jueves, 11 de octubre de 2012

3151JC - bhasmajabala upanishadSRI

NRSIMHADEVA

MULTIPLY


juancas

SRI NRSIMHADEVA - MULTIPLY

Creado por juancas  del 11 de Octubre del 2012


Bhasmajabala UpanishadJul 26, '08 8:24 AM
for everyone
Bhasmajabala Upanishad
bhasma.html
 
.. B:sm:j:ab:al::ðp:en:\:t:Î ..
y:ts:amy:wan:kal:aegn:sv:aet:erVt:aest:t:aB:Òm:m:Î .
kr:ðet: B:sm: en:HS:ð\:ö t:dÏb:ÒÉòv:aesm: kñv:l:m:Î ..
! B:dÓö kN:ðüeB:H S:àN:Øy:am: dðv:aH .. B:dÓö p:Sy:ðm:ax:eB:y:üj:*:aH ..
esT:ròr¤óst:ØÄÙv:aús:st:n:ÜeB:H .. vy:S:ðm: dðv:eht:ö y:day:ØH ..
sv:est: n: EndÓ:ð v:à¹Â:v:aH .. sv:est: n:H p:Ü\:a ev:Ã:v:ðdaH ..
sv:est: n:st:axy::ðý AerÄn:ðem:H .. sv:est: n::ð b:àhsp:et:düD:at:Ø ..
! S:aent:H S:aent:H S:aent:H ..
herH ! .. AT: j:ab:al::ð B:Øs:ØNRH kól:as:eS:K:rav:as:m::ðökarsv:-ep:N:ö 
m:hadðv:m:Øm:aD:ükát:S:ðK:rö s::ðm:s:Üy:aüegn:n:y:n:m:n:nt:ðndÙrev:)B:ö
vy:aG:Òc:m:aümb:rD:rö m:àg:hst:ö B:sm::ð¹Þel:t:ev:g:Òhö 
et:y:üeV*:p:ØNRÕrðK:aev:raj:m:an:B:al:)dðS:ö esm:t:s:öp:ÜN:üp:Wc:ev:D:- 
p:Wc:an:n:ö v:iras:n:a-Zm:)m:ðy:m:n:a½n:nt:ö en:\kl:ö en:g:ØüN:ö
S:at:ö en:rWj:n:m:n:am:y:ö hÚöP«Ûv:aüN:ö eS:v:n:am:any:en:S:m:Øcc:rnt:ö
ehrNy:b:ahÚö ehrNy:-p:ö ehrNy:v:N:üö ehrNy:en:eD:m:¾òt:ö c:t:ØT:üö
b:ÒÉev:\N:Ø,dÓat:it:m:ðkm:aS:asy:ö B:g:v:nt:ö eS:v:ö )N:my: 
m:ØhÚm:ØühÚrBy:cy:ü Â:iPl:dl:òst:ðn: B:sm:n:a c: n:t::ð¶:m:a¤H kát:aWj:el:p:ØXH
p:)cCaD:ieh B:g:v:nv:ðds:arm:عâty: e*:p:ØNRÕev:eD:ö y:sm:adny:an:)ðx:m:ðv: 
m::ðx::ðp:l:ebD:H . ekö B:sm:n::ð dÓvy:m:Î . kaen: sT:an:aen: . m:n:v::ð|py:*: kñ v:a . 
ket: v:a t:sy: D:arN:m:Î . kñ v:a*:aeD:kaerN:H . en:y:m:st:ð\:aö 
k:ð v:a . m:am:nt:ðv:aes:n:m:n:ØS:as:y:am::ðx:em:et: . AT: s: h:ðv:ac: 
B:g:v:anp:rm:ðÃ:rH p:rm:ka,eN:kH )m:T:ans:Øran:ep:
s::ð|nv:ixy: p:Üt:ö )at:,dy:a·:ðm:y:ö b:ÒÉp:N:ðü en:D:ay: 
*y:mb:kem:et: m:n*:ðN: S::ð\:y:ðt:Î . y:ðn: kñn:aep: t:ðj:s:a 
t:tsv:g:àÊ:ðVt:m:ag:ðüN: )et:Åapy: v:eÈö t:*: t:·:ðm:y:dÓvy:ö 
en:D:ay: s::ðm:ay: sv:ahðet: m:n*:ðN: t:t:est:l:b:ÒieheB:H s:ajy:òj:ØühÚy:at:Î .
Ay:ö t:ðn:aÄ:ð¶:rs:h+ö s:aD:üm:ðt:¾a . t:*:ajy:sy: p:N:üm:y:i
j:ØhÞB:üv:et: . t:ðn: n: p:ap:ö S:àN::ðet: . t:dÏG::ðm:m:n*:sy:mb:kem:ty:ðv:
Ant:ð esv:Äkátp:ÜN:aühÚet:st:ðn:òv:aÄedx:Ø b:el:)dan:m:Î .
