaikaa |  tayordhvamaayannamR^itatvameti

vishhvaN^N^anyaa utkramaNe bhavantyutkramaNe bhavanti || 8\.6\.6||

 

 

|| iti shhashhThaH khaNDaH ||}

 

 

|| saptamaH khaNDaH ||}

 

 

ya aatmaapahatapaapmaa vijaro vimR^ityurvishoko

vijighatso.apipaasaH satyakaamaH satyasaMkalpaH so.anveshhTavyaH

sa vijiGYaasitavyaH sa sarvaa\m+shcha lokaanaapnoti

sarvaa\m+shcha kaamaanyastamaatmaanamanuvidya vijaanaatiiti ha

prajaapatiruvaacha || 8\.7\.1||

 

taddhobhaye devaasuraa anububudhire te hochurhanta

tamaatmaanamanvechchhaamo yamaatmaanamanvishhya sarvaa\m+shcha

lokaanaapnoti sarvaa\m+shcha kaamaanitiindro haiva

devaanaamabhipravavraaja virochano.asuraaNaaM tau

haasaMvidaanaaveva samitpaaNii prajaapatisakaashamaajagmatuH

|| 8\.7\.2||

 

tau ha dvaatri\m+shataM varshhaaNi brahmacharyamuushhatustau ha

prajaapatiruvaacha kimichchhantaavaastamiti tau hochaturya

aatmaapahatapaapmaa vijaro vimR^ityurvishoko

vijighatso.apipaasaH satyakaamaH satyasaMkalpaH so.anveshhTavyaH

sa vijiGYaasitavyaH sa sarvaa\m+shcha lokaanaapnoti sarvaa\m+shcha

kaamaanyastamaatmaanamanuvidya vijaanaatiiti bhagavato vacho

vedayante tamichchhantaavavaastamiti || 8\.7\.3||

 

tau ha prajaapatiruvaacha ya eshho.akshiNi purushho dR^ishyata

eshha aatmeti hovaachaitadamR^itamabhayametadbrahmetyatha yo.ayaM

bhagavo.apsu parikhyaayate yashchaayamaadarshe katama eshha

ityeshha u evaishhu sarveshhvanteshhu parikhyaayata iti hovaacha

|| 8\.7\.4||

 

 

|| iti saptamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

udasharaava aatmaanamavekshya yadaatmano na vijaaniithastanme

prabruutamiti tau hodasharaave.avekshaaMchakraate tau ha

prajaapatiruvaacha kiM pashyatha iti tau hochatuH

sarvamevedamaavaaM bhagava aatmaanaM pashyaava aa lomabhyaH aa

nakhebhyaH pratiruupamiti || 8\.8\.1||

 

tau ha prajaapatiruvaacha saadhvalaMkR^itau suvasanau parishhkR^itau

bhuutvodasharaave.avekshethaamiti tau ha saadhvalaMkR^itau

suvasanau parishhkR^itau bhuutvodasharaave.avekshaaMchakraate

tau ha prajaapatiruvaacha kiM pashyatha iti || 8\.8\.2||

 

tau hochaturyathaivedamaavaaM bhagavaH saadhvalaMkR^itau suvasanau

parishhkR^itau sva evamevemau bhagavaH saadhvalaMkR^itau suvasanau

parishhkR^itaavityeshha aatmeti hovaachaitadamR^itamabhayametadbrahmeti

tau ha shaantahR^idayau pravavrajatuH || 8\.8\.3||

 

tau haanviikshya prajaapatiruvaachaanupalabhyaatmaanamananuvidya

vrajato yatara etadupanishhado bhavishhyanti devaa vaasuraa vaa te

paraabhavishhyantiiti sa ha shaantahR^idaya eva

virochano.asuraaJNjagaama tebhyo haitaamupanishhadaM

provaachaatmaiveha mahayya aatmaa paricharya aatmaanameveha

mahayannaatmaanaM paricharannubhau lokaavavaapnotiimaM chaamuM cheti

|| 8\.8\.4||

 

tasmaadapyadyehaadadaanamashraddadhaanamayajamaanamaahuraasuro

batetyasuraaNaa\m+ hyeshhopanishhatpretasya shariiraM bhikshayaa

vasanenaalaMkaareNeti sa\m+skurvantyetena hyamuM lokaM

jeshhyanto manyante || 8\.8\.5||

 

