viernes, 6 de septiembre de 2013

Los 1.000 Nombres de la Diosa LalitaSRI

NRSIMHADEVA

MULTIPLY


juancas

SRI NRSIMHADEVA - MULTIPLY

Creado por juancas  del 06 de SEPTIEMBRE del 2013


Miniatura
200 vídeos

DEVOTIONAL SONGS

de de The Bhakti ChannelLos 1.000 Nombres de la Diosa LalitaXyanm!,

isNËraé[iv¢ha< iÇnyna< mai[KymaEilS)…rt!

taranaykzeora< iSmtmuoImapInv]aeéham!,

pai[_yamilpU[RrÆc;k< r­aeTpl< ivætI—

saEMya< rÆ"qSwr­cr[a< XyayeTpramiMbkam!.

dhy˜nam |

sind¨r˜ruõavigrah˜Õ trinayan˜Õ m˜õikyamaulisphurat

t˜r˜n˜yakaþekhar˜Õ smitamukhŸm˜pŸnavakÿoruh˜m |

p˜õibhy˜malip¨rõaratnacaÿakaÕ raktotpalaÕ vibhratŸÕ

saumy˜Õ ratnagha÷astharaktacaraõ˜Õ dhy˜yetpar˜mambik˜m ||

{dhyaanam.h .}

sinduuraaruNavigrahaaM trinayanaaM maaNikyamaulisphurat.h

taaraanaayakashekharaaM smitamukhiimaapiinavakshoruhaam.h .

paaNibhyaamalipuurNaratnachashhakaM raktotpalaM vibhratiiM

saumyaaM ratnaghaTastharaktacharaNaaM dhyaayetparaamambikaam.h ..

The Divine mother is to be meditated upon as shining in a vermilion-red body, with a triple eyes, sporting a crown of rubies studded with the crescent moon, a face all smiles, a splendid bust, one hand holding a jewel-cup brimming with mead, and the other twirling a red lotus.


Aé[a< ké[a tri¼t]I—

x&tpaza»‚zpu:pba[capam!,

Ai[maidi-rav&ta< myuoE>

AhimTyev iv-avye -vanIm!.

aruõ˜Õ karuõ˜ taraðgitakÿŸÕ

dh®tap˜þ˜ðkuþapuÿpab˜õac˜p˜m |

aõim˜dibhir˜v®t˜Õ mayukhai×

ahamityeva vibh˜vaye bhav˜nŸm ||

aruNAM karuNA taraN^gitakshiiM

dhR^itapAshaaN^kushapushhpabaaNachaapaam.h .

aNimaadibhiraavR^itaaM mayukhaiH

ahamityeva vibhaavaye bhavaaniim.h ..

I meditate on the great Empress. She is red in color, and her eyes are full of compassion, and holds the noose, the goad, the bow and the flowery arrow in Her hands. She is surrounded on all sides by powers such as aNimaa for rays and She is the Self within me.

Xyayet! pÒasnSwa< ivkistvdna< pÒpÇayta]I—

hema-a< pItvôa< krkiltlsÏempÒa< vra¼Im!,

svaRl»aryu­a< sttm-yda< -­nèa< -vanI—

ïIiv*a< zaNtmUit¡ sklsurnuta< svRsMpTàdaÇIm!.

dhy˜yet padm˜sanasth˜Õ vikasitavadan˜Õ padmapatr˜yat˜kÿŸÕ

hem˜bh˜Õ pŸtavastr˜Õ karakalitalasaddhemapadm˜Õ var˜ðgŸm |

sarv˜laðk˜rayukt˜Õ satatamabhayad˜Õ bhaktanamr˜Õ bhav˜nŸÕ

þrŸvidy˜Õ þ˜ntam¨rtiÕ sakalasuranut˜Õ sarvasampatprad˜trŸm ||

dhyaayet.h padmaasanasthAM vikasitavadanAM padmapatraayataakshIM

hemAbhAM pItavastrAM karakalitalasaddhemapadmaaM varAN^giim.h .

sarvaalaN^kaarayuktaaM satatamabhayadAM bhaktanamraaM bhavaaniiM

shrIvidyAM shaantamUrtiM sakalasuranutAM sarvasampatpradAtrIm.h ..

The Divine Goddess is to be meditated meditate upon as seated on the lotus with petal eyes. She is golden hued, and has lotus flowers in Her hand. She dispels fear of the devotees who bow before Her. She is the embodiment of peace, knowledge (vidyaa), is praised by gods and grants every kind of wealth wished for.

sk…»‚mivlepnamilkcuiMb kStUirka<

smNdhiste][a< szrcappaza»‚zam!,

Aze;jn maeihnI— Aé[ maLy-U;aMbra<

jpak…sum -asura< jpivxaE SmrediMbkam!.

sakuðkumavilepan˜malikacumbi kast¨rik˜Õ

samandahasitekÿaõ˜Õ saþarac˜pap˜þ˜ðkuþ˜m |

aþeÿajana mohinŸm aruõa m˜lyabh¨ÿ˜mbar˜Õ

jap˜kusuma bh˜sur˜Õ japavidhau smaredambik˜m ||

sakuN^kumavilepanaamalikachumbi kastuurikaaM

samandahasitekshaNaaM sasharachaapapaashaaN^kushaam.h .

asheshhajana mohiniiM aruNa maalyabhuushhaambaraaM

japaakusuma bhaasuraaM japavidhau smaredambikaam.h ..

I meditate on the Mother, whose eyes are smiling, who holds the arrow, bow, noose and the goad in Her hand. She is glittering with red garlands and ornaments. She is painted with kumkuma on her forehead and is red and tender like the japa flower.

. Aw ïIliltashönam StaeÇm!.

lilta shönam StaeÇ<

|| atha þrŸlalit˜sahasran˜ma stotram ||

lalit˜ sahasran˜ma stotraÕ

.. atha shriilalitaasahasranaama stotram.h ..

lalitaa sahasranaama stotraM}

` ïImata ïImhara}I ïImiTs   icdi¶k…{fs<-Uta devkayRsmu*ta. 1.

om þrŸm˜t˜ þrŸmah˜r˜jñŸ þrŸmatsiÕh˜saneþvarŸ |

cidagnikuõýasambh¨t˜ devak˜ryasamudyat˜ || 1||

OM shriimaataa shriimahaaraaGYI shriimatsi.nhaasaneshvarii .

chidagnikuNDasaMbhuutaa devakaaryasamudyataa .. 1..

%*Ñanushöa-a ctubaR÷smiNvta,

ragSvêppazaF(a ³aexakara»‚zaeJJvla. 2.

udyadbh˜nusahasr˜bh˜ caturb˜husamanvit˜ |

r˜gasvar¨pap˜þ˜ýhy˜ krodh˜k˜r˜ðkuþojjval˜ || 2||

udyadbhAnusahasrAbhA chaturbaahusamanvitaa .

raagasvaruupapaashaaDhyaa krodhaakaaraaN^kushojjvalaa .. 2..

mnaeêpe]ukaed{fa pÂtNmaÇsayka,

injaé[à-apUrm¾dœäüa{fm{fla. 3.

manor¨pekÿukodaõý˜ pañcatanm˜tras˜yak˜ |

nij˜ruõaprabh˜p¨ramajjadbrahm˜õýamaõýal˜ || 3||

manoruupekshukodaNDaa paJNchatanmaatrasaayakaa .

nijaaruNaprabhaapuuramajjadbrahmaaNDamaNDalaa .. 3..

cMpkazaekpuÚagsaEgiNxklsTkca,

k…éivNdmi[ïe[IknTkaeqIrmi{fta. 4.

campak˜þokapunn˜gasaugandhikalasatkac˜ |

kuruvindamaõiþreõŸkanatko÷Ÿramaõýit˜ || 4||

champakaashokapunnaagasaugandhikalasatkachaa .

kuruvindamaNishreNiikanatkoTiiramaNDitaa .. 4..

AòmIcNÔivæajpdilkSwlzaei-ta,

muocNÔkl»a-m&gnai-ivze;ka. 5.

aÿ÷amŸcandravibhr˜japadalikasthalaþobhit˜ |

mukhacandrakalaðk˜bham®gan˜bhiviþeÿak˜ || 5||

ashhTamIchandravibhraajapadalikasthalashobhitaa .

mukhachandrakalaN^kAbhamR^iganaabhivisheshhakaa .. 5..
vdnSmrma¼Lyg&htaer[ici‘ka,

v³alúmIprIvahclNmIna-laecna. 6.

vadanasmaram˜ðgalyag®hatoraõacillik˜ |

vakr˜lakÿmŸparŸv˜hacalanmŸn˜bhalocan˜|| 6||

vadanasmaramaaN^galyagR^ihatoraNachillikA .
vakraalakshmiipariivaahachalanmiinaabhalochanaa.. 6..
nvcMpkpu:pa-nasad{fivraijta,

tarakaiNtitrSkairnasa-r[-asura. 7.

navacampakapuÿp˜bhan˜s˜daõýavir˜jit˜ |

t˜r˜k˜ntitirask˜rin˜s˜bharaõabh˜sur˜ || 7||

navachampakapushhpaabhanAsaadaNDaviraajitaa .
taaraakaantitiraskaarinaasaabharaNabhaasuraa .. 7..
kdMbmÃrI¬¯Ýk[RpUrmnaehra,

taq»yuglI-Ut tpnaefupm{fla. 8.

kadambamañjarŸkl®ptakarõap¨ramanohar˜ |

t˜÷aðkayugalŸbh¨ta tapanoýupamaõýal˜ || 8||

kadambamaJNjariiklR^iptakarNapuuramanoharaa .
taaTaN^kayugaliibhuuta tapanoDupamaNDalaa .. 8..
pÒragizladzR pir-aivkpael-U>,

nvivÔ‚mibMbïINyŠairrdnCDda. 9.

padmar˜gaþil˜darþa paribh˜vikapolabh¨× |

navavidrumabimbaþrŸnyakk˜riradanacchad˜ || 9||

padmaraagashilaadarsha paribhaavikapolabhuuH .
navavidrumabimbashriinyakkaariradanachchhadaa .. 9..
zuÏiv*a»‚rakariÖjpi“ÖyaeJJvla,

kpURrvIiqkamaedsmaki;RidgNtra. 10.

þuddhavidy˜ðkur˜k˜radvijapaðktidvayojjval˜ |

karp¨ravŸ÷ik˜modasam˜karÿidigantar˜ || 10||

shuddhavidyaaN^kuraakaaradvijapaN^ktidvayojjvalaa .
karpuuraviiTikaamodasamaakarshhidigantaraa .. 10..
injs   mNdiSmtà-apUrm¾Tkamezmansa. 11.

nijasaÕl˜pam˜dhuryavinirbhartsitakacchapŸ |

mandasmitaprabh˜p¨ramajjatk˜meþam˜nas˜ || 11||

nijasaMlaapamaadhuryavinirbhartsitakachchhapii .
mandasmitaprabhaapuuramajjatkaameshamaanasaa .. 11..
Anakiltsa†ZyicbukïIivraijta,

kamezbÏma¼LysUÇzaei-tk   an˜kalitas˜d®þyacibukaþrŸvir˜jit˜ |

k˜meþabaddham˜ðgalyas¨traþobhitakandhar˜ || 12||

anaakalitasaadR^ishyachibukashriiviraajitaa .
kaameshabaddhamaaN^galyasuutrashobhitaka.ndharaa .. 12..
knka¼dkeyUrkmnIy-ujaiNvta,

rÆ¢EveyicNtaklaelmu­a)laiNvta. 13.

kanak˜ðgadakey¨rakamanŸyabhuj˜nvit˜ |

ratnagraiveyacint˜kalolamukt˜phal˜nvit˜ || 13||

kanakaaN^gadakeyuurakamaniiyabhujaanvitaa .
ratnagraiveyachintaakalolamuktaaphalaanvitaa .. 13..
kameñràemrÆmi[àitp[StnI,

na_yalvalraemaillta)lk…cÖyI. 14.

k˜meþvarapremaratnamaõipratipaõastanŸ |

n˜bhy˜lav˜larom˜lilat˜phalakucadvayŸ || 14||

kaameshvarapremaratnamaNipratipaNastanii .
naabhyaalavaalaromaalilataaphalakuchadvayii .. 14..
lúyraemltaxartasmuÚeymXyma,

Stn-ardlNmXyp”bNxvilÇya. 15.

lakÿyaromalat˜dh˜rat˜samunneyamadhyam˜ |

stanabh˜radalanmadhyapa÷÷abandhavalitray˜ || 15||

lakshyaromalataadhaarataasamunneyamadhyamaa .
stanabhaaradalanmadhyapaTTabandhavalitrayaa .. 15..
Aé[aé[ kaEsuM-vô-aSvTkqItqI,

rÆiki»i[karMyrznadam-Ui;ta. 16.

