jueves, 11 de octubre de 2012

3138JC - Akshi UpanishadSRI

NRSIMHADEVA

MULTIPLY


juancas

SRI NRSIMHADEVA - MULTIPLY

Creado por juancas  del 11 de Octubre del 2012


Akshi Upanishad
Jul 26, '08 7:13 AM
para Todos
Akshi Upanishad
akshi.html
 
.. Axy:Øp:en:\:t:Î ..
y:ts:pt:B:Üem:kaev:½av:ð½an:ndkl:ðv:rm:Î .
ev:kl:ðv:rkóv:ly:ö ram:c:ndÓp:dö B:j:ð ..
! s:h n:av:v:t:Ø s:h n::ò B:Øn:Vt:Ø
s:h v:iy:üö krv:av:hò .
t:ðj:esv:n:av:D:it:m:st:Ø m:a ev:e¾\:av:hò ..
! S:aent:H S:aent:H S:aent:H ..
herH ! ..
AT: h s:aökáet:B:üg:v:an:aedty:l::ðkö j:g:am: .
t:m:aedty:ö n:tv:a c:ax:Ø\m:t:iev:½y:a 
t:m:st:Øv:t:Î . ! n:m::ð B:g:v:t:ð Â:is:Üy:aü- 
y:aex:t:ðj:s:ð n:m:H . ! K:ðc:ray: n:m:H .
! m:has:ðn:ay: n:m:H . ! t:m:s:ð n:m:H . 
! rj:s:ð n:m:H . ! s:¶v:ay: n:m:H . 
! As:t::ð m:a s:·m:y: . t:m:s::ð m:a jy::ðet:g:üm:y: .
m:àty::ðm:aü|m:àt:ö g:m:y: . hös::ð B:g:v:a- 
WCÙec:-p:H )et:-p:H . ev:Ã:-p:ö G:àeN:n:ö 
j:at:v:ðds:ö ehrNm:y:ö jy::ðt:i-p:ö t:p:nt:m:Î .
s:h+reSm:H S:t:D:a v:t:üm:an:H p:Ø,\:H 
)j:an:am:Ødy:ty:ð\: s:Üy:üH . ! n:m::ð
B:g:v:t:ð Â:is:Üy:aüy:aedty:ay:aex:t:ðj:s:ð|h:ðv:aehen:
v:aehen: sv:ahðet: . Ov:ö c:ax:Ø\m:t:iev:½y:a st:Øt:H
Â:is:Üy:ün:aray:N:H s:Ø)it::ð|b:Òv:icc:ax:Ø\m:t:i- 
ev:½aö b:ÒaÉN::ð y::ð en:ty:m:D:it:ð n: t:sy:aex:r:ðg::ð 
B:v:et: . n: t:sy: kÙl:ð|nD::ð B:v:et: . AÄ:ò 
b:ÒaÉN:ang:Òahey:tv:aT: ev:½aes:e¹B:üv:et: . 
y: Ov:ö v:ðd s: m:hanB:v:et: .. 1..
AT: h s:aökáet:raedty:ö p:)cC B:g:v:n:Î- 
b:ÒÉev:½aö m:ð b:ÒÜhiet: . t:m:aedty::ð h:ðv:ac: .
s:aökát:ð S:àN:Ø v:xy:aem: t:¶v:wan:ö s:ØdÙl:üB:m:Î . 
y:ðn: ev:wat:m:a*:ðN: j:iv:nm:ØVt::ð B:ev:\y:es: ..1..
s:v:üm:ðkm:j:ö S:ant:m:n:nt:ö D:ÒØv:m:vy:y:m:Î .
p:Sy:nB:Üt:aT:üec:dÓÞp:ö S:ant: A:sv: y:T:as:ØK:m:Î .. 2..