 

|| iti ashhTamaH khaNDaH ||}

 

 

|| navamaH khaNDaH ||}

 

 

atha hendro.apraapyaiva devaanetadbhayaM dadarsha yathaiva

khalvayamasmiJNchhariire saadhvalaMkR^ite saadhvalaMkR^ito bhavati

suvasane suvasanaH parishhkR^ite parishhkR^ita

evamevaayamasminnandhe.andho bhavati sraame sraamaH parivR^ikNe

parivR^ikNo.asyaiva shariirasya naashamanveshha nashyati

naahamatra bhogyaM pashyaamiiti || 8\.9\.1||

 

sa samitpaaNiH punareyaaya ta\m+ ha prajaapatiruvaacha

maghavanyachchhaantahR^idayaH praavraajiiH saardhaM virochanena

kimichchhanpunaraagama iti sa hovaacha yathaiva khalvayaM

bhagavo.asmiJNchhariire saadhvalaMkR^ite saadhvalaMkR^ito bhavati

suvasane suvasanaH parishhkR^ite parishhkR^ita

evamevaayamasminnandhe.andho bhavati sraame sraamaH

parivR^ikNe parivR^ikNo.asyaiva shariirasya naashamanveshha

nashyati naahamatra bhogyaM pashyaamiiti  || 8\.9\.2||

 

evamevaishha maghavanniti hovaachaitaM tveva te

bhuuyo.anuvyaakhyaasyaami vasaaparaaNi dvaatri\m+shataM varshhaaNiiti

sa haaparaaNi dvaatri\m+shataM varshhaaNyuvaasa tasmai hovaacha

|| 8\.9\.3||

 

 

|| iti navamaH khaNDaH ||}

 

 

|| dashamaH khaNDaH ||}

 

 

ya eshha svapne mahiiyamaanashcharatyeshha aatmeti

hovaachaitadamR^itamabhayametadbrahmeti sa ha shaantahR^idayaH

pravavraaja sa haapraapyaiva devaanetadbhayaM dadarsha

tadyadyapiida\m+ shariiramandhaM bhavatyanandhaH sa bhavati yadi

sraamamasraamo naivaishho.asya doshheNa dushhyati || 8\.10\.1||

 

na vadhenaasya hanyate naasya sraamyeNa sraamo ghnanti tvevainaM

vichchhaadayantiivaapriyavetteva bhavatyapi roditiiva naahamatra

bhogyaM pashyaamiiti || 8\.10\.2||

 

sa samitpaaNiH punareyaaya ta\m+ ha prajaapatiruvaacha

maghavanyachchhaantahR^idayaH praavraajiiH kimichchhanpunaraagama

iti sa hovaacha tadyadyapiidaM bhagavaH shariiramandhaM bhavatyanandhaH

sa bhavati yadi sraamamasraamo naivaishho.asya doshheNa dushhyati

|| 8\.10\.3||

 

na vadhenaasya hanyate naasya sraamyeNa sraamo ghnanti tvevainaM

vichchhaadayantiivaapriyavetteva bhavatyapi roditiiva naahamatra

bhogyaM pashyaamiityevamevaishha maghavanniti hovaachaitaM tveva te

bhuuyo.anuvyaakhyaasyaami vasaaparaaNi dvaatri\m+shataM varshhaaNiiti

sa haaparaaNi dvaatri\m+shataM varshhaaNyuvaasa tasmai hovaacha

|| 8\.10\.4||

 

 

|| iti dashamaH khaNDaH ||}

 

 

|| ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

tadyatraitatsuptaH samastaH saMprasannaH svapnaM na vijaanaatyeshha

aatmeti hovaachaitadamR^itamabhayametadbrahmeti sa ha shaantahR^idayaH

pravavraaja sa haapraapyaiva devaanetadbhayaM dadarsha naaha

khalvayameva\m+ saMpratyaatmaanaM jaanaatyayamahamasmiiti

no evemaani bhuutaani vinaashamevaapiito bhavati naahamatra

bhogyaM pashyaamiiti || 8\.11\.1||

 

sa samitpaaNiH punareyaaya ta\m+ ha prajaapatiruvaacha

maghavanyachchhaantahR^idayaH praavraajiiH kimichchhanpunaraagama iti

sa hovaacha naaha khalvayaM bhagava eva\m+ saMpratyaatmaanaM

jaanaatyayamahamasmiiti no evemaani bhuutaani

vinaashamevaapiito bhavati naahamatra bhogyaM pashyaamiiti

|| 8\.11\.2||

 