aruõ˜ruõa kausumbhavastrabh˜svatka÷Ÿta÷Ÿ |

ratnakiðkiõik˜ramyaraþan˜d˜mabh¨ÿit˜ || 16||

aruNaaruNa kausumbhavastrabhaasvatkaTiitaTii .
ratnakiN^kiNikaaramyarashanaadaamabhuushhitaa .. 16..
kamez}atsaE-aGymadRvaeéÖyaiNvta,

mai[Kymk…qakarjanuÖyivraijta. 17.

k˜meþajñ˜tasaubh˜gyam˜rdavorudvay˜nvit˜ |

m˜õikyamaku÷˜k˜raj˜nudvayavir˜jit˜ || 17||

kaameshaGYaatasaubhaagyamaardavorudvayaanvitaa .
maaNikyamakuTaakaarajaanudvayaviraajitaa .. 17..
#NÔgaeppiri]ÝSmrtU[a-j   gUFguL)a kªmRp&ójiy:[uàpdaiNvta. 18.

indragopaparikÿiptasmarat¨õ˜bhajaðghik˜ |

g¨ýhagulph˜ k¨rmap®ÿ÷hajayiÿõuprapad˜nvit˜ || 18||

indragopaparikshiptasmaratuuNaabhajaMghikaa .
guuDhagulphaa kuurmapR^ishhThajayishhNuprapadaanvitaa .. 18..
nodIixits   pdÖyà-ajalprak«tsraeéha. 19.

nakhadŸdhitisañchannanamajjanatamoguõ˜ |

padadvayaprabh˜j˜lapar˜k®tasaroruh˜ || 19||

nakhadiidhitisaMchhannanamajjanatamoguNaa .
padadvayaprabhaajaalaparaakR^itasaroruhaa .. 19..
isÃanmi[miÃirmi{ftïIpdaMbuja,

mralImNdgmn mhalav{yzevix>. 20.

siñj˜namaõimañjirimaõýitaþrŸpad˜mbuj˜ |

mar˜lŸmandagamana mah˜l˜vaõyaþevadhi× || 20||

siJNjaanamaNimaJNjirimaNDitashriipadaambujaa .
maraaliimandagamana mahaalaavaNyashevadhiH .. 20..
svaRé[a=nv*a¼I svaR-r[-Ui;ta,

izvkameñra»Swa izva SvaxInv‘-a. 21.

sarv˜ruõ˜'navady˜ðgŸ sarv˜bharaõabh¨ÿit˜ |

þivak˜meþvar˜ðkasth˜ þiv˜ sv˜dhŸnavallabh˜ || 21||

sarvaaruNaa.anavadyaaN^gii sarvaabharaNabhuushhitaa .
shivakaameshvaraaN^kasthaa shivaa svaadhiinavallabhaa .. 21..

sumeémXyz&¼Swa ïImÚgrnaiyka,

icNtami[g&haNtSwa pÂäüasniSwta. 22.

sumerumadhyaþ®ðgasth˜ þrŸmannagaran˜yik˜ |

cint˜maõig®h˜ntasth˜ pañcabrahm˜sanasthit˜ || 22||

sumerumadhyashR^iN^gasthaa shriimannagaranaayikaa .

chintaamaNigR^ihaantasthaa paJNchabrahmaasanasthitaa .. 22..

mhapÒaqvIs   suxasagrmXySwa kama ]I kamdaiynI. 23.

mah˜padm˜÷avŸsaÕsth˜ kadambavanav˜sinŸ |

sudh˜s˜garamadhyasth˜ k˜m˜kÿŸ k˜mad˜yinŸ || 23||

mahaapadmaaTaviisaMsthaa kadambavanavaasinii .

sudhaasaagaramadhyasthaa kaamaakshii kaamadaayinii .. 23..

devi;Rg[s<"atStUymanaTmvE-va,

-{fasurvxae*u­zi­senasmiNvta. 24.

devarÿigaõasaðgh˜tast¨yam˜n˜tmavaibhav˜ |

bhaõý˜suravadhodyuktaþaktisen˜samanvit˜ || 24||

devarshhigaNasa.nghaatastuuyamaanaatmavaibhavaa .

bhaNDaasuravadhodyuktashaktisenaasamanvitaa .. 24..

sMpTkrIsmaêFis   AñaêFaixiótañkaeiqkaeiqi-rav&ta. 25.

sampatkarŸsam˜r¨ýhasindhuravrajasevit˜ |

aþv˜r¨ýh˜dhiÿ÷hit˜þvako÷iko÷ibhir˜v®t˜ || 25||

sampatkariisamaaruuDhasi.ndhuravrajasevitaa .

ashvaaruuDhaadhishhThitaashvakoTikoTibhiraavR^itaa .. 25..

c³rajrwaêFsvaRyuxpir:k«ta,

geyc³rwaêFmiÙ[Ipirseivta. 26.

cakrar˜jarath˜r¨ýhasarv˜yudhapariÿk®t˜ |

geyacakrarath˜r¨ýhamantriõŸparisevit˜ || 26||

chakraraajarathaaruuDhasarvaayudhaparishhkR^itaa .

geyachakrarathaaruuDhamantriNiiparisevitaa .. 26..

ikirc³rwaêFd{fnawpurSk«ta,

Jvalmailinkai]ÝviûàakarmXyga. 27.

kiricakrarath˜r¨ýhadaõýan˜thapurask®t˜ |

jv˜lam˜linik˜kÿiptavahnipr˜k˜ramadhyag˜ || 27||

kirichakrarathaaruuDhadaNDanaathapuraskR^itaa .

jvaalamaalinikaakshiptavahnipraakaaramadhyagaa .. 27..

-{fsENyvxae*u­zi­iv³mhi;Rta,

inTyapra³maqaepinrI][smuTsuka. 28.

bhaõýasainyavadhodyuktaþaktivikramaharÿit˜ |

nity˜par˜kram˜÷opanirŸkÿaõasamutsuk˜ || 28||

bhaNDasainyavadhodyuktashaktivikramaharshhitaa .

nityaaparaakramaaTopaniriikshaNasamutsukaa .. 28..

-{fpuÇvxae*u­balaiv³mniNdta,

miÙ{yMbaivrictiv;¼vxtaei;ta. 29.

bhaõýaputravadhodyuktab˜l˜vikramanandit˜ |

mantriõyamb˜viracitaviÿaðgavadhatoÿit˜ || 29||

bhaNDaputravadhodyuktabaalaavikramananditaa .

mantriNyambaavirachitavishhaN^gavadhatoshhitaa .. 29..

ivzu³àa[hr[varahIvIyRniNdta,

kameñrmuoalaekkiLptïIg[eñra. 30.

viþukrapr˜õaharaõav˜r˜hŸvŸryanandit˜ |

k˜meþvaramukh˜lokakalpitaþrŸgaõeþvar˜ || 30||

vishukrapraaNaharaNavaaraahiiviiryananditaa .

kaameshvaramukhaalokakalpitashriigaNeshvaraa .. 30..

mhg[ezini-RÚiv¹yÙàhi;Rta,

-{fasureNÔinmuR­zôàTyôvi;R[ I. 31.

mahagaõeþanirbhinnavighnayantrapraharÿit˜ |

bhaõý˜surendranirmuktaþastrapratyastravarÿiõŸ || 31||

mahagaNeshanirbhinnavighnayantrapraharshhitaa .

bhaNDaasurendranirmuktashastrapratyastravarshhiNii .. 31..

kra¼‚ilnoaeTpÚnaray[dzak«it>,

mhapazuptaôai¶indRGxasursEinka. 32.

kar˜ðgulinakhotpannan˜r˜yaõadaþ˜k®ti× |

mah˜p˜þupat˜str˜gninirdagdh˜surasainik˜ || 32||

karaaN^gulinakhotpannanaaraayaNadashaakR^itiH .

mahaapaashupataastraagninirdagdhaasurasainikaa .. 32..

kameñraôindRGxs-{fasurzUNyka,

äüaepeNÔmheNÔaiddevs   k˜meþvar˜stranirdagdhasabhaõý˜suraþ¨nyak˜ |

brahmopendramahendr˜didevasaÕstutavaibhav˜ || 33||

kaameshvaraastranirdagdhasabhaNDaasurashuunyakaa .

brahmopendramahendraadidevasaMstutavaibhavaa .. 33..

hrneÇai¶s,

ïImÖaG-vkªqEkSvêpmuop»ja. 34.

haranetr˜gnisandagdhak˜masañjŸvanauÿadhi× |

þrŸmadv˜gbhavak¨÷aikasvar¨pamukhapaðkaj˜ || 34||

haranetraagnisaMdagdhakaamasaMjiivanaushhadhiH .

shriimadvaagbhavakuuTaikasvaruupamukhapaN^kajaa .. 34..

k{Qax>kiqpyRNtmXykªqSvêip[I,

zi­kªqEktapÚkq(xae-agxair[ I. 35.

kaõ÷h˜dha×ka÷iparyantamadhyak¨÷asvar¨piõŸ |

þaktik¨÷aikat˜pannaka÷yadhobh˜gadh˜riõŸ || 35||

kaNThaadhaHkaTiparyantamadhyakuuTasvaruupiNii .

shaktikuuTaikataapannakaTyadhobhaagadhaariNii .. 35..

mulmÙaiTmka mUlkªqÇyklebra,

k…lam&tEkriska k…ls   mulamantr˜tmik˜ m¨lak¨÷atrayakalebar˜ |

kul˜m®taikarasik˜ kulasaðketap˜linŸ || 36||

mulamantraatmikaa muulakuuTatrayakalebaraa .

kulaamR^itaikarasikaa kulasaMketapaalinii .. 36..

k…la¼na k…laNtSwa kaEilnI k…lyaeignI,

Ak…la smyaNtSwa smyacartTpra. 37.

kul˜ðgan˜ kul˜ntasth˜ kaulinŸ kulayoginŸ |

akul˜ samay˜ntasth˜ samay˜c˜ratatpar˜ || 37||

kulaaN^ganaa kulaantasthaa kaulinii kulayoginii .

akulaa samayaantasthaa samayaachaaratatparaa .. 37..

mUlaxarEkinlya äü¢iNwiv-eidnI,

mi[pUraNtêidta iv:[u¢iNwiv-eidnI. 38.

m¨l˜dh˜raikanilay˜ brahmagranthivibhedinŸ |

maõip¨r˜ntar¨dit˜ viÿõugranthivibhedinŸ || 38||

muulaadhaaraikanilayaa brahmagranthivibhedinii .

maNipuuraantaruuditaa vishhNugranthivibhedinii .. 38..

Aa}ac³aNtralSwa éÔ¢iNwiv-eidnI,

shöaraMbujaêFa suxasarai-vi;R[ I. 39.

˜jñ˜cakr˜ntar˜lasth˜ rudragranthivibhedinŸ |

sahasr˜r˜mbuj˜r¨ýh˜ sudh˜s˜r˜bhivarÿiõŸ || 39||

aaGYaachakraantaraalasthaa rudragranthivibhedinii .

sahasraaraambujaaruuDhaa sudhaasaaraabhivarshhiNii .. 39..

tif‘tasméic> ;qœc³aepirs   mhasi­> k…{filnI ibstNtutnIysI. 40.

taýillat˜samaruci× ÿa÷cakroparisaÕsthit˜ |

mah˜sakti× kuõýalinŸ bisatantutanŸyasŸ || 40||

taDillataasamaruchiH shhaTchakroparisaMsthitaa .

mahaasaktiH kuNDalinii bisatantutaniiyasii .. 40..

-vanI -avnagMya -var{yk…Qairka,

-Ôiàya -ÔmUitR> -­saE-aGydaiynI. 41.

bhav˜nŸ bh˜van˜gamy˜ bhav˜raõyaku÷h˜rik˜ |

bhadrapriy˜ bhadram¨rti× bhaktasaubh˜gyad˜yinŸ || 41||

bhavaanI bhaavanaagamyaa bhavaaraNyakuThaarikaa .

bhadrapriyaa bhadramuurtiH bhaktasaubhaagyadaayinii .. 41..