Av:ðdn:ö ev:dÙy::ðüg:ö ec:¶:x:y:m:káe*:m:m:Î .
y::ðg:sT:H kÙ, km:aüeN: n:irs::ð v:aT: m:a kÙ, .. 3..
ev:rag:m:Øp:y:aty:nt:v:aüs:n:asv:n:Øv:as:rm:Î .
e#y:as:Üdar-p:as:Ø #m:t:ð m::ðdt:ð|nv:hm:Î .. 4..
g:Òamy:as:Ø j:Rc:ðÄas:Ø s:t:t:ö ev:ec:ekts:t:ð .
n::ðdahret: m:m:aüeN: p:ØNy:km:aüeN: s:ðv:t:ð .. 5..
An:ny::ð¾ðg:karieN: m:àdÙkm:aüeN: s:ðv:t:ð .
p:ap:aeºB:ðet: s:t:t:ö n: c: B::ðg:m:p:ðx:t:ð .. 6..
sn:ðh)N:y:g:B:aüeN: p:ðS:l:any:Øec:t:aen: c: .
dðS:kal::ðp:p:Àaen: v:c:n:any:eB:B:a\:t:ð .. 7..
m:n:s:a km:üN:a v:ac:a s:jj:n:an:Øp:s:ðv:t:ð .
y:t:H kÙt:eÁ:dan:iy: en:ty:ö S:as*:aNy:v:ðx:t:ð .. 8..
t:das::ò )T:m:am:ðkaö )apt::ð B:v:et: B:Üem:kam:Î .
Ov:ö ev:c:arv:any:H sy:ats:ös:ar:ð¶:rN:ö )et: .. 9..
s: B:Üem:kav:aen:ty:ØVt:H S:ð\:stv:ay:ü Eet: sm:àt:H .
ev:c:arn:amn:iem:t:ram:ag:t::ð y::ðg:B:Üem:kam:Î .. 10.. 
Â:Øet:sm:àet:s:dac:arD:arN:aDy:an:km:üN:H .
m:ØKy:y:a vy:aKy:y:aKy:at:aWCÕy:et: Â:ðÅp:eNRt:an:Î .. 11..
p:daT:ü)ev:B:ag:wH kay:aükay:üev:en:N:üy:m:Î .
j:an:aty:eD:g:t:Á:any::ð g:àhö g:àhp:et:y:üT:a .. 12..
m:daeB:m:an:m:ats:y:ül::ðB:m::ðhaet:S:aey:t:am:Î .
b:ehrpy:aesT:t:am:i\:ty:j:ty:eherv: tv:c:m:Î .. 13..
EtT:öB:Üt:m:et:H S:as*:g:Ø,s:jj:n:s:ðv:y:a .
s:rhsy:m:S:ð\:ðN: y:T:av:deD:g:cCet: .. 14..
As:ös:g:aüeB:D:am:ny:aö t:àt:iy:aö y::ðg:B:Üem:kam:Î .
t:t:H p:t:ty:s::ò kant:H p:Ø\p:S:yy:aem:v:am:l:am:Î .. 15..
y:T:av:cCas*:v:aVy:aT:ðü m:et:m:aD:ay: en:Á:l:am:Î .
t:ap:s:aÂ:m:ev:Â:ant:òrDy:atm:kT:n:#m:òH .
eS:l:aS:yy:as:n:as:in::ð j:ry:ty:ay:Ørat:t:m:Î .. 16..
v:n:av:en:ev:harðN: ec:¶::ðp:S:m:S::ðeB:n:a .
As:¤s:ØK:s::òKy:ðn: kal:ö n:y:et: n:iet:m:an:Î .. 17..
ABy:as:ats:aD:ØS:as*:aN:aö krN:atp:ØNy:km:üN:am:Î .
j:nt::ðy:üT:av:dðv:ðy:ö v:st:ØdáeÄH )s:idet: .. 18..