evamevaishha maghavanniti hovaachaitaM tveva te

bhuuyo.anuvyaakhyaasyaami no evaanyatraitasmaadvasaaparaaNi

paJNcha varshhaaNiiti sa haaparaaNi paJNcha varshhaaNyuvaasa

taanyekashata\m+ saMpeduretattadyadaahurekashata\m+ ha vai varshhaaNi

maghavaanprajaapatau brahmacharyamuvaasa tasmai hovaacha || 8\.11\.3||

 

 

|| iti ekaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

maghavanmartyaM vaa ida\m+ shariiramaattaM mR^ityunaa

tadasyaamR^itasyaashariirasyaatmano.adhishhThaanamaatto vai

sashariiraH priyaapriyaabhyaaM na vai sashariirasya sataH

priyaapriyayorapahatirastyashariiraM vaava santaM na

priyaapriye spR^ishataH || 8\.12\.1||

 

ashariiro vaayurabhraM vidyutstanayitnurashariiraaNyetaani

tadyathaitaanyamushhmaadaakaashaatsamutthaaya paraM jyotirupasaMpadya

svena ruupeNaabhinishhpadyante || 8\.12\.2|||

 

evamevaishha saMprasaado.asmaachchhariiraatsamutthaaya paraM

jyotirupasaMpadya svena ruupeNaabhinishhpadyate sa uttamapurushhaH

sa tatra paryeti jakshatkriiDanramamaaNaH striibhirvaa yaanairvaa

GYaatibhirvaa nopajana\m+ smarannida\m+ shariira\m+ sa yathaa

prayogya aacharaNe yukta evamevaayamasmiJNchhariire

praaNo yuktaH || 8\.12\.3||

 

atha yatraitadaakaashamanuvishhaNNaM chakshuH sa chaakshushhaH

purushho darshanaaya chakshuratha yo vededaM jighraaNiiti sa aatmaa

gandhaaya ghraaNamatha yo vededamabhivyaaharaaNiiti sa

aatmaabhivyaahaaraaya vaagatha yo vededa\m+ shR^iNavaaniiti

sa aatmaa shravaNaaya shrotram.h || 8\.12\.4||

 

atha yo vededaM manvaaniiti saatmaa mano.asya daivaM chakshuH

sa vaa eshha etena daivena chakshushhaa manasaitaankaamaanpashyanramate

ya ete brahmaloke || 8\.12\.5||

 

taM vaa etaM devaa aatmaanamupaasate tasmaatteshhaa\m+ sarve cha

lokaa aattaaH sarve cha kaamaaH sa sarvaa\m+shcha lokaanaapnoti

sarvaa\m+shcha kaamaanyastamaatmaanamanuvidya vijaanaatiiti ha

prjaapatiruvaacha prajaapatiruvaacha || 8\.12\.6||

 

 

|| iti dvaadashaH khaNDaH ||}

 

 

|| trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

shyaamaachchhabalaM prapadye shabalaachchhyaamaM prapadye.ashva

iva romaaNi vidhuuya paapaM chandra iva raahormukhaatpramuchya

dhuutvaa shariiramakR^itaM kR^itaatmaa

brahmalokamabhisaMbhavaamiityabhisaMbhavaamiiti || 8\.13\.1||

 

 

|| iti trayodashaH khaNDaH ||}

 

 

|| chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

aakaasho vai naama naamaruupayornirvahitaa te yadantaraa

tadbrahma tadamR^ita\m+ sa aatmaa prajaapateH sabhaaM veshma prapadye

yasho.ahaM bhavaami braahmaNaanaaM yasho raaGYaaM yashovishaaM

yasho.ahamanupraapatsi sa haahaM yashasaaM yashaH

shyetamadatkamadatka\m+ shyetaM lindu maabhigaaM lindu

maabhigaam.h || 8\.14\.1||

 

 

 

|| iti chaturdashaH khaNDaH ||}

 