-i­iàya -i­gMya -i­vZya -yapha,

za<-vI zardaraXya zvaR[I zmRdaiynI. 42.

bhaktipriy˜ bhaktigamy˜ bhaktivaþy˜ bhay˜pah˜ |

þ˜mbhavŸ þ˜rad˜r˜dhy˜ þarv˜õŸ þarmad˜yinŸ || 42||

bhaktipriyaa bhaktigamyaa bhaktivashyaa bhayaapahaa .

shAMbhavii shaaradaaraadhyaa sharvaaNii sharmadAyinI .. 42..

za   zataedrI zaiNtmtI inraxara inr   þ˜ðkarŸ þrŸkarŸ s˜dhvŸ þaraccandranibh˜nan˜ |

þ˜todarŸ þ˜ntimatŸ nir˜dh˜r˜ nirañjan˜ || 43||

shAMkarI shrIkarI saadhvii sharachchandranibhaananaa .

shaatodarii shaantimatii niraadhaaraa nira.njanaa .. 43..
inleRpa inmRla inTya inrakra inrak…la,

inguR[a in:kla zaNta in:kama inêpPlva. 44.

nirlep˜ nirmal˜ nity˜ nir˜kar˜ nir˜kul˜ |

nirguõ˜ niÿkal˜ þ˜nt˜ niÿk˜m˜ nir¨paplav˜ || 44||

nirlepaa nirmalaa nityaa niraakaraa niraakulaa .
nirguNA nishhkalaa shaantaa nishhkaamaa niruupaplavaa .. 44..
inTymu­a inivRkara in:àpÂainraïya,

inTyzuÏa inTybuÏa inrv*a inrNtra. 45.

nityamukt˜ nirvik˜r˜ niÿprapañc˜nir˜þray˜ |

nityaþuddh˜ nityabuddh˜ niravady˜ nirantar˜ || 45||

nityamuktaa nirvikaaraa nishhprapaJNchaaniraashrayaa .
nityashuddhaa nityabuddhaa niravadyaa nirantaraa .. 45..
in:kar[a in:kl»a inépix> inrIñra,

nIraga ragmwnI inmRda mdnaiznI. 46.

niÿk˜raõ˜ niÿkalaðk˜ nirupadhi× nirŸþvar˜ |

nŸr˜g˜ r˜gamathanŸ nirmad˜ madan˜þinŸ || 46||

nishhkaaraNA nishhkalaN^kaa nirupadhiH niriishvaraa .

niiraagaa raagamathanii nirmadaa madanaashinii .. 46..
iniíNta inrh   inmRma mmtahÙI in:papa papnaiznI. 47.

niþcint˜ nirahaðk˜r˜ nirmoh˜ mohan˜þinŸ |

nirmam˜ mamat˜hantrŸ niÿp˜p˜ p˜pan˜þinŸ || 47||

nishchintaa nirahaMkaaraa nirmohaa mohanaashinii .
nirmamaa mamataahantrii nishhpaapaa paapanaashinii .. 47..
in:³aexa ³aexzmnI inlaeR-a lae-naiznI,

in>s   niÿkrodh˜ krodhaþamanŸ nirlobh˜ lobhan˜þinŸ |

ni×saÕþay˜ saÕþayaghnŸ nirbhav˜ bhavan˜þinŸ || 48||

nishhkrodhaa krodhashamanii nirlobhaa lobhanaashinii .
niHsaMshayaa saMshayaghnii nirbhavaa bhavanaashinii .. 48..
inivRkLpa inrabaxa in-eRda -ednaiznI,

innaRza m&TyumwnI ini:³ya in:pir¢ha. 49.

nirvikalp˜ nir˜b˜dh˜ nirbhed˜ bhedan˜þinŸ |

nirn˜þ˜ m®tyumathanŸ niÿkriy˜ niÿparigrah˜ || 49||

nirvikalpaa niraabaadhaa nirbhedaa bhedanaashinii .
nirnaashaa mR^ityumathanii nishhkriyaa nishhparigrahaa .. 49..
inStula inlick…ra inrpaya inrTyya,

ÊlR-a ÊgRma ÊgaR Ê>ohÙI suoàda. 50.

nistul˜ nilacikur˜ nirap˜y˜ niratyay˜ |

durlabh˜ durgam˜ durg˜ du×khahantrŸ sukhaprad˜ || 50||

nistulaa nilachikuraa nirapaayaa niratyayaa .
durlabhaa durgamA durgA duHkhahantrii sukhapradaa .. 50..
ÊòËra ÊracarzmnI dae;vijRta,

svR}a saNÔké[a smanixkvijRta. 51.

duÿ÷ad¨r˜ dur˜c˜raþamanŸ doÿavarjit˜ |

sarvajñ˜ s˜ndrakaruõ˜ sam˜nadhikavarjit˜ || 51||

dushhTadUrA duraachaarashamanii doshhavarjitaa .
sarvaGYA saandrakaruNaa samaanadhikavarjitaa .. 51..
svRzi­myI svRm¼la sÌitàda,

sveRñir svRmyI svRmÙSvêip[I. 52.

sarvaþaktimayŸ sarvamaðgal˜ sadgatiprad˜ |

sarveþvari sarvamayŸ sarvamantrasvar¨piõŸ || 52||

sarvashaktimayii sarvamaN^galaa sadgatipradaa .
sarveshvari sarvamayii sarvamantrasvaruupiNI .. 52..
svRyÙaiTmka svRtÙêpa mnaeNmnI,

maheñrI mhadevI mhalúmI m&fiàya. 53.

sarvayantr˜tmik˜ sarvatantrar¨p˜ manonmanŸ |

m˜heþvarŸ mah˜devŸ mah˜lakÿmŸ m®ýapriy˜ || 53||

sarvayantraatmikaa sarvatantraruupaa manonmanI .
maaheshvarii mahaadevii mahaalakshmii mR^iDapriyaa .. 53..
mhaêpa mhapUJya mhapatknaiznI,

mhamaya mhasÅva mhazi­> mharit>. 54.

mah˜r¨p˜ mah˜p¨jy˜ mah˜p˜takan˜þinŸ |

mah˜m˜y˜ mah˜sattv˜ mah˜þakti× mah˜rati× || 54||

mahaaruupaa mahaapuujyaa mahaapaatakanaashinii .
mahaamaayaa mahaasattvaa mahaashaktiH mahaaratiH .. 54..
mha-aega mhEñyaR mhavIyaR mhabla,

mhabuiÏ> mhaisiÏ> mhayaegeñreñrI. 55.

mah˜bhog˜ mahaiþvary˜ mah˜vŸry˜ mah˜bal˜ |

mah˜buddhi× mah˜siddhi× mah˜yogeþvareþvarŸ || 55||

mahaabhogaa mahaishvaryaa mahaaviiryaa mahaabalaa .
mahaabuddhiH mahaasiddhiH mahaayogeshvareshvarii .. 55..
mhatÙa mhamÙa mhayÙa mhasna,

mhayag³maraXya mha-ErvpUijta. 56.

mah˜tantr˜ mah˜mantr˜ mah˜yantr˜ mah˜san˜ |

mah˜y˜gakram˜r˜dhy˜ mah˜bhairavap¨jit˜ || 56||

mahaatantraa mahaamantraa mahaayantraa mahaasanaa .
mahaayaagakramaaraadhyaa mahaabhairavapuujitaa .. 56..
mheñr mhakLp mhata{fvsai][I,

mhakamezmih;I mhaiÇpursuNdrI. 57.

maheþvara mah˜kalpa mah˜t˜õýavas˜kÿiõŸ |

mah˜k˜meþamahiÿŸ mah˜tripurasundarŸ || 57||

maheshvara mahaakalpa mahaataaNDavasaakshiNii .

mahaakaameshamahishhii mahaatripurasundarii .. 57..
ctu:;ò(upcaraF(a ctu:;iòklamyI,

mhactu:;iòkaeiqyaeignIg[seivta. 58.

catuÿÿaÿ÷yupac˜r˜ýhy˜ catuÿÿaÿ÷ikal˜mayŸ |

mah˜catuÿÿaÿ÷iko÷iyoginŸgaõasevit˜ || 58||

chatushhshhashhT.hyupachaaraaDhyaa chatushhshhashhTikalaamayii .
mahaachatushhshhashhTikoTiyoginiigaNasevitaa .. 58..
mnuiv*a cNÔiv*a cNÔm{flmXyga,

caéêp caéhasa caécNÔklaxra. 59.

manuvidy˜ candravidy˜ candramaõýalamadhyag˜ |

c˜rur¨pa c˜ruh˜s˜ c˜rucandrakal˜dhar˜ || 59||

manuvidyaa chandravidyaa chandramaNDalamadhyagaa .
chaaruruupa chaaruhaasaa chaaruchandrakalaadharaa .. 59..
cracrjgÚawa c³rajinketna,

pavRtI pÒnyna pÒragsmà-a. 60.

car˜carajagann˜th˜ cakrar˜janiketan˜ |

p˜rvatŸ padmanayan˜ padmar˜gasamaprabh˜ || 60||

charaacharajagannaathaa chakraraajaniketanaa .
paarvatii padmanayanaa padmaraagasamaprabhaa .. 60..
pÂàetasnasIna pÂäüSvéip[I,

icNmyI prmanNda iv}an"nêip[I. 61.

pañcapret˜san˜sŸn˜ pañcabrahmasvarupiõŸ |

cinmayŸ param˜nand˜ vijñ˜naghanar¨piõŸ || 61||

paJNchapretaasanaasiinaa paJNchabrahmasvarupiNii .
chinmayii paramaanandaa viGYaanaghanaruupiNii .. 61..
XyanXyat&Xyeyêpa xmaRxmRivvijRta,

ivñépa jagir[I SvpNtI tEjsaiTmka. 62.

dhy˜nadhy˜t®dhyeyar¨p˜ dharm˜dharmavivarjit˜ |

viþvarup˜ j˜gariõŸ svapantŸ taijas˜tmik˜ || 62||

dhyaanadhyaatR^idhyeyaruupaa dharmaadharmavivarjitaa .
vishvarupaa jaagariNii svapantii taijasaatmikaa .. 62..
suÝa àa}aiTmka tuyaR svaRvSwaivvijRta,

s&iòkÇIR äüêpa gaePÇI gaeivNdêip[I. 63.

supt˜ pr˜jñ˜tmik˜ tury˜ sarv˜vasth˜vivarjit˜ |

s®ÿ÷ikartrŸ brahmar¨p˜ goptrŸ govindar¨piõŸ || 63||

suptaa praaGYaatmikaa turyaa sarvaavasthaavivarjitaa .
sR^ishhTikartrii brahmaruupaa goptrii govindarUpiNI .. 63..
s   sdaizva=nu¢hda pÂk«Typray[a. 64.

saÕh˜riõŸ rudrar¨p˜ tirodh˜nakarŸþvarŸ |

sad˜þiv˜'nugrahad˜ pañcak®tyapar˜yaõ˜ || 64||

saMhAriNI rudrarUpA tirodhaanakarIshvarI .
sadAshivA.anugrahadaa paJNchakR^ityaparaayaNaa .. 64..
-anum{flmXySwa -ErvI -gmailnI,

pÒasna -gvtI pÒna-shaedrI. 65.

bh˜numaõýalamadhyasth˜ bhairavŸ bhagam˜linŸ |

padm˜san˜ bhagavatŸ padman˜bhasahodarŸ || 65||

bhaanumaNDalamadhyasthaa bhairavii bhagamAlinii .
padmaasanaa bhagavatii padmanaabhasahodarii .. 65..
%Nme;inim;aeTpÚivpÚ-uvnavlI,

shözI;Rvdna shöa]I shöpat!. 66.

unmeÿanimiÿotpannavipannabhuvan˜valŸ |

sahasraþŸrÿavadan˜ sahasr˜kÿŸ sahasrap˜t || 66||

unmeshhanimishhotpannavipannabhuvanaavalii .
sahasrashiirshhavadanaa sahasraakshii sahasrapaat.h .. 66..
AaäükIqjnnI v[aRïmivxaiyin,

inja}aêpingma pu{yapu{y)làda. 67.