t:»sm: g:ay:*y:a s:ö):ðxy: t:¹òm:ð raj:t:ð t:am:Òð m:àNm:y:ð 
v:a p:a*:ð en:D:ay: ,dÓm:n*:òH p:Øn:rBy:Øxy: S:عdðS:ð s:ösT:ap:y:ðt:Î .
t:t::ð B::ðj:y:ðdÏb:ÒaÉN:an:Î . t:t:H sv:y:ö p:Üt::ð B:v:et: . m:an:st::ðk Eet: s:½:ð
j:at:em:ty:aed p:Wc:b:ÒÉm:n*:òB:üsm: s:ög:àÊaegn:eret: B:sm: v:ay:Øeret: B:sm:
j:l:em:et: B:sm: sT:l:em:et: B:sm: vy::ðm:ðet: B:sm: dðv:a B:sm: ?\:y::ð B:sm: . 
s:v:üö h v:a Ot:eddö B:sm: . p:Üt:ö p:av:n:ö n:m:aem: s:½H 
s:m:st:aG:S:as:kem:et: eS:rs:aeB:n:my: . p:Üt:ð v:am:hst:ð v:am:dðv:ay:ðet:
en:D:ay: *y:mb:kem:et: s:ö):ðxy: S:عö S:عðn:ðet: s:öm:àjy: s:öS::ðDy:
t:ðn:òv:ap:adS:i\:üm:عÞl:n:m:ac:rðt:Î .
t:*: b:ÒÉm:n*:aH p:Wc: . t:t:H S:ð\:sy: B:sm:n::ð ev:en:y::ðg:H .
t:j:ün:im:Dy:m:an:aem:kaeB:rgn:ðB:üsm:as:iet: B:sm: s:ög:àÊ
m:ÜD:aün:em:et: m:ÜD:üny:g:Òð ny:s:ðt:Î . *y:mb:kem:et: l:l:aXð 
n:il:g:Òiv:ay:ðet: kNYð kNYsy: dex:N:ð p:aÃ:ðü *y:ay:Ø\:em:et: 
v:am:ðet: kp::ðl:y::ðH kal:ay:ðet: n:ð*:y::ðes*:l::ðc:n:ay:ðet: Â::ð*:y::ðH
S:àN:v:am:ðet: v:V*:ð )b:Òv:am:ðet: Ædy:ð A:tm:n: Eet: n:aB::ò
n:aeB:eret: m:n*:ðN: dex:N:B:Øj:m:Ül:ð B:v:ay:ðet: t:nm:Dy:ð ,dÓay:ðet: 
t:nm:eN:b:nD:ð S:v:aüy:ðet: t:tkrp:àÅð p:S:Øp:t:y: Eet: v:am:b:ahÚm:Ül:ð
ug:Òay:ðet: t:nm:Dy:ð Ag:Òðv:D:ay:ðet: t:nm:eN:b:nD:ð dÝrðv:D:ay:ðet: 
t:tkrp:àÅð n:m::ð hn*: Eet: Aös:ð S:¢ray:ðet: y:T:a#m:ö
B:sm: D:àtv:a s::ðm:ay:ðet: eS:v:ö n:tv:a t:t:H )x:aly: t:»sm:ap:H
p:Øn:entv:et: ep:b:ðt:Î . n:aD::ð ty:ajy:ö n:aD::ð ty:ajy:m:Î . Ot:nm:Dy:aÈs:ay:aÈð\:Ø
e*:kal:ð\:Ø ev:eD:v:»sm:D:arN:m:)m:adðn: kay:üm:Î . )m:adatp:et:t::ð
B:v:et: . b:ÒaÉN:an:am:y:m:ðv: D:m::ðü|y:m:ðv: D:m:üH . Ov:ö
B:sm:D:arN:m:kátv:a n:aSn:iy:adap::ð|Àm:ny:¾a . )m:ada¶y:Vtv:a 
B:sm:D:arN:ö n: g:ay:*:iö j:p:ðt:Î . n: j:ØhÚy:adgn::ò 
t:p:üy:ð¸ðv:an:à\:ienp:*:adin:Î .
Ay:m:ðv: D:m:üH s:n:at:n:H s:v:üp:ap:n:aS:k:ð m::ðx:hðt:ØH . en:ty::ð|y:ö D:m::ðü 
b:ÒaÉN:an:aö b:ÒÉc:aerg:àehv:an:)sT:y:t:iAn:am:Î . Ot:dkrN:ð )ty:v:òet:
b:ÒaÉN:H . Akátv:a )m:adðn:òt:dÄ:ð¶:rS:t:ö j:l:m:Dy:ð esT:tv:a g:ay:*:iö
j:ptv::ðp::ð\:N:ðn:òkñn: S:ع:ð B:v:et: . y:et:B:üsm:D:arN:ö ty:Vtv:òkd:ðp::ð\y: 
¾adS:s:h+)N:v:ö j:ptv:a S:ع:ð B:v:et: . Any:T:ðndÓ:ð y:t:ins:al:av:àkñBy:H 
p:at:y:et: . B:sm:n::ð y:½B:av:st:da n:y:üB:sm:dahn:j:ny:m:ny:¾av:Sy:ö