t:àt:iy:aö B:Üem:kaö )apy: b:ع:ð|n:ØB:v:et: sv:y:m:Î .. 19..
e¾)kars:ös:g:üö t:sy: B:ðdem:m:ö Â:ØN:Ø .
e¾ev:D::ð|y:m:s:ös:g:üH s:am:any:H Â:ðÅ Ov: c: .. 20..
n:ahö kt:aü n: B::ðVt:a c: n: b:aDy::ð n: c: b:aD:kH .
Ety:s:öj:n:m:T:ðü\:Ø s:am:any:as:¤n:am:km:Î .. 21..
)aVkm:üen:em:üt:ö s:v:üm:iÃ:raD:in:m:ðv: v:a .
s:ØK:ö v:a y:ed v:a dÙHK:ö kóv:a*: t:v: kt:àüt:a .. 22..
B::ðg:aB::ðg:a m:har:ðg:aH s:öp:dH p:rm:ap:dH .
ev:y::ðg:ay:òv: s:öy::ðg:a A:D:y::ð vy:aD:y::ð eD:y:am:Î .. 23..
kal:Á: kl:n::ð½ØVt:H s:v:üB:av:an:n:art:m:Î .
An:asT:y:ðet: B:av:an:aö y:dB:av:n:m:ant:rm:Î .
v:aVy:aT:ül:bD:m:n:s:H s:m:any::ð|s:av:s:¤m:H .. 24..
An:ðn: #m:y::ðg:ðn: s:öy::ðg:ðn: m:hatm:n:am:Î .
n:ahö kt:ðüÃ:rH kt:aü km:ü v:a )aVt:n:ö m:m: .. 25..
kátv:a dÝrt:rð n:Ün:em:et: S:bdaT:üB:av:n:m:Î .
y:nm::òn:m:as:n:ö S:ant:ö t:cCÕðÅas:¤ ucy:t:ð .. 26..
s:nt::ð\:am::ðdm:D:Øra )T:m::ðdðet: B:Üem:ka .
B:Üem:):ðedt:m:a*::ð|nt:rm:àt:a¢Ûerkñv: s:a .. 27..
O\:a eh p:erm:àÄant:H s:öny:as:a )s:v:òkB:ÜH .
e¾t:iy:aö c: t:àt:iy:aö c: B:Üem:kaö )apn:Øy:a¶:t:H .. 28..
Â:ðÅa s:v:üg:t:a Êð\:a t:àt:iy:a B:Üem:ka*: eh .
B:v:et: ):ðejJ:t:aS:ð\:s:öklp:kl:n:H p:Øm:an:Î .. 29..
B:Üem:kae*:t:y:aBy:as:adwan:ð x:y:m:ag:t:ð .
s:m:ö s:v:ü*: p:Sy:ent: c:t:ØT:iüö B:Üem:kaö g:t:aH .. 30..
A¾òt:ð sT:òy:üm:ay:at:ð ¾òt:ð c: )S:m:ö g:t:ð .
p:Sy:ent: sv:pn:v:ll::ðkö c:t:ØT:iüö B:Üem:kaö g:t:aH .. 31..
B:Üem:kae*:t:y:ö j:ag:Òcc:t:ØT:iü sv:pn: ucy:t:ð .. 32..
ec:¶:ö t:Ø S:rdB:ÒaöS:ev:l:y:ö )ev:l:iy:t:ð .
s:¶v:av:S:ð\: Ov:ast:ð p:Wc:m:iö B:Üem:kaö g:t:H .. 33..
j:g:e¾klp::ð n::ðdðet: ec:¶:sy:a*: ev:l:ap:n:at:Î .
p:Wc:m:iö B:Üem:kam:ðty: s:Ø\:Øpt:p:dn:aem:kam:Î .
S:ant:aS:ð\:ev:S:ð\:aöS:est:Åty:¾òt:m:a*:kH .. 34..