˜brahmakŸ÷ajananŸ varõ˜þramavidh˜yini |

nij˜jñ˜r¨panigam˜ puõy˜puõyaphalaprad˜ || 67||

aabrahmakiiTajananii varNaashramavidhaayini .
nijaaGYArUpanigamaa puNyaapuNyaphalapradaa .. 67..
ïuitsImNtisNËrIk«tpadaâxUilka,

sklagms   þrutisŸmantasind¨rŸk®tap˜d˜bjadh¨lik˜ |

sakal˜gamasandohaþuktisampu÷amauktik˜ || 68||

shrutisiimantasinduuriikR^itapaadaabjadhuulikaa .
sakalaagamasaMdohashuktisaMpuTamauktikaa .. 68..
pué;awRàda pU[aR -aeignI -uvneñrI,

A   puruÿ˜rthaprad˜ p¨rõ˜ bhoginŸ bhuvaneþvarŸ |

ambik˜'n˜dinidhan˜ haribrahmendrasevit˜ || 69||

purushhaarthapradaa puurNaa bhoginii bhuvaneshvarii .
aMbikaa.anaadinidhanaa haribrahmendrasevitaa .. 69..
naray[I nadêpa namêpivvijRta,

ÿI—karI ÿImtI ù*a heyaepadeyvijRta. 70.

n˜r˜yaõŸ n˜dar¨p˜ n˜mar¨pavivarjit˜ |

hrŸðk˜rŸ hrŸmatŸ h®dy˜ heyop˜deyavarjit˜ || 70||

naaraayaNii naadarUpaa naamarUpavivarjitaa .
hriiMkaarii hriimatii hR^idyaa heyopaadeyavarjitaa .. 70..
rajrajaicRta ra}I rMya rajIvlaecna,

r   r˜jar˜j˜rcit˜ r˜jñŸ ramy˜ r˜jŸvalocan˜ |

rañjanŸ ramaõŸ rasy˜ raõatkiðkiõimekhal˜ || 71||

rAjarAjArchitaa raaGYii ramyaa raajiivalochanaa .

ra.njanii ramaNii rasyaa raNatkiN^kiNimekhalaa .. 71..
rma rakeNÊvdna ritêpa ritiàya,

r]akrI ra]s¹I rama rm[lMpqa. 72.

ram˜ r˜kenduvadan˜ ratir¨p˜ ratipriy˜ |

rakÿ˜karŸ r˜kÿasaghnŸ r˜m˜ ramaõalampa÷˜ || 72||

ramaa raakenduvadanaa ratiruupaa ratipriyaa .
rakshaakarii raakshasaghnii raamaa ramaNalampaTaa .. 72..
kaMya kamklaêpa kdMbk…sumiàya,

kLya[I jgtIkNda ké[arssagra. 73.

k˜my˜ k˜makal˜r¨p˜ kadambakusumapriy˜ |

kaly˜õŸ jagatŸkand˜ karuõ˜rasas˜gar˜ || 73||

kaamyaa kaamakalaaruupaa kadambakusumapriyaa .
kalyaaNii jagatiikandaa karuNaarasasaagaraa .. 73..
klavtI klalapa kaNta kadMbrIiàya,

vrda vamnyna vaé[ImdivVhla. 74.

kal˜vatŸ kal˜l˜p˜ k˜nt˜ k˜dambarŸpriy˜ |

varad˜ v˜manayan˜ v˜ruõŸmadavivhal˜ || 74||

kalaavatii kalaalaapaa kaantaa kaadambariipriyaa .
varadaa vaamanayanaa vaaruNiimadavivhalaa .. 74..
ivñaixka vedve*a ivNXyaclinvaisnI,

ivxaÇI vedjnnI iv:[umaya ivlaisnI. 75.

viþv˜dhik˜ vedavedy˜ vindhy˜calaniv˜sinŸ |

vidh˜trŸ vedajananŸ viÿõum˜y˜ vil˜sinŸ || 75||

vishvaadhikaa vedavedyaa vindhyaachalanivaasinii .
vidhaatrii vedajananii vishhNumAyaa vilaasinii .. 75..
]eÇSvêpa ]eÇezI ]eÇ]eÇ}pailnI,

]yv&iÏivinmuR­a ]eÇpalsmicRta. 76.

kÿetrasvar¨p˜ kÿetreþŸ kÿetrakÿetrajñap˜linŸ |

kÿayav®ddhivinirmukt˜ kÿetrap˜lasamarcit˜ || 76||

kshetrasvaruupaa kshetreshii kshetrakshetraGYapaalinii .
kshayavR^iddhivinirmuktaa kshetrapaalasamarchitaa .. 76..
ivjya ivmla vN*a vNdaéjnvTsla,

vaGvaidnI vamkezI viûm{flvaisnI. 77.

vijay˜ vimal˜ vandy˜ vand˜rujanavatsal˜ |

v˜gv˜dinŸ v˜makeþŸ vahnimaõýalav˜sinŸ || 77||

vijayaa vimalaa vandyaa vandaarujanavatsalaa .
vaagvaadinii vaamakeshii vahnimaNDalavaasinii .. 77..
-i­mTkLplitka pzupazivmaeicnI,

s<ùtaze;pa;{fa sdacaràvitRka. 78.

bhaktimatkalpalatik˜ paþup˜þavimocinŸ |

saÕh®t˜þeÿap˜ÿaõý˜ sad˜c˜rapravartik˜ || 78||

bhaktimatkalpalatikaa pashupaashavimochinii .
saMhR^itaasheshhapaashhaNDaa sadaachaarapravartikaa .. 78..
tapÇyai¶s   té[I tapsaraXya tnumXya tmaepha. 79.

t˜patray˜gnisantapta sam˜hl˜danacandrik˜ |

taruõŸ t˜pas˜r˜dhy˜ tanumadhy˜ tamopah˜ || 79||

taapatrayaagnisaMtapta samaahlaadanachandrikaa .
taruNii taapasaaraadhyaa tanumadhyaa tamopahaa .. 79..
icitStTpdlúyawaR icdekrsêip[I,

SvaTmanNdlvI-Utäüa*anNds. 80.

citistatpadalakÿy˜rth˜ cidekarasar¨piõŸ |

sv˜tm˜nandalavŸbh¨tabrahm˜dy˜nandasantati× || 80||

chitistatpadalakshyaarthaa chidekarasaruupiNii .
svaatmaanandalaviibhuutabrahmaadyaanandasa.ntatiH .. 80..
praàTyi‹tIêpa pZyNtI prdevta,

mXyma vEorIêpa -­mansh   par˜pratyakcitŸr¨p˜ paþyantŸ paradevat˜ |

madhyam˜ vaikharŸr¨p˜ bhaktam˜nasahaÕsik˜ || 81||

paraapratyakchitiirUpA pashyantii paradevataa .
madhyamaa vaikhariiruupaa bhaktamaanasahaMsikaa .. 81..
kameñràa[nafI k«t}a kampUijta,

z&¼arrss   k˜meþvarapr˜õan˜ýŸ k®tajñ˜ k˜map¨jit˜ |

þ®ðg˜rarasasamp¨rõ˜ jay˜ j˜landharasthit˜ || 82||

kaameshvarapraaNanaaDI kR^itaGYA kAmapUjitA .
shR^iN^gaararasasaMpuurNaa jayaa jaalandharasthitaa .. 82..
Aaef(a[pIQinlya ibNÊm{flvaisnI,

rhaeyag³maraXya rhStpR[tipRta. 83.

oýy˜õapŸ÷hanilay˜ bindumaõýalav˜sinŸ |

rahoy˜gakram˜r˜dhy˜ rahastarpaõatarpit˜ || 83||

oDyaaNapiiThanilayaa bindumaNDalavaasinii .
rahoyaagakramaaraadhyaa rahastarpaNatarpitaa .. 83..
s*>àsaidnI ivñsai][I sai]vijRta,

;f¼devtayu­a ;afœgu{ypirpUirta. 84.

sadya×pras˜dinŸ viþvas˜kÿiõŸ s˜kÿivarjit˜ |

ÿaýaðgadevat˜yukt˜ ÿ˜ýguõyaparip¨rit˜ || 84||

sadyaHprasaadinii vishvasaakshiNii saakshivarjitaa .

shhaDaN^gadevataayuktaa shhaaD.hguNyaparipuuritaa .. 84..
inTyi¬Úa inépma invaR[suodaiynI,

inTya;aefizkaêpa ïIk{QaxRzrIir[I. 85.

nityaklinn˜ nirupam˜ nirv˜õasukhad˜yinŸ |

nity˜ÿoýaþik˜r¨p˜ þrŸkaõ÷h˜rdhaþarŸriõŸ || 85||

nityaklinnaa nirupamaa nirvaaNasukhadaayinii .
nityaashhoDashikaaruupaa shriikaNThaardhashariiriNI .. 85..
à-avtI à-aêpa àisÏa prmeñrI,

mUlàk«itrVy­a Vy­aVy­SvêpIi[. 86.

prabh˜vatŸ prabh˜r¨p˜ prasiddh˜ parameþvarŸ |

m¨laprak®tiravyakt˜ vyakt˜vyaktasvar¨pŸõi || 86||

prabhaavatii prabhaarUpA prasiddhaa parameshvarii .

muulaprakR^itiravyaktaa vyaktaavyaktasvaruupiiNi .. 86..
VyaipnI ivivxakara iv*aiv*aSvêip[I,

mhakameznynk…muda’adkaEmudI. 87.

vy˜pinŸ vividh˜k˜r˜ vidy˜vidy˜svar¨piõŸ |

mah˜k˜meþanayanakumud˜hl˜dakaumudŸ || 87||

vyaapinii vividhaakaaraa vidyaavidyaasvaruupiNI .
mahaakaameshanayanakumudaahlaadakaumudii .. 87..
-­hadRtmae-ed-anumÑanusNtit>,

izvËtI izvaraXya izvmUitR> izv   bhaktah˜rdatamobhedabh˜numadbh˜nusantati× |

þivad¨tŸ þiv˜r˜dhy˜ þivam¨rti× þivaðkarŸ || 88||

bhaktahaardatamobhedabhaanumad.hbhaanusantatiH .
shivaduutii shivaaraadhyaa shivamuurtiH shivaMkarii .. 88..
izviàya izvpra izòeòa izòpUijta,

Aàmeya Svàkaza mnaevacamgaecra. 89.

þivapriy˜ þivapar˜ þiÿ÷eÿ÷˜ þiÿ÷ap¨jit˜ |

apramey˜ svaprak˜þ˜ manov˜c˜magocar˜ || 89||

shivapriyaa shivaparaa shishhTeshhTaa shishhTapuujitaa .
aprameyaa svaprakaashaa manovaachaamagocharaa .. 89..
icCDi­íetnaêpa jfzi­jRfaiTmka,

gayÇI Vyaùit> s   cicchaktiþcetan˜r¨p˜ jaýaþaktirjaý˜tmik˜ |

g˜yatrŸ vy˜h®ti× sandhy˜ dvijab®ndaniÿevit˜ || 90||

chichchhaktishchetanaarUpaa jaDashaktirjaDaatmikaa .
gaayatrii vyaahR^itiH sa.ndhyaa dvijabR^indanishhevitaa .. 90..
tTvasna tÅvmyI pÂkaezaNtriSwta,

in>sImmihma inTyyaEvna mdzailnI. 91.

tatv˜san˜ tattvamayŸ pañcakoþ˜ntarasthit˜ |

ni×sŸmamahim˜ nityayauvan˜ madaþ˜linŸ || 91||

tatvaasanaa tattvamayii paJNchakoshaantarasthitaa .
niHsiimamahimaa nityayauvanaa madashaalinii .. 91..
md"Ui[Rtr­a]I mdpaqlg{f-U>,

cNdnÔvidGxa¼I caMpeyk…sumiàya. 92.

madagh¨rõitarakt˜kÿŸ madap˜÷alagaõýabh¨× |

candanadravadigdh˜ðgŸ c˜mpeyakusumapriy˜ || 92||

madaghuurNitaraktaakshii madapaaTalagaNDabhuuH .

chandanadravadigdhaaN^gii chaampeyakusumapriyaa .. 92..
k…zla kaemlakara k…ék…‘a k…leñrI,

k…lk…{falya kaElmagRtTprseivta. 93.

kuþal˜ komal˜k˜r˜ kurukull˜ kuleþvarŸ |

kulakuõý˜lay˜ kaulam˜rgatatparasevit˜ || 93||

kushalaa komalaakaaraa kurukullaa kuleshvarii .
kulakuNDaalayaa kaulamaargatatparasevitaa .. 93..
k…marg[nawaMba tuiò> puiòmRitx&Rit>,

zaiNt> SviStmtI kaiNtnRiNdnI iv¹naiznI. 94.

kum˜ragaõan˜th˜mb˜ tuÿ÷i× puÿ÷irmatirdh®ti× |

þ˜nti× svastimatŸ k˜ntirnandinŸ vighnan˜þinŸ || 94||

kumaaragaNanaathaambaa tushhTiH pushhTirmatirdhR^itiH .
shaantiH svastimatii kaantirnandinii vighnanaashinii .. 94..
tejaevtI iÇnyna laelai]kamêip[I,

mailnI h   tejovatŸ trinayan˜ lol˜kÿik˜mar¨piõŸ |

m˜linŸ haÕsinŸ m˜t˜ malay˜calav˜sinŸ || 95||

tejovatii trinayanaa lolaakshikaamaruupiNii .
maalinii haMsinii mAtA malayaachalavaasinii .. 95..
sumuoI nilnI suæU> zae-na surnaiyka,

kalk{QI kaiNtmit ]aei-[I sUúmêip[ I. 96.

sumukhŸ nalinŸ subhr¨× þobhan˜ suran˜yik˜ |

k˜lakaõ÷hŸ k˜ntimati kÿobhiõŸ s¨kÿmar¨piõŸ || 96||

sumukhii nalinii subhruuH shobhanaa suranaayikaa .

kaalakaNThii kaantimati kshobhiNii suukshmaruupiNii .. 96..
v¿eñrI vamdevI vyaevSwaivvijRta,

isÏeñir isÏiv*a isÏmata yziSvnI. 97.