m:n*:p:Üt:ö D:ay:üm:Î .  
Ot:t)at:H )y:ØWj:an::ð re*:kát:atp:ap:atp:Üt::ð B:v:et: .
sv:N:üst:ðy:at)m:Øcy:t:ð . m:Dy:endn:ð m:aDy:endn:ö 
kátv::ðp:sT:an:ant:ö Dy:ay:m:an: A:edty:aeB:m:ØK::ð|D:iy:an:H
s:Ørap:an:atp:Üt::ð B:v:et: . sv:N:üst:ðy:atp:Üt::ð B:v:et: . 
b:ÒaÉN:v:D:atp:Üt::ð B:v:et: . g::ðv:D:atp:Üt::ð B:v:et: . 
AÃ:v:D:atp:Üt::ð B:v:et: . g:Ø,v:D:atp:Üt::ð B:v:et: . 
m:at:àv:D:atp:Üt::ð B:v:et: . ep:t:àv:D:atp:Üt::ð B:v:et: . 
e*:kal:m:ðt:t)y:ØWj:an:H s:v:üv:ðdp:aray:N:Pl:m:v:apn::ðet: . 
s:v:üt:iT:üPl:m:Sn:Øt:ð . An:p:b:ÒØv:H s:v:üm:ay:Ørðet: . 
ev:ndt:ð )aj:ap:ty:ö ray:sp::ð\:ö g::òp:ty:m:Î . 
Ov:m:av:t:üy:ðdÙp:en:\:dem:ty:ah B:g:v:ans:daeS:v:H
s:amb:H s:daeS:v:H s:amb:H .. 
Eet: )T:m::ð|Dy:ay:H .. 1..
AT: B:Øs:ØNR:ð j:ab:al::ð m:hadðv:ö s:amb:ö )N:my: p:Øn:H
p:)cC ekö en:ty:ö b:ÒaÉN:an:aö kt:üvy:ö y:dkrN:ð 
)ty:v:òet: b:ÒaÉN:H . kH p:Üj:n:iy:H . k:ð v:a Dy:ðy:H . kH
sm:t:üvy:H . kT:ö Dy:ðy:H . Vv: sT:at:vy:m:ðt:dÏb:ÒÜhiet: . s:m:as:ðn:
t:ö h:ðv:ac: . )ag:Ødy:aeÀv:üty:ü S::òc:aedkö t:t:H sn:ay:at:Î .
m:aj:ün:ö ,dÓs:ÜVt:òH . t:t:Á:aht:ö v:as:H p:erD:¶:ð p:apm:n::ðp:Æty:ò . 
u½nt:m:aedty:m:eB:Dy:ay:ÀعÞel:t:a¤ö kátv:a y:T:asT:an:ö
B:sm:n:a e*:p:ØNRÕö Ã:ðt:ðn:òv: ,dÓax:aWCÏv:ðt:aenb:B:ày:at:Î .
n:òt:ts:öm:S:üH . t:T:any:ð . m:Üe¿:ü c:tv:aeröS:t:Î . eS:K:ay:am:ðkö 
*:y:ö v:a . Â::ð*:y::ð¾aüdS: . kNYð ¾ae*:öS:t:Î . b:aÍ:ðH \::ðRS:\::ðRS: .
¾adS:¾adS: m:eN:b:nD:y::ðH . \:XÏ\:R¤ÛÅy::ðH . t:t:H
s:nDy:aö s:kÙS::ð|hrh,p:as:it: . Aegn:jy::ðüet:erty:aedeB:rgn::ò j:ØhÚy:at:Î .
eS:v:el:¤ö e*:s:nDy:m:By:cy:ü kÙS:ð\v:as:in::ð Dy:atv:a s:amb:ö
m:am:ðv: v:à\:B:a-Zö ehrNy:b:ahÚö ehrNy:v:N:üö ehrNy:-p:ö
p:S:Øp:aS:ev:m::ðc:kö p:Ø,\:ö ká\N:ep:¤l:m:ÜDv:ürðt:ö ev:-p:ax:ö
ev:Ã:-p:ö s:h+ax:ö s:h+S:i\:üö s:h+c:rN:ö ev:Ã:t::ðb:ahÚö
ev:Ã:atm:an:m:ðkm:¾òt:ö en:\kl:ö en:e\#y:ö S:ant:ö eS:v:m:x:rm:vy:y:ö
herhrehrNy:g:B:ü+Äarm:)m:ðy:m:n:a½nt:ö ,dÓs:ÜVt:òreB:e\:cy:
es:t:ðn: B:sm:n:a Â:iPl:dl:òÁ: e*:S:aK:òradÓòürn:adÓòüv:aü . n:òt:*:
s:ösp:S:üH . t:tp:Üj:as:aD:n:ö klp:y:ðcc: n:òv:ð½m:Î . t:t:Á:òkadS:g:ØN:,dÓ:ð
j:p:n:iy:H . Okg:ØN::ð|n:nt:H . \:Rx:r:ð|Äax:r:ð v:a S:òv::ð m:n*::ð j:p:n:iy:H . 
A:ðem:ty:g:Òð vy:ahrðt:Î . n:m: Eet: p:Á:at:Î . t:t:H eS:v:ay:ðty:x:r*:y:m:Î . A:ðem:ty:g:Òð