 

|| paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

tadhaitadbrahmaa prajaapatayai uvaacha prajaapatirmanave manuH

prajaabhyaH aachaaryakulaadvedamadhiitya yathaavidhaanaM guroH

karmaatisheshheNaabhisamaavR^itya kuTumbe shuchau deshe

svaadhyaayamadhiiyaano dharmikaanvidadhadaatmani sarvaindriyaaNi

saMpratishhThaapyaahi\m+sansarva bhuutaanyanyatra tiirthebhyaH

sa khalvevaM vartayanyaavadaayushhaM brahmalokamabhisaMpadyate

na cha punaraavartate na cha punaraavartate || 8\.15\.1||

 

 

 

|| iti paJNchadashaH khaNDaH ||}

 

 

 

|| iti ashhTamo.adhyaayaH ||}}

 

 

 

 

AUM  aapyaayantu mamaaN^gaani vaakpraaNashchkshuH

shrotramatho balamindriyaaNi cha sarvaaNi |

sarvaM brahmaupanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa brahma

niraakarodanikaaraNamastvanikaaraNaM me.astu |

tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste

mayi santu te mayi santu ||

 

|| AUM shaantiH shaantiH shaantiH ||

 

 

|| iti chhaandogyo.apanishhad.h ||}

 

 

 

#endsanskrit

\end{document}

 

%----------------------------------------------------------------------

%  Portion from the `readme' document file for the original encoding

%  The remaining portion explains the conventions of markers, sandhiis,

%  verse numbering, separation of compounds, textual analysis guidance

%  et cetera.   After conversion to ITRANS and then for devanaagarii

%  printing, most of those details are found unnecessary.

%

%  Both the `readme' doc file and the original heavily marked-up

%  original encoding are available at Oxford Text Archive by contacting

%======================================================================

%Oxford Text Archive                   email ARCHIVE @ UK.Ac.Oxford.VAX

%OUCS, 13 Banbury Road                          voice +44 (865) 273 238

%Oxford OX2 6NN, UK                               fax +44 (865) 273 275

%======================================================================

% The file is available for teaching and private scholarly research purposes

%

%

%

%

%[The text transliterated is taken from the following (printed) editions

%of the Ch-andogya--Upani.sad:  A.s.t-ada/sa--upani.sada.h :

%Ga.mdh-i--sm-arakabh-uta.m sa.mskara.nam ; prathama.h kha.n.da.h. ed. V.

%P. Limaye; R. D. V-a.dekara. Pu.nyapattanam:

%Vaidika--Sa.m/sodhana--Ma.n.dalam, 1958, pp. 68-173.

%

%Ch-andoya--Upani.sad : traduite et annot/ee par Emile Senart. Paris:

%Socie/et/e d'/Edition "Les Belles Lettres", 1930. 33, 1-121 (double

%pagination), 123-142 pp. (Siglum S)

%

%This transliteration was first done by students from the University of

%Tübingen during the winter term of 1985--1986 (M. Christof, J.

%Gengnagel, K.-P. Gietz, A. Heckel, H. Petzel, M. Püschel, K. Sahni, J.

%Schiefele, Th. Weinert); the input remained untouched for years, was

%%unearthed, reformatted etc. in 1990 and revised and corrected at Zürich

%by Andreas Bigger, Gerald Grobbel, Salvatore Scarlata, Peter Schreiner,

%Heinz-Werner We&shwa;ler. Responsible editor is Peter Schreiner.

%

%Those interested in any version or output other than the transliterated

%input format with variants should contact any of the authors:

%

%Peter Schreiner, Indologische Abteilung,  Universität Zürich,

%Rämistr. 68, CH--8001 Zürich, Switzerland ]

% Email: PESCH@INDOGER.UNIZH.C

%

% For other details or corrections, please contact P. P. Narayanaswami

% at  swami@math.mun.ca

%----------------------------------------------------------------------

 

Archivo-s adjunto-sChandogya Upanishads2 (itrans 99).doc


juancas

AUDIOS IVOOX.COM y EMBEDR PLAYLISTIVOOX.COM


PRINCIPALES de ivoox.com

  BIBLIA I - LINKS en ivoox.com

 1. BIBLIA - LINKS en ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 2. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com

 3. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 4. EGIPTO - LINKS - ivoox.com

 5. EGIPTO - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 6. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com

 7. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com - martes, 28 de agosto de 2012
 8. HISTORIA en GENERAL - LINKS