vajreþvarŸ v˜madevŸ vayovasth˜vivarjit˜ |

siddheþvari siddhavidy˜ siddham˜t˜ yaþasvinŸ || 97||

vajreshvarii vaamadevii vayovasthaavivarjitaa .
siddheshvari siddhavidyaa siddhamaataa yashasvinii .. 97..
ivzuÏc³inlya==r­v[aR iÇlaecna,

oqœva¼aidàhr[a vdnEksmiNvta. 98.

viþuddhacakranilay˜''raktavarõ˜ trilocan˜ |

kha÷v˜ðg˜dipraharaõ˜ vadanaikasamanvit˜ || 98||

vishuddhachakranilayaa.a.araktavarNaa trilochanaa .
khaTvaaN^gaadipraharaNaa vadanaikasamanvitaa .. 98..
paysaÚiàya TvKSwa pzulaek-y   Am&taidmhazi­s   p˜yas˜nnapriy˜ tvaksth˜ paþulokabhayaðkarŸ |

am®t˜dimah˜þaktisaÕv®t˜ ý˜kinŸþvarŸ || 99||

paayasaannapriyaa tvaksthaa pashulokabhayaMkarii .
amR^itaadimahaashaktisaMvR^itaa Daakiniishvarii .. 99..
Anahtaâinlya Zyama-avdnÖya,

d<ò+aeJJvla=]malaidxra éixrs   an˜hat˜bjanilay˜ þy˜m˜bh˜vadanadvay˜ |

daÕÿ÷rojjval˜’kÿam˜l˜didhar˜ rudhirasaÕsthit˜ || 100||

anaahataabjanilayaa shyaamaabhaavadanadvayaa .
daMshhTrojjvalaa.akshamaalaadidharaa rudhirasaMsthitaa .. 100..
kalraÈyaidz®yaE”v&ta iõGxaEdniàya,

mhavIreNÔvrda raik{yMbaSvêip[I. 101.

k˜lar˜try˜diþaktyaughav®t˜ snigdhaudanapriy˜ |

mah˜vŸrendravarad˜ r˜kiõyamb˜svar¨piõŸ || 101||

kaalaraatryaadishaktyaughavR^itaa snigdhaudanapriyaa .
mahaaviirendravaradaa raakiNyambaasvaruupiNI .. 101..
mi[pUraâinlya vdnÇys   v¿aidkayuxaepeta famyaRidi-rav&ta. 102.

maõip¨r˜bjanilay˜ vadanatrayasaÕyut˜ |

vajr˜dik˜yudhopet˜ ý˜mary˜dibhir˜v®t˜ || 102||

maNipuuraabjanilayaa vadanatrayasaMyutaa .
vajraadikaayudhopetaa DaamaryaadibhiraavR^itaa .. 102..
r­v[aR ma   smSt-­suoda laikNy<> I. 103.

raktavarõ˜ m˜Õsaniÿ÷h˜ guý˜nnaprŸtam˜nas˜ |

samastabhaktasukhad˜ l˜kinyamb˜svar¨piõŸ || 103||

raktavarNaa maaMsanishhThaa guDAnnapriitamaanasaa .
samastabhaktasukhadaa laakinyaMbaasvaruupiNI .. 103..
Svaixóana   zUla*ayuxs  sv˜dhiÿ÷h˜n˜mbujagat˜ caturvaktramanohar˜ |

þ¨l˜dy˜yudhasampann˜ pŸtavarõ˜tigarvit˜ || 104||

svaadhishhThaanaaMbujagataa chaturvaktramanoharaa .
shUlAdyAyudhasaMpannaa pItavarNAtigarvitaa .. 104..
medaeinóa mxuàIta biNdNyaidsmiNvta,

dXyÚas­ùdya kaiknIêpxair[I. 105.

medoniÿ÷h˜ madhuprŸt˜ bandiny˜disamanvit˜ |

dadhyann˜saktah®day˜ k˜kinŸr¨padh˜riõŸ || 105||

medonishhThaa madhupriitaa bandinyaadisamanvitaa .
dadhyannaasaktahR^idayaa kaakiniiruupadhaariNI .. 105..
mUlaxaraMbujaêFa pÂv±a=iSws   A»‚zaidàhr[a vrdaidin;eivta. 106.

m¨l˜dh˜r˜mbuj˜r¨ýh˜ pañcavaktr˜'sthisaÕsthit˜ |

aðkuþ˜dipraharaõ˜ varad˜diniÿevit˜ || 106||

mUlaadhaaraambujaarUDhaa paJNchavaktraa.asthisaMsthitaa .

aN^kushaadipraharaNaa varadaadinishhevitaa .. 106..
muÌaEdnas­icÄa saikNyMbaSvêip[I,

Aa}ac³aâinlya zu¬v[aR ;fanna. 107.

mudgaudan˜saktacitt˜ s˜kinyamb˜svar¨piõŸ |

˜jñ˜cakr˜bjanilay˜ þuklavarõ˜ ÿaý˜nan˜ || 107||

mudgaudanAsaktachittaa saakinyambaasvaruupiNI .
AGYAchakraabjanilayaa shuklavarNA shhaDAnanaa .. 107..
m¾as   hirÔaÚEkriska haiknIêpxair[ I. 108.

majj˜saÕsth˜ haÕsavatŸmukhyaþaktisamanvit˜ |

haridr˜nnaikarasik˜ h˜kinŸr¨padh˜riõŸ || 108||

majjaasaMsthaa haMsavatiimukhyashaktisamanvitaa .

haridraannaikarasikaa haakiniiruupadhaariNI .. 108..
shödlpÒSwa svRv[aeRpzaei-ta,

svaRyuxxra zu¬s   sahasradalapadmasth˜ sarvavarõopaþobhit˜ |

sarv˜yudhadhar˜ þuklasaÕsthit˜ sarvatomukhŸ || 109||

sahasradalapadmasthaa sarvavarNopashobhitaa .
sarvaayudhadharaa shuklasaMsthitaa sarvatomukhii .. 109..
svaERdnàIticÄa yaikNyMbaSvêip[I,

Svaha Svxa=mitmeRxa ïuit> Sm&itrnuÄma. 110.

sarvaudanaprŸtacitt˜ y˜kinyamb˜svar¨piõŸ |

sv˜h˜ svadh˜'matirmedh˜ þruti× sm®tiranuttam˜ || 110||

sarvaudanapriitachittaa yaakinyambaasvaruupiNI .
svaahaa svadhaa.amatirmedhaa shrutiH smR^itiranuttamaa .. 110..
pu{ykIitR> pu{yl_ya pu{yïv[kItRna,

pulaemjaicRta bNxmaecnI bbRralka. 111.

puõyakŸrti× puõyalabhy˜ puõyaþravaõakŸrtan˜ |

pulomaj˜rcit˜ bandhamocanŸ barbar˜lak˜ || 111||

puNyakiirtiH puNyalabhyaa puNyashravaNakIrtanA .
pulomajaarchitaa bandhamochanii barbaraalakaa .. 111..
ivmzRêip[I iv*a ivydaidjgTàsU>,

svRVyaixàzmnI svRm&Tyu invair[ I. 112.

vimarþar¨piõŸ vidy˜ viyad˜dijagatpras¨× |

sarvavy˜dhipraþamanŸ sarvam®tyu niv˜riõŸ || 112||

vimarsharuupiNI vidyaa viyadaadijagatprasuuH .
sarvavyaadhiprashamanii sarvamR^ityu nivaariNii .. 112..
A¢g{ya=icNTyêpa kilkLm;naiznI,

kaTyaynI kalhÙI kmla]in;eivta. 113.

agragaõy˜’cintyar¨p˜ kalikalmaÿan˜þinŸ |

k˜ty˜yanŸ k˜lahantrŸ kamal˜kÿaniÿevit˜ || 113||

agragaNyaa.achintyarUpA kalikalmashhanaashinii .
kaatyaayanii kaalahantrii kamalaakshanishhevitaa .. 113..
taMbUlpUirtmuoI daifmIk…sumà-a,

m&ga]I maeihnI muOya m&fanI imÇêip[I. 114.

t˜mb¨lap¨ritamukhŸ d˜ýimŸkusumaprabh˜ |

m®g˜kÿŸ mohinŸ mukhy˜ m®ý˜nŸ mitrar¨piõŸ || 114||

taambuulapuuritamukhii daaDimiikusumaprabhaa .
mR^igaakshii mohinii mukhyaa mR^iDAnI mitrarUpiNI .. 114..
inTyt&Ýa -­inix> inyÙI inioleñrI,

mEÈyaidvasnal_ya mhaàlysai][I. 115.

nityat®pt˜ bhaktanidhi× niyantrŸ nikhileþvarŸ |

maitry˜div˜san˜labhy˜ mah˜pralayas˜kÿiõŸ || 115||

nityatR^iptaa bhaktanidhiH niyantrii nikhileshvarii .
maitryaadivaasanaalabhyaa mahaapralayasaakshiNI .. 115..
prazi­> prainóa à}an"néip[I,

maXvIpanalsa mÄa mat&kav[Rêip[ I. 116.

par˜þakti× par˜niÿ÷h˜ prajñ˜naghanarupiõŸ |

m˜dhvŸp˜n˜las˜ matt˜ m˜t®k˜varõar¨piõŸ || 116||

paraashaktiH paraanishhThA praGYAnaghanarupiNI .
mAdhviipAnaalasaa mattaa maatR^ikaavarNarUpiNI .. 116..
mhakElasinlya m&[alm&Ê daelRta,

mhnIya dyamUitR> mhasa   mah˜kail˜sanilay˜ m®õ˜lam®du dorlat˜ |

mahanŸy˜ day˜m¨rti× mah˜s˜Õr˜jyaþ˜linŸ || 117||

mahaakailaasanilayaa mR^iNAlamR^idu dorlataa .
mahanIyA dayaamuurtiH mahaasaaMraajyashaalinii .. 117..
AaTmiv*a mhaiv*a ïIiv*a kamseivta,

ïI;aefza]rIiv*a iÇkªqa kamkaeiqka. 118.

˜tmavidy˜ mah˜vidy˜ þrŸvidy˜ k˜masevit˜ |

þrŸÿoýaþ˜kÿarŸvidy˜ trik¨÷˜ k˜mako÷ik˜ || 118||

aatmavidyaa mahaavidyaa shriividyaa kaamasevitaa .
shriishhoDashaakshariividyaa trikuuTaa kaamakoTikaa .. 118..
kqa]ik»rI-utkmlakaeiqseivta,

izr>iSwta cNÔin-a -alSweNÔxnu>à-a. 119.

ka÷˜kÿakiðkarŸbhutakamal˜ko÷isevit˜ |

þira×sthit˜ candranibh˜ bh˜lasthendradhanu×prabh˜ || 119||

kaTaakshakiN^kariibhutakamalaakoTisevitaa .
shiraHsthitaa chandranibhaa bhaalasthendradhanuHprabhaa .. 119..
ùdySwa rivàOya iÇkae[aNtrdIipka,

da]ay[I dETyhÙI d]y}ivnaiznI. 120.

h®dayasth˜ raviprakhy˜ trikoõ˜ntaradŸpik˜ |

d˜kÿ˜yaõŸ daityahantrŸ dakÿayajñavin˜þinŸ || 120||

hR^idayasthaa raviprakhyaa trikoNAntaradIpikA .
dAkshAyaNI daityahantrii dakshayaGYavinaashinii .. 120..
draNdaeiltdI”aR]I drhasaeJJvlNmuoI,

guémUitRguR[inixgaeRmata guhjNm-U>. 121.

dar˜ndolitadŸrgh˜kÿŸ darah˜sojjvalanmukhŸ |

gurum¨rtirguõanidhirgom˜t˜ guhajanmabh¨× || 121||

daraandolitadiirghaakshii darahaasojjvalanmukhii .
gurumuurtirguNanidhirgomaataa guhajanmabhuuH .. 121..

devezI d{fnIitSwa dhrakazêip[I,

àitpNmuOyrakaNtitiwm{flpUijta. 122.

deveþŸ daõýanŸtisth˜ dahar˜k˜þar¨piõŸ |

pratipanmukhyar˜k˜ntatithimaõýalap¨jit˜ || 122||

deveshii daNDaniitisthaa daharaakaasharuupiNii .

pratipanmukhyaraakaantatithimaNDalapuujitaa .. 122..

klaiTmka klanawa kaVyalapivnaeidnI,

scamrrmava[IsVydi][seivta. 123.

kal˜tmik˜ kal˜n˜th˜ k˜vy˜l˜pavinodinŸ |

sac˜mararam˜v˜õŸsavyadakÿiõasevit˜ || 123||

kalaatmikaa kalaanaathaa kaavyaalaapavinodinii .

sachaamararamaavaaNIsavyadakshiNasevitaa .. 123..

Aaidzi­rmeya==Tma prma pavnak«it>,

Anekkaeiqäüa{fjnnI idVyiv¢ha. 124.