vy:ahrðt:Î . n:m: Eet: p:Á:at:Î . t:t::ð m:hadðv:y:ðet: p:Wc:ax:raeN: . n:at:st:arkH 
p:rm::ð m:n*:H . t:ark:ð|y:ö p:Wc:ax:rH . k:ð|y:ö S:òv::ð m:n:ØH . 
S:òv:st:ark:ð|y:m:Øp:edSy:t:ð m:n:Ørev:m:ØVt:ð S:òv:ðBy::ð j:iv:ðBy:H . 
S:òv::ð|y:m:ðv: m:n*:st:ary:et: . s: Ov: b:ÒÉ:ðp:dðS:H .
b:ÒÉ s::ðm::ð|hö p:v:n:H s::ðm::ð|hö p:v:t:ð s::ðm::ð|hö 
j:en:t:a m:t:in:aö s::ðm::ð|hö j:en:t:a p:àeT:vy:aH s::ðm::ð|hö 
j:en:t:a|gn:ðH s::ðm::ð|hö j:en:t:a s:Üy:üsy: s::ðm::ð|hö 
j:en:t:ðndÓsy: s::ðm::ð|hö j:en:t::ðt: ev:\N::ðH s::ðm::ð|hm:ðv: 
j:en:t:a s: y:Á:ndÓm:s::ð dðv:an:aö B:ÜB:Øüv:sv:radin:aö
s:v:ðü\:aö l::ðkan:aö c: . ev:Ã:ö B:Üt:ö B:Øv:n:ö ec:*:ö
b:hÚD:a j:at:ö j:ay:m:an:ö c: y:ts:v:üsy: s::ðm::ð|hm:ðv: 
j:en:t:a ev:Ã:aeD:k:ð ,dÓ:ð m:he\:üH . ehrNy:g:B:aüdin:hö
j:ay:m:an:anp:Sy:aem: . y::ð ,dÓ:ð Agn::ò y::ð Aps:Ø y: A:ð\:D:i\:Ø 
y::ð ,dÓ:ð ev:Ã:a B:Øv:n:a ev:v:ðS:òv:m:ðv: . Ay:m:ðv:atm:ant:ratm:a
b:ÒÉjy::ðet:y:üsm:aÀ m:¶::ð|ny:H p:rH . Ahm:ðv: p:r:ð ev:Ã:aeD:kH .
m:am:ðv: ev:edtv:am:àt:tv:m:ðet: . t:ret: S::ðkm:Î . m:am:ðv: ev:edtv:a
s:aös:àet:kiö ,j:ö dÓav:y:et: . t:sm:adhö ,dÓ:ð y:H s:v:ðü\:aö
p:rm:a g:et:H . s::ð|hö s:v:aükarH . y:t::ð v:a Em:aen: B:Üt:aen: j:ay:nt:ð . 
y:ðn: j:at:aen: j:iv:ent: . y:t)y:nty:eB:s:öev:S:ent: . t:ö m:am:ðv: 
ev:edtv::ðp:as:it: . B:Üt:ðeB:dðüv:ðeB:reB:ÄÙt::ð|hm:ðv: . B:i\:asm:a¾at:H
p:v:t:ð . B:i\::ðdðet: s:Üy:üH . B:i\:asm:adegn:Á:ðndÓÁ: . s::ðm::ð|t:
Ov: y::ð|hö s:v:ðü\:am:eD:Åat:a s:v:ðü\:aö c: B:Üt:an:aö
p:al:kH . s::ð|hö p:àeT:v:i . s::ð|hm:ap:H . s::ð|hö t:ðj:H . s::ð|hö v:ay:ØH .
s::ð|hö kal:H . s::ð|hö edS:H . s::ð|hm:atm:a . m:ey: s:v:üö )et:eÅt:m:Î .
b:ÒÉev:dapn::ðet: p:rm:Î . b:ÒÉa eS:v::ð m:ð Ast:Ø s:daeS:v::ðm:Î . 
Ac:x:Øev:üÃ:t:Á:x:ØrkN::ðü ev:Ã:t:H kN::ðü|p:ad:ð 
ev:Ã:t:Hp:ad:ð|p:aeN:ev:üÃ:t:Hp:aeN:rahm:eS:ra ev:Ã:t:HeS:ra
ev:½am:n*:òks:öÂ:y::ð ev:½a-p::ð ev:½am:y::ð ev:Ã:ðÃ:r:ð|hm:j:r:ð|hm:Î .
m:am:ðv:ö ev:edtv:a s:ös:àet:p:aS:at)m:Øcy:t:ð . t:sm:adhö
p:S:Øp:aS:ev:m::ðc:kH . p:S:v:Á:am:an:v:ant:ö m:Dy:v:et:ün:Á: 
y:ØVt:atm:an::ð y:t:nt:ð m:am:ðv: )apt:Øm:Î . )apy:nt:ð m:aö n: p:Øn:rav:t:ünt:ð .
e*:S:Ül:g:aö kaS:im:eD:eÂ:ty: ty:Vt:as:v::ð|ep: m:yy:ðv: s:öev:S:ent: .