 9. HISTORIA en GENERAL - LINKS - jueves, 4 de octubre de 2012

PLAYLIST - EMBEDR


 1. JESUCRITO I - viernes 13 de enero de 2012
 2. Mundo Religioso 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Mundo Religioso 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 4. Mitología Universal 1 (Asturiana) - jueves 29 de diciembre de 2011
 5. El Narrador de Cuentos - UNO - jueves 29 de diciembre de 2011
 6. El Narrador de Cuentos - DOS - jueves 29 de diciembre de 2011

MEDICINA NATURAL, RELAJACION

 1. Medicina Natural - Las Plantas Medicinales 1 (Teoría) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 2. Medicina Natural - Plantas Medicinales 1 y 2 (Visión de las Plantas) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Practica de MEDITATION & RELAXATION 1 - viernes 6 de enero de 2012
 4. Practica de MEDITATION & RELAXATION 2 - sábado 7 de enero de 2012

VAISHNAVAS, HINDUISMO

 1. KRSNA - RAMA - VISHNU -  jueves 16 de febrero de 2012
 2. Gopal Krishna Movies -  jueves 16 de febrero de 2012
 3. Yamuna Devi Dasi -  jueves 16 de febrero de 2012
 4. SRILA PRABHUPADA I -  miércoles 15 de febrero de 2012
 5. SRILA PRABHUPADA II -  miércoles 15 de febrero de 2012
 6. KUMBHA MELA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 7. AVANTIKA DEVI DASI - NÉCTAR BHAJANS -  miércoles 15 de febrero de 2012
 8. GANGA DEVI MATA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 9. SLOKAS y MANTRAS I - lunes 13 de febrero de 2012
 10. GAYATRI & SHANTI MANTRAS - martes 14 de febrero de 2012
 11. Lugares Sagrados de la India 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 12. Devoción - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011
 13. La Sabiduria de los Maestros 1 - jueves 29 de diciembre de 2011
 14. La Sabiduria de los Maestros 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 15. La Sabiduria de los Maestros 3 - jueves 29 de diciembre de 2011
 16. La Sabiduria de los Maestros 4 - jueves 29 de diciembre de 2011
 17. La Sabiduría de los Maestros 5 - jueves 29 de diciembre de 2011
 18. Universalidad 1 - miércoles 4 de enero de 2012

Biografías

 1. Biografía de los Clasicos Antiguos Latinos 1 - viernes 30 de diciembre de 2011
 2. Swami Premananda - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011

Romanos

 1. Emperadores Romanos I - domingo 1 de enero de 2012

Egipto

 1. Ajenaton, momias doradas, Hatshepsut, Cleopatra - sábado 31 de diciembre de 2011
 2. EL MARAVILLOSO EGIPTO I - jueves 12 de enero de 2012
 3. EL MARAVILLOSO EGIPTO II - sábado 14 de enero de 2012
 4. EL MARAVILLOSO EGIPTO III - lunes 16 de enero de 2012
 5. EL MARAVILLOSO EGIPTO IV - martes 17 de enero de 2012
 6. EL MARAVILLOSO EGIPTO V - miércoles 18 de enero de 2012
 7. EL MARAVILLOSO EGIPTO VI - sábado 21 de enero de 2012
 8. EL MARAVILLOSO EGIPTO VII - martes 24 de enero de 2012
 9. EL MARAVILLOSO EGIPTO VIII - viernes 27 de enero de 2012

La Bíblia

 1. El Mundo Bíblico 1 - lunes 2 de enero de 2012 (de danizia)
 2. El Mundo Bíblico 2 - martes 3 de enero de 2012 (de danizia)
 3. El Mundo Bíblico 3 - sábado 14 de enero de 2012
 4. El Mundo Bíblico 4 - sábado 14 de enero de 2012
 5. El Mundo Bíblico 5 - martes 21 de febrero de 2012
 6. El Mundo Bíblico 6 - miércoles 22 de febrero de 2012
 1. La Bíblia I - lunes 20 de febrero de 2012
 2. La Bíblia II - martes 10 de enero de 2012
 3. La Biblia III - martes 10 de enero de 2012
 4. La Biblia IV - miércoles 11 de enero de 2012
 5. La Biblia V - sábado 31 de diciembre de 2011
TABLA - FUENTES - FONTS

SOUV2 BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font

free counters

Disculpen las Molestias

Planet ISKCON - 2010  ·  Planet ISKCON - 2011

Maestros Espirituales

No hay comentarios:

Publicar un comentario