g:el:t:¾òt:en:B:aüs::ð m:Øedt::ð|t:H)b::ðD:v:an:Î .
s:Ø\:Øpt:m:n: Ov:ast:ð p:Wc:m:iö B:Üem:kaö g:t:H .. 35..
Ant:m:ØüK:t:y:aet:Ånb:ehv:àüe¶:p:r:ð|ep: s:n:Î .
p:erÂ:ant:t:y:a en:ty:ö en:dÓal:Øerv: l:xy:t:ð .. 36..
kÙv:üÀBy:as:m:ðt:sy:aö B:Üem:kay:aö ev:v:as:n:H .
\:Åiö t:Øy:aüeB:D:am:ny:aö #m:atp:t:et: B:Üem:kam:Î .. 37..
y:*: n:as:Às:dÓÞp::ð n:ahö n:apy:hökáet:H .
kñv:l:ö x:iN:m:n:n:m:ast:ð|¾òt:ð|et:en:B:üy:H .. 38..
en:g:ÒüenT:H S:ant:s:ndðh:ð j:iv:nm:ØVt::ð ev:B:av:n:H .
Aen:v:aüN::ð|ep: en:v:aüN:eÁ:*:dip: Ev: esT:t:H .. 39..
\:\¯aö B:Üm:av:s::ò esT:tv:a s:pt:m:iö B:Üem:m:apn:Øy:at:Î .. 40..
ev:dðhm:ØVt:t:a*::ðVt:a s:pt:m:i y::ðg:B:Üem:ka .
Ag:my:a v:c:s:aö S:ant:a s:a s:im:a s:v:üB:Üem:\:Ø .. 41..
l::ðkan:Øv:t:ün:ö ty:Vtv:a ty:Vtv:a dðhan:Øv:t:ün:m:Î .
S:as*:an:Øv:t:ün:ö ty:Vtv:a sv:aDy:as:ap:n:y:ö kÙ, .. 42..
A:ð¢arm:a*:m:eK:l:ö ev:Ã:)awaedl:x:N:m:Î .
v:acy:v:acy:kt:aB:ðdaB:ðdðn:an:Øp:l:ebD:t:H .. 43..
Akarm:a*:ö ev:Ã:H sy:adÙkart:òj:s:H sm:àt:H .
)aw:ð m:kar Ety:ðv:ö p:erp:Sy:ðt#m:ðN: t:Ø .. 44..
s:m:aeD:kal:at)ag:ðv: ev:ec:nty:aet:)y:tn:t:H .
sT:Øl:s:Üxm:#m:ats:v:üö ec:datm:en: ev:l:ap:y:ðt:Î .. 45..
ec:datm:an:ö en:ty:S:عb:عm:ØVt:s:d¾y:H .
p:rm:an:nds:ndðh:ð v:as:Ødðv::ð|hA:ðem:et: .. 46..
A:edm:Dy:av:s:an:ð\:Ø dÙHK:ö s:v:üem:dö y:t:H .
t:sm:ats:v:üö p:erty:jy: t:¶v:en:Å:ð B:v:an:G: .. 47..
Aev:½aet:em:rat:it:ö s:v:aüB:as:ev:v:ej:üt:m:Î .
A:n:ndm:m:l:ö S:عö m:n::ðv:ac:am:g::ðc:rm:Î .. 48..
)wan:G:n:m:an:ndö b:ÒÉasm:iet: ev:B:av:y:ðt:Î .. 49..
Ety:Øp:en:\:t:Î ..
! s:h n:av:v:t:Ø . s:h n::ò B:Øn:Vt:Ø . s:h v:iy:üö krv:av:hò .
t:ðj:esv:n:av:D:it:m:st:Ø m:a ev:e¾\:av:hò .. 
! S:aent:H S:aent:H S:aent:H ..
herH ! t:ts:t:Î ..
Ety:l:xy:Øp:en:\:t:Î ..
 