˜diþaktiramey˜''tm˜ param˜ p˜van˜k®ti× |

anekako÷ibrahm˜õýajananŸ divyavigrah˜ || 124||

aadishaktirameyaa.a.atmaa paramaa paavanaakR^itiH .

anekakoTibrahmaaNDajananii divyavigrahaa .. 124..

¬I—karI kevla guýa kEvLypddaiynI,

iÇpura iÇjgÖN*a iÇmUitRiôdzeñrI. 125.

klŸðk˜rŸ keval˜ guhy˜ kaivalyapadad˜yinŸ |

tripur˜ trijagadvandy˜ trim¨rtistridaþeþvarŸ || 125||

kliiMkaarii kevalaa guhyaa kaivalyapadadaayinii .

tripuraa trijagadvandyaa trimuurtistridasheshvarii .. 125..
Èy]ir idVygNxaF(a isNËraitlkaiÂta,

%ma zEleNÔtnya gaErI gNxvRseivta. 126.

tryakÿari divyagandh˜ýhy˜ sind¨r˜tilak˜ñcit˜ |

um˜ þailendratanay˜ gaurŸ gandharvasevit˜ || 126||

tryakshari divyagandhaaDhyaa sinduuraatilakaaJNchitaa .
umaa shailendratanayaa gaurii gandharvasevitaa .. 126..
ivñg-aR Sv[Rg-aR=vrda vagxIñrI,

XyangMya=pirCDe*a }anda }aniv¢ha. 127.

viþvagarbh˜ svarõagarbh˜'varad˜ v˜gadhŸþvarŸ |

dhy˜nagamy˜'paricchedy˜ jñ˜nad˜ jñ˜navigrah˜ || 127||

vishvagarbhaa svarNagarbhaa.avaradaa vaagadhiishvarii .
dhyaanagamyaa.aparichchhedyaa GYAnadaa GYAnavigrahaa .. 127..
svRvedaNts   laepamuÔaicRta lIla„Ýäüa{fm{ fla . 128.

sarvaved˜ntasaÕvedy˜ saty˜nandasvar¨piõŸ |

lop˜mudr˜rcit˜ lŸl˜kl®aptabrahm˜õýamaõýal˜ || 128||

sarvavedaantasaMvedyaa satyaanandasvaruupiNI .
lopaamudraarchitaa lIlaakL^iaptabrahmaaNDamaNDalaa .. 128..
A†Zya †Zyrihta iv}aÇI ve*vijRta,

yaeignI yaegda yaeGya yaeganNda yug   ad®þy˜ d®þyarahit˜ vijñ˜trŸ vedyavarjit˜ |

yoginŸ yogad˜ yogy˜ yog˜nand˜ yugandhar˜ || 129||

adR^ishyaa dR^ishyarahitaa viGYAtrI vedyavarjitaa .
yoginii yogadaa yogyaa yogaanandaa yugaMdharaa .. 129..
#CDazi­}anzi­i³yazi­Svêip[I,

svaRxara suàtIóa sdsÔƒpxair[I. 130.

icch˜þaktijñ˜naþaktikriy˜þaktisvar¨piõŸ |

sarv˜dh˜r˜ supratŸÿ÷h˜ sadasadr¨padh˜riõŸ || 130||

ichchhaashaktiGYAnashaktikriyaashaktisvarUpiNI .
sarvaadhaaraa supratiishhThaa sadasadruupadhaariNI .. 130..
AòmUitRrjajEÇI laekayaÇivxaiynI,

@kaiknI -Umêpa inÖERta ÖEtvijRta. 131.

aÿ÷am¨rtiraj˜jaitrŸ lok˜y˜travidh˜yinŸ |

ek˜kinŸ bh¨mar¨p˜ nirdvait˜ dvaitavarjit˜ || 131||

ashhTamuurtirajaajaitrii lokaayaatravidhaayinii .
ekaakinii bhuumarUpA nirdvaitaa dvaitavarjitaa .. 131..
AÚda vsuda v&Ïa äüaTmEKySvêip[I,

b&htI äaü[I äaüI äüanNda biliàya. 132.

annad˜ vasud˜ v®ddh˜ brahm˜tmaikyasvar¨piõŸ |

b®hatŸ br˜hmaõŸ br˜hmŸ brahm˜nand˜ balipriy˜ || 132||

annadaa vasudaa vR^iddhaa brahmaatmaikyasvarUpiNI .
bR^ihatii braahmaNI braahmI brahmaanandaa balipriyaa .. 132..
-a;aêpa b&hTsena -ava-avivvijRta,

suoaraXya zu-krI zae-nasul-agit>. 133.

bh˜ÿ˜r¨p˜ b®hatsen˜ bh˜v˜bh˜vavivarjit˜ |

sukh˜r˜dhy˜ þubhakarŸ þobhan˜sulabh˜gati× || 133||

bhaashhaarUpA bR^ihatsenaa bhaavaabhaavavivarjitaa .
sukhaaraadhyaa shubhakarii shobhanaasulabhaagatiH .. 133..
rajrajeñrI raJydaiynI raJyv‘-a,

rajTk«pa rajpIQinveiztinjaiïta. 134.

r˜jar˜jeþvarŸ r˜jyad˜yinŸ r˜jyavallabh˜ |

r˜jatk®p˜ r˜japŸ÷haniveþitanij˜þrit˜ || 134||

raajaraajeshvarii raajyadaayinii raajyavallabhaa .
raajatkR^ipaa raajapiiThaniveshitanijaashritaa .. 134..
raJylúmI> kaeznawa ctur¼bleñrI,

saèaJydaiynI sTys   r˜jyalakÿmŸ× koþan˜th˜ caturaðgabaleþvarŸ |

s˜mr˜jyad˜yinŸ satyasandh˜ s˜garamekhal˜ || 135||

raajyalakshmiiH koshanaathaa chaturaN^gabaleshvarii .
saamraajyadaayinii satyasa.ndhaa saagaramekhalaa .. 135..
dIi]ta dETyzmnI svRlaekvz   svaRwRdaÇI saivÇI si½danNdêip[I. 136.

dŸkÿit˜ daityaþamanŸ sarvalokavaþaðkarŸ |

sarv˜rthad˜trŸ s˜vitrŸ saccid˜nandar¨piõŸ || 136||

diikshitaa daityashamanii sarvalokavasha.nkarii .
sarvaarthadaatrii saavitrii sacchidaanandarUpiNI .. 136..
dezkalapiriCDÚa svRga svRmaeihnI,

srSvtI zaômyI guhaMba guýêip[I. 137.

deþak˜l˜paricchinn˜ sarvag˜ sarvamohinŸ |

sarasvatŸ þ˜stramayŸ guh˜mb˜ guhyar¨piõŸ || 137||

deshakaalaaparichchhinnaa sarvagaa sarvamohinii .
sarasvatii shaastramayii guhaambaa guhyaruupiNI .. 137..
svaeRpaixivinmuR­a sdaizvpitìta,

s<àdayeñrI saXvI guêm{flêip[I. 138.

sarvop˜dhivinirmukt˜ sad˜þivapativrat˜ |

samprad˜yeþvarŸ s˜dhvŸ gur¨maõýalar¨piõŸ || 138||

sarvopaadhivinirmuktaa sadaashivapativrataa .
saMpradaayeshvarii saadhvii guruumaNDalarUpiNI .. 138..
k…laeÄI[aR -garaXya maya mxumtI mhI,

g[aMba guýkaraXya kaemla¼I guêiàya. 139.

kulottŸrõ˜ bhag˜r˜dhy˜ m˜y˜ madhumatŸ mahŸ |

gaõ˜mb˜ guhyak˜r˜dhy˜ komal˜ðgŸ gur¨priy˜ || 139||

kulottiirNA bhagaaraadhyaa maayaa madhumatii mahii .
gaNAmbA guhyakaaraadhyaa komalaaN^gii guruupriyaa .. 139..
SvtÙa svRtÙezI di][amUitRêip[I,

snkaidsmaraXya izv}anàdaiynI. 140.

svatantr˜ sarvatantreþŸ dakÿiõ˜m¨rtir¨piõŸ |

sanak˜disam˜r˜dhy˜ þivajñ˜naprad˜yinŸ || 140||

svatantraa sarvatantreshii dakshiNAmUrtirUpiNI .
sanakAdisamArAdhyA shivaGYAnapradAyinI .. 140..
icTkla==nNdkilka àemêpa iày   namparay[àIta niNdiv*a nqeñrI. 141.

citkal˜''nandakalik˜ premar¨p˜ priyaðkarŸ |

n˜map˜r˜yaõaprŸt˜ nandividy˜ na÷eþvarŸ || 141||

chitkalaa.a.anandakalikaa premarUpA priyaMkarii .
naamapaaraayaNapriitaa nandividyaa naTeshvarii .. 141..
imWyajgdixóana mui­da mui­êip[I,

laSyiàya lykrI l¾a rM-aidviNdta. 142.

mithy˜jagadadhiÿ÷h˜n˜ muktid˜ muktir¨piõŸ |

l˜syapriy˜ layakarŸ lajj˜ rambh˜divandit˜ || 142||

mithyaajagadadhishhThaanaa muktidaa muktirUpiNI .
laasyapriyaa layakarii lajjaa rambhaadivanditaa .. 142..
-vdavsuxav&iò> papar{ydvanla,

daE-aRGytUlvatUla jraXvaNtrivà-a. 143.

bhavad˜vasudh˜v®ÿ÷i× p˜p˜raõyadav˜nal˜ |

daurbh˜gyat¨lav˜t¨l˜ jar˜dhv˜ntaraviprabh˜ || 143||

bhavadaavasudhaavR^ishhTiH paapaaraNyadavaanalaa .
daurbhaagyatuulavaatuulaa jaraadhvaantaraviprabhaa .. 143..
-aGyaiBxciNÔka -­icÄkeik"na"na,

raegpvRtd<-aeil> m&Tyudaék…Qairka. 144.

bh˜gy˜bdhicandrik˜ bhaktacittakekighan˜ghan˜ |

rogaparvatadambholi× m®tyud˜ruku÷h˜rik˜ || 144||

bhaagyaabdhichandrikaa bhaktachittakekighanaaghanaa .
rogaparvatadaMbholiH mR^ityudaarukuThaarikaa .. 144..
mheñrI mhakalI mha¢asa mhazna,

Ap[aR ci{fka c{fmu{fasurin;UidnI. 145.

maheþvarŸ mah˜k˜lŸ mah˜gr˜s˜ mah˜þan˜ |

aparõ˜ caõýik˜ caõýamuõý˜suraniÿ¨dinŸ || 145||

maheshvarii mahaakaalii mahaagraasaa mahaashanaa .
aparNA chaNDikA chaNDamuNDAsuranishhuudinii .. 145..
]ra]raiTmka svRlaekezI ivñxair[I,

iÇvgRdaÇI su-ga ÈyMbka iÇgu[aiTmka. 146.

kÿar˜kÿar˜tmik˜ sarvalokeþŸ viþvadh˜riõŸ |

trivargad˜trŸ subhag˜ tryambak˜ triguõ˜tmik˜ || 146||

ksharaaksharaatmikA sarvalokeshii vishvadhaariNI .
trivargadaatrii subhagaa tryambakaa triguNAtmikA .. 146..
SvgaRpvgRda zuÏ jpapu:pin-ak«it>,

AaejaevtI *uitxra y}êpa iàyìta. 147.

svarg˜pavargad˜ þuddha jap˜puÿpanibh˜k®ti× |

ojovatŸ dyutidhar˜ yajñar¨p˜ priyavrat˜ || 147||

svargApavargadaa shuddha japaapushhpanibhaakR^itiH .
ojovatii dyutidharaa yaGYarUpA priyavrataa .. 147..
ÊraraXya Êrax;aR paqlIk…sumiàya,

mhtI meéinlya mNdark…sumiàya. 148.

dur˜r˜dhy˜ dur˜dharÿ˜ p˜÷alŸkusumapriy˜ |

mahatŸ merunilay˜ mand˜rakusumapriy˜ || 148||

duraaraadhyaa duraadharshhaa paaTaliikusumapriyaa .
mahatii merunilayaa mandaarakusumapriyaa .. 148..
vIraraXya ivrafœêpa ivrja ivñtaemuoI,

àTy¢Upa prakaza àa[da àa[êip[I. 149.

vŸr˜r˜dhy˜ vir˜ýr¨p˜ viraj˜ viþvatomukhŸ |

pratyagr¨p˜ par˜k˜þ˜ pr˜õad˜ pr˜õar¨piõŸ || 149||

vIrArAdhyA viraaD.hruupaa virajaa vishvatomukhii .
pratyagruupaa paraakaashaa praaNadA prANarUpiNI .. 149..
matR{f-ErvaraXya miÙ[INyStraJyxU>,

iÇpurezI jyTsena inôEgu{ya prapra. 150.