)jv:l:v:eÈg:ö hev:y:üT:a n: y:j:m:an:m:as:ady:et: t:T:as::ò ty:Vtv:a 
kÙN:p:ö n: t:¶:adáS:ö p:Øra )apn:Øv:ent: . O\: Ov:adðS:H . O\:
up:dðS:H . O\: Ov: p:rm::ð D:m:üH . s:ty:a¶:*: kdaec:À )m:edt:vy:ö
t:*::ð¹Þl:n:e*:p:ØNRÕaBy:am:Î . t:T:a ,dÓa½ax:D:arN:a¶:T:a 
m:dc:ün:acc: . )m:adðn:aep: n:ant:dðüv:s:dn:ð p:Øri\:ö kÙy:aüt:Î . 
v:Òt:aÀ )m:edt:vy:m:Î . t:e¹ t:p:st:e¹ t:p:H kaSy:am:ðv: m:ØeVt:kam:an:am:Î . 
n: t:¶y:ajy:ö n: t:¶y:ajy:ö m::ðc:k:ð|hm:ev:m:ØVt:ð en:v:s:t:am:Î . 
n:aev:m:ØVt:atp:rm:ö sT:an:m:Î . n:aev:m:ØVt:atp:rm:ö sT:an:m:Î . 
kaSy:aö sT:an:aen: c:tv:aer . t:ð\:am:By:ehüt:m:nt:g:àühm:Î .
t:*:apy:ev:m:ØVt:m:By:ehüt:m:Î . t:*: sT:an:aen: p:Wc: . t:nm:Dy:ð
eS:v:ag:arm:By:ehüt:m:Î . t:*: )acy:am:òÃ:y:üsT:an:m:Î .
dex:N:ay:aö ev:c:al:n:sT:an:m:Î . p:eÁ:m:ay:aö v:òragy:sT:an:m:Î .
u¶:ray:aö wan:sT:an:m:Î . t:esm:ny:dnt:en:üel:üpt:m:vy:y:m:n:a½nt:- 
m:S:ð\:v:ðdv:ðdant:v:ð½m:en:dðüSy:m:en:,Vt:m:)cy:v:m:aS:asy:m:¾òt:ö
s:v:aüD:arm:n:aD:arm:en:rixy:m:hrhb:ÒüÉev:\N:Øp:Ørndra½m:rv:rs:ðev:t:ö
m:am:ðv: jy::ðet:Hsv:-p:ö el:¤ö m:am:ðv::ðp:aes:t:vy:ö t:dðv::ðp:aes:t:vy:m:Î . 
n:òv: B:av:y:ent: t:ell:¤ö B:an:ØÁ:ndÓ:ð|egn:v:aüy:ØH .
sv:)kaS:ö ev:Ã:ðÃ:raeB:D:ö p:at:al:m:eD:et:Ået: .
t:dðv:ahm:Î . t:*:aec:üt::ð|hm:Î . s:ax:adec:üt:H .
e*:S:aK:òeb:ülv:dl:òdiüpt:òv:aü y::ð|eB:s:öp:Üj:y:ðnm:nm:n:a
m:yy:aeht:as:Øm:üyy:ðv:aep:üt:aeK:l:km:aü B:sm:edgD:a¤:ð 
,dÓax:B:Ü\:N::ð m:am:ðv: s:v:üB:av:ðn: )p:À:ð 
m:dðkp:Üj:aen:rt:H  s:öp:Üj:y:ðt:Î . t:dhm:Sn:aem: . 
t:ö m::ðc:y:aem: s:ös:àet:p:aS:at:Î . AhrhrBy:cy:ü
ev:Ã:ðÃ:rö el:¤ö t:*: ,dÓs:ÜVt:òreB:e\:cy: t:dðv:
sn:p:n:p:y:es*:H p:itv:a m:hap:at:kñBy::ð m:Øcy:t:ð . n:
S::ðkm:apn::ðet: . m:Øcy:t:ð s:ös:arb:nD:n:at:Î . t:dn:By:cy:ü
n:aSn:iy:atPl:m:Àm:ny:¾a . y:dSn:iy:adÓðt::ðB:x:iB:v:ðt:Î . 
n:ap:H ep:b:ðt:Î . y:ed ep:b:ðtp:Üy:p::ð B:v:ðt:Î . )m:adðn:òkda
tv:n:By:cy:ü m:aö B:ØVtv:a B::ðj:ey:tv:a kñS:anv:ap:ey:tv:a
g:vy:an:aö p:Wc: s:ög:àÊ:ðp::ð\y: j:l:ð ,dÓsn:an:m:Î .
j:p:ðet*:v:arö ,dÓan:Øv:akm:Î . A:edty:ö p:Sy:ÀeB:Dy:ay:- 
nsv:kát:km:ükádÓ:òdÓðrðv: m:n*:òH kÙy:aünm:aj:ün:m:Î . 
t:t::ð B::ðj:ey:tv:a b:ÒaÉN:anp:Üt::ð B:v:et: . Any:T:a p:rðt::ð 
y:at:n:am:Sn:Øt:ð . p:*:òH Pl:òv:aü j:l:òv:aüny:òv:aüeB:p:Üjy:
ev:Ã:ðÃ:rö m:aö t:t::ð|Sn:iy:at:Î . kaep:l:ðn: p:y:s:aeB:e\:cy: 
,dÓs:ÜVt:ðn: m:am:ðv: eS:v:el:¤-ep:N:ö b:ÒÉhty:ay:aH 
p:Üt::ð B:v:et: . kaep:l:ðn:ajy:ðn:aeB:e\:cy: sv:N:üst:ðy:atp:Üt::ð B:v:et: .
m:D:Øn:aeB:e\:cy: g:Ø,darg:m:n:atp:Üt::ð B:v:et: . es:t:y:a
S:kýry:aeB:e\:cy: s:v:üj:iv:v:D:atp:Üt::ð B:v:et: . 
x:iraedeB:rðt:òreB:e\:cy: s:v:aün:v:apn::ðet: kam:an:Î . 
Ety:ðkókö m:han)sT:S:t:ö m:han)sT:S:t:m:an:òH 
S:t:òreB:p:Üjy: m:ØVt::ð B:v:et: s:ös:arb:nD:n:at:Î . m:am:ðv:
eS:v:el:¤-ep:N:m:adÓaüy:aö p::òN:üm:asy:aö v:am:av:asy:ay:aö
v:a m:havy:t:ip:at:ð g:ÒhN:ð s:ö#ant:av:eB:e\:cy: et:l:òH
s:t:NRÙl:òH s:y:v:òH s:öp:Üjy: eb:lv:dl:òrBy:cy:ü kaep:l:ðn:ajy:aenv:t:- 
g:nD:s:arD:Üp:òH p:erklpy: dip:ö n:òv:ð½ö s:ajy:m:Øp:harö
klp:ey:tv:a d½atp:Ø\p:aWj:el:m:Î . Ov:ö )y:t::ð|By:cy:ü m:m: 
s:ay:Øjy:m:ðet: . S:t:òm:üha)sT:òrK:NRòst:NRÙl:òreB:e\:cy: 
c:ndÓl::ðkkam:Á:ndÓl::ðkm:v:apn::ðet: . et:l:òrðt:av:e»reB:e\:cy: 
v:ay:Øl::ðkkam::ð v:ay:Øl::ðkm:v:apn::ðet: . m:a\:òrðt:av:e»reB:e\:cy: 
v:,N:l::ðkkam::ð v:,N:l::ðkm:v:apn::ðet: . y:v:òrðt:av:e»reB:e\:cy: 
s:Üy:ül::ðkkam:H s:Üy:ül::ðkm:v:apn::ðet: . Ot:òrðt:av:e»e¾üg:ØN:òreB:e\:cy: 
sv:g:ül::ðkkam:H sv:g:ül::ðkm:v:apn::ðet: . Ot:òrðt:av:e»Á:t:Øg:ØüN:òreB:e\:cy: 
c:t:Øj:aül:ö b:ÒÉk:ðS:ö y:nm:àty:Øn:aüv:p:Sy:et: . t:m:t:ity: m:ll::ðkkam::ð 
m:ll::ðkm:v:apn::ðet:  n:any:ö m:ll::ðkatp:rm:Î . y:m:v:apy: n: S::ðc:et: .
n: s: p:Øn:rav:t:üt:ð n: s: p:Øn:rav:t:üt:ð . el:¤-ep:N:ö m:aö s:öp:Üjy: 
ec:nt:y:ent: y::ðeg:n:H es:¹aH es:e¹ö g:t:aH . y:j:ent: y:jv:an:H . 
m:am:ðv: st:Øv:ent: v:ðdaH s:a¤aH s::ðp:en:\:dH s:ðet:has:H .
n: m:¶::ð|ny:dhm:ðv: s:v:üm:Î . m:ey: s:v:üö )et:eÅt:m:Î .
t:t:H kaSy:aö )y:t:òrðv:ahm:nv:hö p:Üjy:H . t:*: g:N:a 
r:òdÓan:n:a n:an:am:ØK:a n:an:aS:s*:D:aerN::ð n:an:a-p:D:ra 
n:an:aec:eÈt:aH . t:ð s:v:ðü B:sm:edgD:a¤a ,dÓax:aB:rN:aH
kát:aWj:l:y::ð en:ty:m:eB:Dy:ay:ent: . t:*: p:Üv:üsy:ö edeS: b:ÒÉa 
kát:aWj:el:rhen:üS:ö m:am:Øp:ast:ð . dex:N:sy:aö edeS: 
ev:\N:ØH kátv:òv: m:ÜD:aüWj:el:ö m:am:Øp:ast:ð . )t:icy:aem:ndÓH 
s:Àt:a¤ up:ast:ð . udicy:am:egn:kay:m:Øm:an:ØrVt:a hðm:a¤ev:B:Ü\:N:a 
hðm:v:s*:a m:am:Øp:as:t:ð m:am:ðv: v:ðdaÁ:t:Øm:Üüet:üD:raH . dex:N:ay:aö edeS: 
m:ØeVt:sT:an:ö t:nm:ØeVt:m:NRp:s:öewt:m:Î . t:*:an:ðkg:N:aH p:al:kaH 
s:ay:ØD:aH p:ap:G:at:kaH . t:*: ?\:y:H S:aöB:v:aH p:aS:Øp:t:a 
m:haS:òv:a v:ðdav:t:ös:ö S:òv:ö p:Wc:ax:rö j:p:nt:st:arkö 
s:)N:v:ö m::ðdm:an:aest:Åent: . t:*:òka rtn:v:ðedka . t:*:ahm:as:in:H 
kaSy:aö ty:Vt:kÙN:p:aWCòv:an:an:iy: sv:sy:a¢ñ s:öen:v:ðSy: 
B:es:t:,dÓax:B:Üe\:t:an:Øp:sp:àSy: m:a B:Üdðt:ð\:aö j:nm: 
m:àet:Á:ðet: t:arkö S:v:ö m:n:Øm:Øp:edS:aem: .
t:t:st:ð m:ØVt:a m:am:n:Øev:S:ent: ev:wan:m:y:ðn:a¤ñn: . 
n: p:Øn:rav:t:ünt:ð hÚt:aS:n:)et:Åö hev:erv: t:*:òv: 
m:ØVty:T:üm:Øp:edSy:t:ð S:òv::ð|y:ö m:n*:H p:Wc:ax:rH .
t:nm:ØeVt:sT:an:m:Î . t:t: A:ð¢ar-p:m:Î . t:t::ð m:dep:üt:km:üN:aö
m:daev:Äc:ðt:s:aö m:dÓÞp:t:a B:v:et: . n:any:ð\:em:y:ö
b:ÒÉev:½ðy:ö b:ÒÉev:½a . m:Øm:Øx:v:H kaSy:am:ðv:as:in:a 
v:iy:üv:nt::ð ev:½av:nt:H . ev:wan:m:y:ö b:ÒÉk:ðS:m:Î .
c:t:Øj:aül:ö b:ÒÉk:ðS:m:Î . y:nm:àty:Øn:aüv:p:Sy:et: . y:ö b:ÒÉa 
n:av:p:Sy:et: . y:ö ev:\N:Øn:aüv:p:Sy:et: . y:em:ndÓagn:i n:av:p:Sy:ðt:am:Î . 
y:ö v:,N:ady::ð n:av:p:Sy:ent: . t:m:ðv: t:¶:ðj: pl:ØÄev:RÏB:av:ö
hòm:m:Øm:aö s:öeSl:\y: v:s:nt:ö c:ndÓk:ðeXs:m:)B:ö 
c:ndÓekriXö s::ðm:s:Üy:aüegn:n:y:n:ö B:Üet:B:Üe\:t:ev:g:Òhö 
eS:v:ö m:am:ðv:m:eB:Dy:ay:nt::ð m:ØVt:ekelb:\:asty:Vt:b:nD:a 
m:yy:ðv: l:in:a B:v:ent: . y:ð c:any:ð kaSy:aö p:Øri\: kaerN:H
)et:g:Òhrt:asty:Vt:B:sm:D:arN:asty:Vt:,dÓax:D:arN:asty:Vt:- 
s::ðm:v:arv:Òt:asty:Vt:g:Òhy:ag:asty:Vt:ev:Ã:ðÃ:rac:ün:asty:Vt:- 
p:Wc:ax:rj:p:asty:Vt:B:òrv:ac:ün:a B:òrv:iö G::ðraedy:at:n:aö
n:an:aev:D:aö kaSy:aö p:rðt:a B:ØVtv:a t:t:H S:عa m:aö )p:½nt:ð
c: . Ant:g:àühð rðt::ð m:Ü*:ö p:Øri\:ö v:a ev:s:àj:ent: t:da t:ðn: es:Wc:nt:ð 
ep:t:än:Î . t:m:ðv: p:ap:kaerN:ö m:àt:ö p:Sy:Àil:l::ðeht::ð B:òrv:st:ö 
p:at:y:ty:+m:NRl:ð jv:l:jjv:l:n:kÙNRð\v:ny:ð\v:ep: . t:t:Á:a)m:adðn: 
en:v:s:ðd)m:adðn: en:v:s:ðtkaSy:aö el:¤-ep:Ny:aem:ty:Øp:en:\:t:Î .. 
! B:dÓö kN:ðüeB:H S:àN:Øy:am: dðv:aH .. B:dÓö p:Sy:ðm:ax:eB:y:üj:*:aH ..
esT:ròr¤óst:ØÄÙv:aús:st:n:ÜeB:H .. vy:S:ðm: dðv:eht:ö y:day:ØH ..
sv:est: n: EndÓ:ð v:à¹Â:v:aH .. sv:est: n:H p:Ü\:a ev:Ã:v:ðdaH ..
sv:est: n:st:axy::ðý AerÄn:ðem:H .. sv:est: n::ð b:àhsp:et:düD:at:Ø ..
! S:aent:H S:aent:H S:aent:H .. herH ! t:ts:t:Î ..
Eet: B:sm:j:ab:al::ðp:en:\:ts:m:apt:a ..
 