 
 
 

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 juancas

AUDIOS IVOOX.COM y EMBEDR PLAYLISTIVOOX.COM


PRINCIPALES de ivoox.com

  BIBLIA I - LINKS en ivoox.com

 1. BIBLIA - LINKS en ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 2. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com

 3. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 4. EGIPTO - LINKS - ivoox.com

 5. EGIPTO - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 6. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com

 7. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com - martes, 28 de agosto de 2012
 8. HISTORIA en GENERAL - LINKS

 9. HISTORIA en GENERAL - LINKS - jueves, 4 de octubre de 2012

PLAYLIST - EMBEDR


 1. JESUCRITO I - viernes 13 de enero de 2012
 2. Mundo Religioso 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Mundo Religioso 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 4. Mitología Universal 1 (Asturiana) - jueves 29 de diciembre de 2011
 5. El Narrador de Cuentos - UNO - jueves 29 de diciembre de 2011
 6. El Narrador de Cuentos - DOS - jueves 29 de diciembre de 2011

MEDICINA NATURAL, RELAJACION

 1. Medicina Natural - Las Plantas Medicinales 1 (Teoría) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 2. Medicina Natural - Plantas Medicinales 1 y 2 (Visión de las Plantas) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Practica de MEDITATION & RELAXATION 1 - viernes 6 de enero de 2012
 4. Practica de MEDITATION & RELAXATION 2 - sábado 7 de enero de 2012

VAISHNAVAS, HINDUISMO

 1. KRSNA - RAMA - VISHNU -  jueves 16 de febrero de 2012
 2. Gopal Krishna Movies -  jueves 16 de febrero de 2012
 3. Yamuna Devi Dasi -  jueves 16 de febrero de 2012
 4. SRILA PRABHUPADA I -  miércoles 15 de febrero de 2012
 5. SRILA PRABHUPADA II -  miércoles 15 de febrero de 2012
 6. KUMBHA MELA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 7. AVANTIKA DEVI DASI - NÉCTAR BHAJANS -  miércoles 15 de febrero de 2012
 8. GANGA DEVI MATA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 9. SLOKAS y MANTRAS I - lunes 13 de febrero de 2012
 10. GAYATRI & SHANTI MANTRAS - martes 14 de febrero de 2012
 11. Lugares Sagrados de la India 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 12. Devoción - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011
 13. La Sabiduria de los Maestros 1 - jueves 29 de diciembre de 2011
 14. La Sabiduria de los Maestros 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 15. La Sabiduria de los Maestros 3 - jueves 29 de diciembre de 2011
 16. La Sabiduria de los Maestros 4 - jueves 29 de diciembre de 2011
 17. La Sabiduría de los Maestros 5 - jueves 29 de diciembre de 2011
 18. Universalidad 1 - miércoles 4 de enero de 2012

Biografías

 1. Biografía de los Clasicos Antiguos Latinos 1 - viernes 30 de diciembre de 2011
 2. Swami Premananda - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011

Romanos

 1. Emperadores Romanos I - domingo 1 de enero de 2012

Egipto

 1. Ajenaton, momias doradas, Hatshepsut, Cleopatra - sábado 31 de diciembre de 2011
 2. EL MARAVILLOSO EGIPTO I - jueves 12 de enero de 2012
 3. EL MARAVILLOSO EGIPTO II - sábado 14 de enero de 2012
 4. EL MARAVILLOSO EGIPTO III - lunes 16 de enero de 2012
 5. EL MARAVILLOSO EGIPTO IV - martes 17 de enero de 2012
 6. EL MARAVILLOSO EGIPTO V - miércoles 18 de enero de 2012
 7. EL MARAVILLOSO EGIPTO VI - sábado 21 de enero de 2012
 8. EL MARAVILLOSO EGIPTO VII - martes 24 de enero de 2012
 9. EL MARAVILLOSO EGIPTO VIII - viernes 27 de enero de 2012

La Bíblia

 1. El Mundo Bíblico 1 - lunes 2 de enero de 2012 (de danizia)
 2. El Mundo Bíblico 2 - martes 3 de enero de 2012 (de danizia)
 3. El Mundo Bíblico 3 - sábado 14 de enero de 2012
 4. El Mundo Bíblico 4 - sábado 14 de enero de 2012
 5. El Mundo Bíblico 5 - martes 21 de febrero de 2012
 6. El Mundo Bíblico 6 - miércoles 22 de febrero de 2012
 1. La Bíblia I - lunes 20 de febrero de 2012
 2. La Bíblia II - martes 10 de enero de 2012
 3. La Biblia III - martes 10 de enero de 2012
 4. La Biblia IV - miércoles 11 de enero de 2012
 5. La Biblia V - sábado 31 de diciembre de 2011
TABLA - FUENTES - FONTS

SOUV2 BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font

free counters

Disculpen las Molestias

Planet ISKCON - 2010  ·  Planet ISKCON - 2011

Maestros Espirituales

No hay comentarios:

Publicar un comentario