m˜rtaõýabhairav˜r˜dhy˜ mantriõŸnyastar˜jyadh¨× |

tripureþŸ jayatsen˜ nistraiguõy˜ par˜par˜ || 150||

mArtaNDabhairavaaraadhyA mantriNInyastaraajyadhuuH .
tripureshii jayatsenaa nistraiguNyA paraaparaa .. 150..
sTy}ananNdêpa samrSypray[a,

kpidRnI klamala kamxukœ kamêip[I. 151.

satyajñ˜n˜nandar¨p˜ s˜marasyapar˜yaõ˜ |

kapardinŸ kal˜m˜l˜ k˜madhuk k˜mar¨piõŸ || 151||

satyaGYAnaanandarUpA saamarasyaparaayaNA .
kapardinI kalAmAlA kAmadhuk.h kAmarUpiNI .. 151..
klainix> kaVykla rs}arszevix>,

puòa puratna pUJya pu:kra pu:kre][a. 152.

kal˜nidhi× k˜vyakal˜ rasajñ˜rasaþevadhi× |

puÿ÷˜ pur˜tan˜ p¨jy˜ puÿkar˜ puÿkarekÿaõ˜ || 152||

kalaanidhiH kaavyakalaa rasaGYArasashevadhiH .
pushhTA puraatanA pUjyA pushhkarA pushhkarekshaNA .. 152..
pr pr praTpra,

pazhSta pazhÙI prmÙiv-eidnI. 153.

parañjyoti× parandh˜ma param˜õu× par˜tpar˜ |

p˜þahast˜ p˜þahantrŸ paramantravibhedinŸ || 153||

paraMjyotiH paraMdhAma paramANuH parAtparaa .

paashahastaa paashahantrii paramantravibhedinI .. 153..
mutaR=mUtaR=inTyt&Ýa muinmansh   sTyìta sTyêpa svaRNtyaRimnI stI. 154.

murt˜'m¨rt˜'nityat®pt˜ munim˜nasahaÕsik˜ |

satyavrat˜ satyar¨p˜ sarv˜ntary˜minŸ satŸ || 154||

murtaa.amuurtA.anityatR^iptA munimAnasahaMsikA .
satyavratA satyarUpA sarvAntaryAminI satI .. 154..
äüa[I äüjnnI b÷êpa buxaicRta,

àsivÇI àc{fa==}a àitóa àkqak«tI>. 155.

brahm˜õŸ brahmajananŸ bahur¨p˜ budh˜rcit˜ |

prasavitrŸ pracaõý˜''jñ˜ pratiÿ÷h˜ praka÷˜k®tŸ× || 155||

brahmANI brahmajananI bahurUpA budhArchitA .
prasavitrii prachaNDA.a.aGYA pratishhThA prakaTaakR^itiiH .. 155..
àa[eñrI àa[daÇI pÂazTpIQêip[I,

ivz&Œla iviv­Swa vIrmata ivjTàsU>. 156.

pr˜õeþvarŸ pr˜õad˜trŸ pañc˜þatpŸ÷har¨piõŸ |

viþ®ðkhal˜ viviktasth˜ vŸram˜t˜ vijatpras¨× || 156||

prANeshvarI prANadaatrii paJNchaashatpiiTharUpiNI .
vishR^iN^khalaa viviktasthaa vIramAtA vijatprasUH .. 156..
muk…Nda mui­inlya mUliv¢hêip[I,

-av}a -vraeg¹I -vc³àvitRnI. 157.

mukund˜ muktinilay˜ m¨lavigrahar¨piõŸ |

bh˜vajñ˜ bhavarogaghnŸ bhavacakrapravartinŸ || 157||

mukundA muktinilayaa muulavigraharUpiNI .

bhaavaGYA bhavarogaghnii bhavachakrapravartinI .. 157..
DNd>sara zôsara mÙsara tlaedrI,

%darkIitR> %ÎamvE-va v[Rêip[I. 158.

chanda×s˜r˜ þastras˜r˜ mantras˜r˜ talodarŸ |

ud˜rakŸrti× udd˜mavaibhav˜ varõar¨piõŸ || 158||

chhandaHsArA shastrasArA mantrasArA talodarii .
udArakiirtiH uddAmavaibhavA varNarUpiNI .. 158..
jNmm&TyujratÝjnivïaiNtdaiynI,

svaeRpin;ʘ‚òa zaNTytItklaiTmka. 159.

janmam®tyujar˜taptajanaviþr˜ntid˜yinŸ |

sarvopaniÿadudghuÿ÷˜ þ˜ntyatŸtakal˜tmik˜ || 159||

janmamR^ityujaraataptajanavishrAntidAyinI .
sarvopanishhadudghushhTA shAntyatiitakalaatmikaa .. 159..
gM-Ira ggnaNtSwa givRta ganlaelupa,

kLpnarihta kaóa=kaNta kaNtaxRiv¢ha. 160.

gambhŸr˜ gagan˜ntasth˜ garvit˜ g˜nalolup˜ |

kalpan˜rahit˜ k˜ÿ÷h˜'k˜nt˜ k˜nt˜rdhavigrah˜ || 160||

gambhIrA gaganAntasthA garvitaa gaanalolupaa .
kalpanaarahitaa kAshhThA.akaantaa kaantaardhavigrahaa .. 160..
kayRkar[inmuR­a kamkeiltri¼ta,

knTknktaq»a lIlaiv¢hxair[I. 161.

k˜ryak˜raõanirmukt˜ k˜makelitaraðgit˜ |

kanatkanakat˜÷aðk˜ lŸl˜vigrahadh˜riõŸ || 161||

kaaryakaaraNanirmuktaa kaamakelitaraN^gitaa .
kanatkanakataaTaN^kA lIlAvigrahadhaariNI .. 161..
Aja]yivinmuR­a muGxa i]ààsaidnI,

ANtmuRosmaraXya bihmuRosuÊlR-a. 162.

aj˜kÿayavinirmukt˜ mugdh˜ kÿiprapras˜dinŸ |

antarmukhasam˜r˜dhy˜ bahirmukhasudurlabh˜ || 162||

ajaakshayavinirmuktaa mugdhaa kshipraprasaadinii .

antarmukhasamaaraadhyaa bahirmukhasudurlabhaa .. 162..
ÇyI iÇvgRinlya iÇSwa iÇpurmailnI,

inramya inralMba SvaTmarama suxaöuit>. 163.

trayŸ trivarganilay˜ tristh˜ tripuram˜linŸ |

nir˜may˜ nir˜lamb˜ sv˜tm˜r˜m˜ sudh˜sruti× || 163||

trayii trivarganilayaa tristhaa tripuramaalinii .
niraamayaa niraalambaa svaatmaaraamaa sudhaasrutiH .. 163..
s   y}iàya y}kÇIR yjmanSvêip[ I. 164.

saÕs˜rapaðkanirmagnasamuddharaõapaõýit˜ |

yajñapriy˜ yajñakartrŸ yajam˜nasvar¨piõŸ || 164||

saMsaarapaN^kanirmagnasamuddharaNapaNDitA .
yaGYapriyA yaGYakartrii yajamaanasvarUpiNI .. 164..
xmaRxara xnaXy]a xnxaNyivvixRnI,

ivàiàya ivàêpa ivñæm[kair[I. 165.

dharm˜dh˜r˜ dhan˜dhyakÿ˜ dhanadh˜nyavivardhinŸ |

viprapriy˜ viprar¨p˜ viþvabhramaõak˜riõŸ || 165||

dharmaadhaaraa dhanaadhyakshaa dhanadhaanyavivardhinI .
viprapriyaa viprarUpA vishvabhramaNakAriNI .. 165..
ivñ¢asa ivÔ‚ma-a vE:[vI iv:[uêip[I,

AyaeinyaeRininlya kªqSwa k…lêip[I. 166.

viþvagr˜s˜ vidrum˜bh˜ vaiÿõavŸ viÿõur¨piõŸ |

ayoniryoninilay˜ k¨÷asth˜ kular¨piõŸ || 166||

vishvagraasaa vidrumaabhaa vaishhNavI vishhNurUpiNI .
ayoniryoninilayaa kuuTasthA kularUpiNI .. 166..
vIrgaeóIiàya vIra nE:kMyaR nadêip[I,

iv}anklna kLya ivdGxa bENdvasna. 167.

vŸragoÿ÷hŸpriy˜ vŸr˜ naiÿkarmy˜ n˜dar¨piõŸ |

vijñ˜nakalan˜ kaly˜ vidagdh˜ baindav˜san˜ || 167||

viiragoshhThIpriyaa viiraa naishhkarmyaa naadarUpiNI .
viGYAnakalanA kalyA vidagdhA baindavAsanA .. 167..
tÅvaixka tÅvmyI tÅvmwRSvêip[I,

samganiàya saEMya sdaizvk…quiMbnI. 168.

tattv˜dhik˜ tattvamayŸ tattvamarthasvar¨piõŸ |

s˜mag˜napriy˜ saumy˜ sad˜þivaku÷umbinŸ || 168||

tattvaadhikaa tattvamayii tattvamarthasvaruupiNI .
saamagaanapriyA saumyA sadaashivakuTumbinii .. 168..
sVyapsVymagRSwa svaRpiÖinvair[I,

SvSwa Sv-avmxura xIra xIrsmicRta. 169.

savy˜pasavyam˜rgasth˜ sarv˜padviniv˜riõŸ |

svasth˜ svabh˜vamadhur˜ dhŸr˜ dhŸrasamarcit˜ || 169||

savyaapasavyamaargasthaa sarvaapadvinivaariNI .
svasthaa svabhaavamadhuraa dhiiraa dhiirasamarchitaa .. 169..
cEtNya¸yRsmaraXya cEtNyk…sumiàya,

sdaeidta sdatuòa té[aidTypaqla. 170.

caitany˜rghyasam˜r˜dhy˜ caitanyakusumapriy˜ |

sadodit˜ sad˜tuÿ÷˜ taruõ˜dityap˜÷al˜ || 170||

chaitanyaarghyasamaaraadhyaa chaitanyakusumapriyaa .
sadoditaa sadaatushhTA taruNAdityapATalA .. 170..
di][adi][araXya drSmermuoa   kaEilnIkevla=n¸yRkEvLypddaiynI. 171.

dakÿiõ˜dakÿiõ˜r˜dhy˜ darasmeramukh˜mbuj˜ |

kaulinŸkeval˜'narghyakaivalyapadad˜yinŸ || 171||

dakshiNAdakshiNArAdhyA darasmeramukhAMbujA .
kauliniikevalaa.anarghyakaivalyapadadaayinii .. 171..
StaeÇiàya StuitmtI ïuits   mniSvnI manvtI mhezI m. 172.

stotrapriy˜ stutimatŸ þrutisaÕstutavaibhav˜ |

manasvinŸ m˜navatŸ maheþŸ maðgal˜k®ti× || 172||p>

stotrapriyaa stutimatii shrutisaMstutavaibhavaa .
manasvinii maanavatii maheshii ma.ngalaakR^itiH .. 172..
ivñmata jgÏaÇI ivzala]I ivraig[I,

àgL-a prmaedara pramaeda mnaemyI. 173.

viþvam˜t˜ jagaddh˜trŸ viþ˜l˜kÿŸ vir˜giõŸ |

pragalbh˜ paramod˜r˜ par˜mod˜ manomayŸ || 173||

vishvamaataa jagaddhaatrii vishaalaakshii viraagiNI .
pragalbhA paramodArA parAmodA manomayii .. 173..
VyaemkezI ivmanSwa vi¿[I vamkeñrI,

pÂy}iàya pÂàetmÂaixzaiynI. 174.

vyomakeþŸ vim˜nasth˜ vajriõŸ v˜makeþvarŸ |

pañcayajñapriy˜ pañcapretamañc˜dhiþ˜yinŸ || 174||

vyomakeshii vimaanasthaa vajriNI vaamakeshvarii .
paJNchayaGYapriyA paJNchapretamaJNchaadhishaayinI .. 174..
pÂmI pÂ-Uteiz pÂs   zañtI zañtEñyaR zmRda z<-umaeihnI. 175.

pañcamŸ pañcabh¨teþi pañcasaðkhyopac˜riõŸ |

þ˜þvatŸ þ˜þvataiþvary˜ þarmad˜ þambhumohinŸ || 175||

paJNchamii paJNchabhuuteshi paJNchasaMkhyopachaariNI .
shaashvatii shaashvataishvaryaa sharmadaa shaMbhumohinii .. 175..
xra xrsuta xNya ximR[I xmRvixRnI,

laekatIta gu[atIta svaRtIta zmaiTmka. 176.

dhar˜ dharasut˜ dhany˜ dharmiõŸ dharmavardhinŸ |

lok˜tŸt˜ guõ˜tŸt˜ sarv˜tŸt˜ þam˜tmik˜ || 176||

dharaa dharasutaa dhanyaa dharmiNI dharmavardhinI .
lokaatiitaa guNAtiitA sarvaatiitA shamAtmikA .. 176..
bNxUkk…sumàOya bala lIlaivnaeidnI,

sum¼lI suokrI suve;aF(a suvaisnI. 177.