 

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 juancas

AUDIOS IVOOX.COM y EMBEDR PLAYLISTIVOOX.COM


PRINCIPALES de ivoox.com

  BIBLIA I - LINKS en ivoox.com

 1. BIBLIA - LINKS en ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 2. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com

 3. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 4. EGIPTO - LINKS - ivoox.com

 5. EGIPTO - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 6. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com

 7. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com - martes, 28 de agosto de 2012
 8. HISTORIA en GENERAL - LINKS

 9. HISTORIA en GENERAL - LINKS - jueves, 4 de octubre de 2012

PLAYLIST - EMBEDR


 1. JESUCRITO I - viernes 13 de enero de 2012
 2. Mundo Religioso 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Mundo Religioso 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 4. Mitología Universal 1 (Asturiana) - jueves 29 de diciembre de 2011
 5. El Narrador de Cuentos - UNO - jueves 29 de diciembre de 2011
 6. El Narrador de Cuentos - DOS - jueves 29 de diciembre de 2011

MEDICINA NATURAL, RELAJACION

 1. Medicina Natural - Las Plantas Medicinales 1 (Teoría) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 2. Medicina Natural - Plantas Medicinales 1 y 2 (Visión de las Plantas) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Practica de MEDITATION & RELAXATION 1 - viernes 6 de enero de 2012
 4. Practica de MEDITATION & RELAXATION 2 - sábado 7 de enero de 2012

VAISHNAVAS, HINDUISMO

 1. KRSNA - RAMA - VISHNU -  jueves 16 de febrero de 2012
 2. Gopal Krishna Movies -  jueves 16 de febrero de 2012
 3. Yamuna Devi Dasi -  jueves 16 de febrero de 2012
 4. SRILA PRABHUPADA I -  miércoles 15 de febrero de 2012
 5. SRILA PRABHUPADA II -  miércoles 15 de febrero de 2012
 6. KUMBHA MELA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 7. AVANTIKA DEVI DASI - NÉCTAR BHAJANS -  miércoles 15 de febrero de 2012
 8. GANGA DEVI MATA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 9. SLOKAS y MANTRAS I - lunes 13 de febrero de 2012
 10. GAYATRI & SHANTI MANTRAS - martes 14 de febrero de 2012
 11. Lugares Sagrados de la India 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 12. Devoción - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011
 13. La Sabiduria de los Maestros 1 - jueves 29 de diciembre de 2011
 14. La Sabiduria de los Maestros 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 15. La Sabiduria de los Maestros 3 - jueves 29 de diciembre de 2011
 16. La Sabiduria de los Maestros 4 - jueves 29 de diciembre de 2011
 17. La Sabiduría de los Maestros 5 - jueves 29 de diciembre de 2011
 18. Universalidad 1 - miércoles 4 de enero de 2012

Biografías

 1. Biografía de los Clasicos Antiguos Latinos 1 - viernes 30 de diciembre de 2011
 2. Swami Premananda - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011

Romanos

 1. Emperadores Romanos I - domingo 1 de enero de 2012

Egipto

 1. Ajenaton, momias doradas, Hatshepsut, Cleopatra - sábado 31 de diciembre de 2011
 2. EL MARAVILLOSO EGIPTO I - jueves 12 de enero de 2012
 3. EL MARAVILLOSO EGIPTO II - sábado 14 de enero de 2012
 4. EL MARAVILLOSO EGIPTO III - lunes 16 de enero de 2012
 5. EL MARAVILLOSO EGIPTO IV - martes 17 de enero de 2012
 6. EL MARAVILLOSO EGIPTO V - miércoles 18 de enero de 2012
 7. EL MARAVILLOSO EGIPTO VI - sábado 21 de enero de 2012
 8. EL MARAVILLOSO EGIPTO VII - martes 24 de enero de 2012
 9. EL MARAVILLOSO EGIPTO VIII - viernes 27 de enero de 2012

La Bíblia

 1. El Mundo Bíblico 1 - lunes 2 de enero de 2012 (de danizia)
 2. El Mundo Bíblico 2 - martes 3 de enero de 2012 (de danizia)
 3. El Mundo Bíblico 3 - sábado 14 de enero de 2012
 4. El Mundo Bíblico 4 - sábado 14 de enero de 2012
 5. El Mundo Bíblico 5 - martes 21 de febrero de 2012
 6. El Mundo Bíblico 6 - miércoles 22 de febrero de 2012
 1. La Bíblia I - lunes 20 de febrero de 2012
 2. La Bíblia II - martes 10 de enero de 2012
 3. La Biblia III - martes 10 de enero de 2012
 4. La Biblia IV - miércoles 11 de enero de 2012
 5. La Biblia V - sábado 31 de diciembre de 2011

TABLA - FUENTES - FONTS

SOUV2 BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font
free counters
Disculpen las Molestias
 1. AUDIO en ivoox.com - LINKS

TABLA de Greek Mythology

Category: Greek Mythology | A - Amp | Amp - Az | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q- R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Greek Mythology stub | Ab - Al | Ale - Ant | Ant - Az | B | C | D | E | F - G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q - R | R | S | T | A - K | L - Z | Category:Greek deity stubs (593)EA2 | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | Z

No hay comentarios:

Publicar un comentario