bandh¨kakusumaprakhy˜ b˜l˜ lŸl˜vinodinŸ |

sumaðgalŸ sukhakarŸ suveÿ˜ýhy˜ suv˜sinŸ || 177||

bandhuukakusumaprakhyaa bAlA lIlAvinodinI .
sumaN^galii sukhakarii suveshhaaDhyA suvaasinii .. 177..
suvaisNycRnàIta zae-na zuÏmansa,

ibNÊtpR[s   suv˜sinyarcanaprŸt˜ þobhan˜ þuddham˜nas˜ |

bindutarpaõasantuÿ÷˜ p¨rvaj˜ tripur˜mbik˜ || 178||

suvaasinyarchanapriitaa shobhanaa shuddhamaanasaa .
bindutarpaNasaMtushhTA puurvajaa tripuraaMbikaa .. 178..
dzmuÔasmaraXya iÇpuraïIvz   }anmuÔa }angMya }an}eySvêip[I. 179.

daþamudr˜sam˜r˜dhy˜ tripur˜þrŸvaþaðkarŸ |

jñ˜namudr˜ jñ˜nagamy˜ jñ˜najñeyasvar¨piõŸ || 179||

dashamudraasamaaraadhyaa tripuraashriivasha.nkarii .
GYAnamudrA GYAnagamyA GYAnaGYeyasvarUpiNI .. 179..
yaeinmuÔa iÇo{fezI iÇgu[a   An”a=Ñ‚tcairÇa vaiÁDtawRàdaiynI. 180.

yonimudr˜ trikhaõýeþŸ triguõ˜mb˜ trikoõag˜ |

anagh˜’dbhutac˜ritr˜ v˜ñchit˜rthaprad˜yinŸ || 180||

yonimudrA trikhaNDeshii triguNAMbaa trikoNagA .
anaghA.adbhutachaaritraa vAJNchhitaarthapradaayinii .. 180..
A_yasaitzy}ata ;fXvatItêip[I,

AVyajké[amUitRr}anXvaNtdIipka. 181.

abhy˜s˜tiþayajñ˜t˜ ÿaýadhv˜tŸtar¨piõŸ |

avy˜jakaruõ˜m¨rtirajñ˜nadhv˜ntadŸpik˜ || 181||

abhyAsAtishayaGYAtaa shhaDadhvaatiitarUpiNI .
avyAjakaruNAmUrtiraGYAnadhvAntadiipikaa .. 181..
Aabalgaepividta svaRnu‘<¸yzasna,

iïc³rajinlya ïImt! iÇpursuNdrI. 182.

˜b˜lagopavidit˜ sarv˜nullaðghyaþ˜san˜ |

þricakrar˜janilay˜ þrŸmat tripurasundarŸ || 182||

aabaalagopaviditaa sarvaanulla.nghyashaasanaa .
shrichakraraajanilayaa shriimat.h tripurasundarii .. 182..
ïIizva izvz®yEKyêip[I liltaiMbka. `.

@v< ïIliltadeVya naça< sahök< jgu>

þrŸþiv˜ þivaþaktyaikyar¨piõŸ lalit˜mbik˜ || om||

evaÕ þrŸlalit˜devy˜ n˜mn˜Õ s˜hasrakaÕ jagu×

shriishivaa shivashaktyaikyarUpiNI lalitAmbikaa .. AUM..
evaM shriilalitaadevyaa naamnaaM saahasrakaM jaguH
@v< ïIliltadeVya naça< sahök< jgu>

evaÕ þrŸlalit˜devy˜ n˜mn˜Õ s˜hasrakaÕ jagu×

evaM shriilalitaadevyaa naamnaaM saahasrakaM jaguH
. #it ïI äüa{fpura[e %Ärao{fe

ïI hy¢IvagSTys   ïIliltashönam StaeÇ kwn< s   || iti þrŸ brahm˜õýapur˜õe uttar˜khaõýe

þrŸ hayagrŸv˜gastyasaÕv˜de

þrŸlalit˜sahasran˜ma stotra kathanaÕ samp¨rõaÕ ||

.. iti shrii brahmaaNDapuraaNe uttaraakhaNDe
shrii hayagriivaagastyasa.nvaade
shriilalitaasahasranaama stotra kathanaM saMpuurNaM ..
QNKs! tae   Thanks to Mr. Nandakumar for editing/proofreading the text.

Ailtashönam StaeÇm!.

lilta shönam StaeÇ<

alit˜sahasran˜ma stotram ||

lalit˜ sahasran˜ma stotraÕ

alitaasahasranaama stotram.h ..
lalitaa sahasranaama stotraM
146.

146..
SvgaRpvgRda zuÏ jpapu:pin-ak«it>,

AaejaevtI *uitxra y}êpa iàyìta. 147.

svarg˜pavargad˜ þuddha jap˜puÿpanibh˜k®ti× |

ojovatŸ dyutidhar˜ yajñar¨p˜ priyavrat˜ || 147||

svargApavargadaa shuddha japaapushhpanibhaakR^itiH .
ojovatii dyutidharaa yaGYarUpA priyavrataa .. 147..
ÊraraXya Êrax;aR paqlIk…sumiàya,

mhtI meéinlya mNdark…sumiàya. 148.

dur˜r˜dhy˜ dur˜dharÿ˜ p˜÷alŸkusumapriy˜ |

mahatŸ merunilay˜ mand˜rakusumapriy˜ || 148||

duraaraadhyaa duraadharshhaa paaTaliikusumapriyaa .
mahatii merunilayaa mandaarakusumapriyaa .. 148..
vIraraXya ivrafœêpa ivrja ivñtaemuoI,

àTy¢Upa prakaza àa[da àa

vŸr˜r˜dhy˜ vir˜ýr¨p˜ viraj˜ viþvatomukhŸ |

pratyagr¨p˜ par˜k˜þ˜ pr˜õad˜ pr˜

vIrArAdhyA viraaD.hruupaa virajaa vishvatomukhii .
pratyagruupaa paraakaashaa praaNadA prA€
The Thousand names of Divine Mother  with Commentary by T.V. Narayana Menon, €mmachi Publications


fuente - font (especiales): Sanskrit 98 y Translit 98

Las Fuentes: http://www.omkarananda-ashram.org/Sanskrit/itranslator99.htmjuancas

AUDIOS IVOOX.COM y EMBEDR PLAYLISTIVOOX.COM


PRINCIPALES de ivoox.com

  BIBLIA - LINKS en ivoox.com

 1. BIBLIA I - LINKS en ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 2. BIBLIA II - LINKS en ivoox.com - sábado, 29 de diciembre de 2012
 3. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com

 4. BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 5. EGIPTO - LINKS - ivoox.com

 6. EGIPTO - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 7. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com

 8. Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com - martes, 28 de agosto de 2012
 9. HISTORIA en GENERAL - LINKS

 10. HISTORIA en GENERAL - LINKS - jueves, 4 de octubre de 2012

PLAYLIST - EMBEDR


 1. JESUCRITO I - viernes 13 de enero de 2012
 2. Mundo Religioso 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Mundo Religioso 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 4. Mitología Universal 1 (Asturiana) - jueves 29 de diciembre de 2011
 5. El Narrador de Cuentos - UNO - jueves 29 de diciembre de 2011
 6. El Narrador de Cuentos - DOS - jueves 29 de diciembre de 2011

MEDICINA NATURAL, RELAJACION

 1. Medicina Natural - Las Plantas Medicinales 1 (Teoría) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 2. Medicina Natural - Plantas Medicinales 1 y 2 (Visión de las Plantas) - miércoles 28 de diciembre de 2011
 3. Practica de MEDITATION & RELAXATION 1 - viernes 6 de enero de 2012
 4. Practica de MEDITATION & RELAXATION 2 - sábado 7 de enero de 2012

VAISHNAVAS, HINDUISMO

 1. KRSNA - RAMA - VISHNU -  jueves 16 de febrero de 2012
 2. Gopal Krishna Movies -  jueves 16 de febrero de 2012
 3. Yamuna Devi Dasi -  jueves 16 de febrero de 2012
 4. SRILA PRABHUPADA I -  miércoles 15 de febrero de 2012
 5. SRILA PRABHUPADA II -  miércoles 15 de febrero de 2012
 6. KUMBHA MELA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 7. AVANTIKA DEVI DASI - NÉCTAR BHAJANS -  miércoles 15 de febrero de 2012
 8. GANGA DEVI MATA -  miércoles 15 de febrero de 2012
 9. SLOKAS y MANTRAS I - lunes 13 de febrero de 2012
 10. GAYATRI & SHANTI MANTRAS - martes 14 de febrero de 2012
 11. Lugares Sagrados de la India 1 - miércoles 28 de diciembre de 2011
 12. Devoción - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011
 13. La Sabiduria de los Maestros 1 - jueves 29 de diciembre de 2011
 14. La Sabiduria de los Maestros 2 - jueves 29 de diciembre de 2011
 15. La Sabiduria de los Maestros 3 - jueves 29 de diciembre de 2011
 16. La Sabiduria de los Maestros 4 - jueves 29 de diciembre de 2011
 17. La Sabiduría de los Maestros 5 - jueves 29 de diciembre de 2011
 18. Universalidad 1 - miércoles 4 de enero de 2012

Biografías

 1. Biografía de los Clasicos Antiguos Latinos 1 - viernes 30 de diciembre de 2011
 2. Swami Premananda - PLAYLIST - jueves 29 de diciembre de 2011

Romanos

 1. Emperadores Romanos I - domingo 1 de enero de 2012

Egipto

 1. Ajenaton, momias doradas, Hatshepsut, Cleopatra - sábado 31 de diciembre de 2011
 2. EL MARAVILLOSO EGIPTO I - jueves 12 de enero de 2012
 3. EL MARAVILLOSO EGIPTO II - sábado 14 de enero de 2012
 4. EL MARAVILLOSO EGIPTO III - lunes 16 de enero de 2012
 5. EL MARAVILLOSO EGIPTO IV - martes 17 de enero de 2012
 6. EL MARAVILLOSO EGIPTO V - miércoles 18 de enero de 2012
 7. EL MARAVILLOSO EGIPTO VI - sábado 21 de enero de 2012
 8. EL MARAVILLOSO EGIPTO VII - martes 24 de enero de 2012
 9. EL MARAVILLOSO EGIPTO VIII - viernes 27 de enero de 2012

La Bíblia

 1. El Mundo Bíblico 1 - lunes 2 de enero de 2012 (de danizia)
 2. El Mundo Bíblico 2 - martes 3 de enero de 2012 (de danizia)
 3. El Mundo Bíblico 3 - sábado 14 de enero de 2012
 4. El Mundo Bíblico 4 - sábado 14 de enero de 2012
 5. El Mundo Bíblico 5 - martes 21 de febrero de 2012
 6. El Mundo Bíblico 6 - miércoles 22 de febrero de 2012
 1. La Bíblia I - lunes 20 de febrero de 2012
 2. La Bíblia II - martes 10 de enero de 2012
 3. La Biblia III - martes 10 de enero de 2012
 4. La Biblia IV - miércoles 11 de enero de 2012
 5. La Biblia V - sábado 31 de diciembre de 2011
TABLA - FUENTES - FONTS

SOUV2 BalaramScaGoudyFOLIO 4.2Biblica Font

free counters

Disculpen las Molestias

Planet ISKCON - 2010  ·  Planet ISKCON - 2011

Maestros Espirituales

IVOOX.COM

PRINCIPALES

BIBLIA - LINKS en ivoox.com

 • BIBLIA I - LINKS en ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012
 • BIBLIA II - LINKS en ivoox.com - sábado, 29 de diciembre de 2012
 • VIDA de los SANTOS - LINKS en ivoox.com

  VIDA de los SANTOS - LINKS en ivoox.com - domingo, 28 de octubre de 2012

  BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com

  BIOGRAFÍAS - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012

  EGIPTO - LINKS - ivoox.com

  EGIPTO - LINKS - ivoox.com - domingo, 26 de agosto de 2012

  Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com

  Deepak Chopra - Eckchart Tolle - LINKS - ivoox.com - martes, 28 de agosto de 2012

  HISTORIA en GENERAL - LINKS

  HISTORIA en GENERAL - LINKS - jueves, 4 de octubre de 2012

  ARCHIVOS AKASHICOS

  Archivos Akashicos - LINKS - sábado, 29 de diciembre de 2012

  Documentales Sonoros (misteriosemanal.com)

  Documentales Sonoros (www.misteriosemanal.com) - LINKS - sábado, 5 de enero de 2013

  OTRAS - LINKS - ivoox.com

  AUDIO en ivoox.com - LINKS

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario